Vil du være med på å utforme framtidens universitetscampus i Trondheim?

Prosjektleder for campussamling ved NTNU

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. mai, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen 

Vi søker prosjektleder for mottaksprosjektet i NTNU Campussamling, i fast 100 % stilling. Stillingen inngår i campusutviklings faglederforum og rapporterer til prosjektdirektør. NTNU har sterk kompetanse i egen organisasjon innen flere av de fagfelt som tilligger stillingen. Utstrakt samarbeid med egne fagmiljøer er et mål for NTNU Campusutvikling. I perioder vil du også kunne få oppgaver i andre deler av NTNU.

NTNU har en nasjonal rolle i å utvikle det teknologiske grunnlaget for fremtidens samfunn. Derfor handler campusutvikling om mer enn bare å bygge hus, vi skal sørge for at NTNUs campus blir et strategisk verktøy som gjør oss i stand til å løse vårt samfunnsoppdrag på en bedre måte. NTNU Campusutvikling er en enhet i NTNU etablert for å styre de store statlige investeringsprosjektene knyttet til NTNUs campus. NTNU Campussamling er det drivende prosjektet i porteføljen, både i tid og omfang, og Statsbygg er byggherre for dette. Enheten har ansvar for å ivareta NTNUs premisser i prosjektarbeidet og påse og iverksette involvering av NTNUs linjeorganisasjon i prosjektene i enhetens portefølje.

Prosjektet NTNU Campussamling skal samle store deler av NTNU til området rundt Gløshaugen. Samlingen innebærer å flytte fagmiljøene som i dag er lokalisert på Dragvoll (humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag) og i Midtbyen (kunst og musikk). Fagene blir dermed samlet med de tekniske og naturvitenskaplige miljøene på Gløshaugen og med medisin-, helse- og lærerutdanningene på Øya og Kalvskinnet.

Prosjektet Campussamling består av to deler: Bygge- og brukerutstyrsprosjektet ledes av Statsbygg som er byggherre og har ansvar for planlegging og gjennomføring av bygge- og brukerutstyrsprosjektet. Mottaksprosjektet ledes av NTNU som er forvalter og bruker, har ansvar for gevinstrealisering og skal sikre at universitetets behov og premisser blir ivaretatt.

Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet i forprosjekt og utbyggingsprosjekt på vegne av NTNU - sikre at definerte mål, krav og leveranser blir realisert. Prosjektledelse, prosjektutvikling, framdriftsstyring, økonomistyring og kvalitetssikring i tett samarbeid med Statsbygg og fagressurser i NTNU campusutvikling.
 • Sikre god kontakt og kommunikasjon mellom prosjektet, NTNUs linjeorganisasjon og samarbeidspartnere.
 • Løpende forberede beslutningsinformasjon og rapportering til prosjektråd og NTNUs ledelse.
 • Gjennomføre beslutninger i operativt samspill med prosjektdirektør og NTNUs fagmiljø
 • Dokumentere behov og muligheter slik at de kan nyttegjøres i både prosjekt og organisasjonsutvikling

Arbeidsoppgaver kan bli endret underveis.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå eller tilsvarende innen relevante fagområder. Erfaring fra ledelse av store byggeprosjekter med omfattende brukerinvolvering kan kompensere for formell utdanning
 • Erfaring fra store byggeprosjekter, samt prosjektledelse i sammensatte prosjekter med bred kontaktflate
 • Erfaring med strategiutvikling og - gjennomføring, herunder sikre forankring hos samarbeidspartnere, brukergrupper og beslutningstakere
 • God organisasjonsforståelse gjerne fra universitets- og forskningsmiljøer
 • Gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Det er en fordel med erfaring fra prosjekter med flere interessenter og stor offentlig interesse
 • Erfaring med komplekse prosjekter hvor organisasjonsutvikling og brukerperspektiv er sentralt
 • Kunnskap om og erfaring med akademia eller sammenlignbare virksomheter vil være en fordel

Personlige egenskaper 

 • Du har et strategisk blikk med evne til å se totalitet og helhet
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter og evner å avdekke ønsker og behov hos ulike interessenter 
 • Du er god til å finne løsninger og se muligheter
 • Du er strukturert, systematisk og ryddig
 • Du er fleksibel med gode kommunikasjonsevner

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

 • Norges mest spennende utviklingsprosjekt
 • konkurransedyktige betingelser
 • et inkluderende arbeidsmiljø med faglig sterke kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår 

I stillingen som prosjektleder kode 1113 vil du normalt lønnes fra brutto kr 813 400 til kr 1 014 900 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til prosjektdirektør campusutvikling; Merete Kvidal, merete.kvidal@ntnu.no, tlf: 952 63 887. Ta evt. kontakt med Experis ved Anne Dordi Alseth, epost: Anne.Dordi.Alseth@no.experis.com, tlf: 924 48 268. Henvendelser til Experis kan gjøres fortrolig, om ønskelig også overfor NTNU.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: 20/20

 Søknadsfrist: 10.05.2020

Kontaktpersoner

Anne Dordi Alseth
Rådgiver, Experis
Mobil: 924 48 268
Merete Kvidal
Prosjektdirektør campusutvikling
E-postadresse: merete.kvidal@ntnu.no

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

NTNU søker engasjerte medarbeidere.