Virksomhetsarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi trenger nå å styrke arbeidet med digitalisering i IMDi med en initiativrik og samarbeidsorientert fagperson innen arkitektur. 

Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester er sentralt for at IMDi skal kunne utvikle brukervennlige tjenester og effektivisere arbeidet. IMDi har siden 2013 utviklet nye og bedre digitale løsninger for effektiv og sikker forvaltning. Løsningene støtter opp under IMDis arbeid på områder som kvalifisering (introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap), tilskuddsforvaltning, digital informasjonsformidling, bosetting, mm.

Stillingen som arkitekt vil ha en sentral rolle og være plassert i Digitaliseringsseksjonen. Du vil få et overordnet ansvar for arkitektur på tvers av prosjekter og i forvaltning. Stillingen gir gode utviklingsmuligheter innen arkitektur, og får en sentral rolle i IMDis digitaliseringsarbeid med store påvirkningsmuligheter for den rette personen. Rollen vil ha bred kontaktflate internt med utstrakt samarbeid med fagavdelingene, IKT-forvaltning, og digitaliseringsprosjektene. I tillegg et ansvar for å delta i og følge arkitekturarbeidet i utlendingeforvaltningen spesielt, og det offentlige generelt.

Vi søker etter en person som ønsker å skape nye digitale tjenester sammen med flinke kolleger og som vil være med å realisere et av Norges viktigste samfunnsoppdrag. Mye av arbeidet organiseres i tverrfaglige team med prosjektressurser både fra leverandører og linje; prosjektstøtte, testledelse, arkitektur og fagkompetanse.

Stillingen som Arkitekt vil ha tett samarbeid med interne og eksterne arkitekter på løsning, funksjonelt, infrastruktur og sikkerhet, og rapporterer til seksjonsleder Digitalisering.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge og dokumentere eksisterende arkitektur i samarbeid med øvrige fagområder.
 • Lede, administrere, bygge opp grunnlag for god arkitekturstyring i IMDi (digitalisering og IKT forvaltning)
 • Bidra til å bygge opp arkitektur som fagområde i IMDi
 • Definere arkitekturstandarder og beste praksis for fagsystemer og applikasjoner; herunder bruken av felleskomponenter
 • Være rådgiver for fagsiden og ledelsen i forbindelse med løsning- og arkitekturvalg
 • Delta i konseptutredninger for nye tiltak i digitalisering og IKT forvaltning
 • Utforme og beskrive målbilder som setter bruker og brukers behov i sentrum
 • Utrede mulighetene ved ny teknologi og videre digitalisering
 • Rådgi digitaliseringsprosjektene med arkitekturspørsmål
 • Kommunisere effektivt med, og bygge bro mellom fag, utvikling og forvaltning
 • Holde deg oppdatert på det nasjonale arkitekturarbeidet, og delta på faglige forum bl.a. i utlendingeforvaltningen.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse på masternivå (f.eks. innen IT-fag, design)
 • (Realkompetanse med særskilt relevans for stillingen kan kompensere for noe av utdanningskravet)
 • Du har erfaring med arkitekturarbeid i utviklingsmiljø
 • Du har erfaring innenfor ett eller flere arkitekturdomener (virksomhets-, informasjons-, applikasjonsarkitektur)
 • Gjerne erfaring fra systemutvikling med smidig utvikling
 • Gjerne erfaring fra prosess- og prosjektledelse
 • Gjerne erfaring fra offentlig forvaltning
 • Kjennskap til digitaliseirngspolitikken, de nasjonale felles komponentene og samhandlingsarenaene i offentlig sektor er en fordel.
 • Gjerne en eller flere sertifiseringer innen utviklingsarbeid (TOGAF, Prince2, MoP, Scrum, SABSA, Tjenestedesign m.m.)

Egenskaper

 • Du evner å balansere teori og praksis på arkitekturfeltet
 • Du har gode analytiske evner, evne og interesse å sette deg inn i komplekse problemstillinger, og du motiveres av å formidle det komplekse på en enkel og oversiktlig måte
 • Du har gode samarbeidsevner, og evne til å jobbe godt selvstendig
 • Like å finne løsninger og å holde deg oppdatert om teknologier og verktøy
 • Du søker ny kunnskap og liker å dele av din kompetanse
 • Du har gode kommunikasjonsevner på norsk både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Varierte og stimulerende arbeidsdager i et fagmiljø i utvikling
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • IMDi har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Lønn i henhold til statens regulativ som seniorrådgiver stillingskode 1364 (kr. 517700-792700)

Kontaktpersoner

Kari Nysted
Utviklingssjef
Peter O. Baum
Avdelingsleder
Telefonnummer: 23.09.2018

Hvem er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)?

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

IMDi har omlag 240 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Trondheim, Gjøvik, Bergen, Kristiansand og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2018 ca. 240,5 millioner kroner i driftsbudsjett og forvalter omtrent 16,9 milliarder kroner i tilskuddsmidler.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne. 

IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser. 

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.