Vil du være med på å utdanne fremtidens problemløsere?

Førsteamanuensis innen beregningsorientert mekanikk og maskinkonstruksjon/ produktutvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved Fakultetet for realfag og teknologi (REALTEK) er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis innen beregningsorientert mekanikk og maskinkonstruksjon/ produktutvikling.

Stillingen skal dekke undervisningsbehov i elementmetoden og numerisk fluiddynamikk. Stillingen innebærer også forskning og utvikling i nærliggende fagfelt som strukturdynamikk, mekanikk, eller numerisk termodynamikk og strømning med krysningspunkter mot produktutvikling.

Vi søker etter en person med gode teoretiske kunnskaper, evne til å anvende disse på industrielle problemstillinger, og initiativ til å sette i gang og gjennomføre FoU på høyt internasjonalt nivå.

Fakultetet har stort fokus på bærekraftsmålene til FN og jobber spesifikt mot utvalgte områder innen disse.

NMBU ønsker flere kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Arbeidsoppgaver

Viktige fagområder for stillingen er modellering, anvendt FEM-analyse og CFD innen konstruksjon og produksjonsteknikker.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Undervisning innen Finite Element Metode (FEM) og fluidanalyse (CFD) samt produktutvikling, med tilhørende utvikling av fagområdet og koordinering mot andre fagområder.
 • Anvendt forskning relatert til aktiviteten på REALTEK.
 • Masterveiledning innen eget kompetanseområde.
 • Doktorgradsveiledning innen eget kompetanseområde.
 • Tilhørende administrativt arbeide inklusive aktuelle verv.

Forskning

Forskningen skal være orientert mot industrielle problemstillinger og relatert til fagområder ved Fakultetet for realfag og teknologi og NMBU.

Eksempler på aktuelle forskningsområder er materialmekanikk, dynamisk analyse, utvikling og forbedring av modeller for CFD og FEM innen konstruksjon, varme- og strømningsanalyse.

Undervisning og veiledning av studenter vil innebære bruk av programpakkene ved fakultetet, som i dag er bl.a.  ANSYS Mechanical/CFX og SolidWorks

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Faglige kvalifikasjonskrav

For førsteamanuensis må det kunne dokumenteres forsknings- og utdanningsfaglig kompetanse. Det kreves:

 • Doktorgrad på aktuelt fagområde. Utenlandsk doktorgrad må være godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad. Alternativt, kompetanse på tilsvarende nivå som doktorgrad, dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse.
 • De som ikke oppfyller de pedagogiske kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.
 • Norsk/skandinavisk og engelsk flytende, både muntlig og skriftlig.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring fra undervisning og veiledning av studenter på universitets- eller høyskolenivå, fortrinnsvis innen design, dimensjonering, dynamiske strukturanalyser, varme- og strømningssimulering eller lignende fagområder.
 • Vitenskapelige publikasjoner innen anvendelse av FEM/CFD/maskinkonstruksjon i anerkjente tidsskrifter.
 • Foruten vitenskapelig- og utdanningsfaglig kompetanse, blir det lagt vekt på administrativ kompetanse.

Personlige egenskaper/egnethet

 • Gode formidlingsevner og faglig engasjement innen fagfeltet og overfor studentene.
 • Evner til samarbeid og bygging av relasjoner innad i fagmiljøet og utad til andre fagmiljøer.
 • Interesse for å arbeide og forske i team og gjerne på tvers av fagdisipliner og sektorielle tradisjoner.
 • Motivasjon og drivkraft for å bygge opp aktuelle forskningsfelt, fremme søknader og videreutvikle samarbeidet med næringslivet.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24, lønnstrinn 65-77 (NOK 583 900 – 741 300), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved Førsteamanuensis Odd-Ivar Lekang (Seksjonsleder), tlf: +47 958 76 609, e-post: odd-ivar.lekang@nmbu.no

Slik søker du:

Generell informasjon til søkere

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 29.03.2020

Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse i en pedagogisk mappe, se NMBUs veileder for utdanningsfaglig kompetanse. Søkere bes bruke malen i veilederen.

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 20/00334 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 29.03.2020.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Om REALTEK

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) tilbyr teknologiutdanning og lærerutdanning og forsker på løsninger som bidrar til det grønne skiftet innen industri, forvaltning og utdanning. Vi har om lag 130 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og 1100 studenter.

Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, samt lærerutdanning innen natur- og realfag. 

Kontaktpersoner

Odd-Ivar Lekang
Førsteamanuensis / Seksjonsleder
Mobil: 958 76 609

Hvem er NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet?

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

NMBU has a special responsibility for research and education that ensures the basis of life for future generations.Sustainability is rooted in everything we do and we provide knowledge for life.

NMBU has 1700 employees and 5200 students and is organized in seven faculties. NMBU has a campus in Ås and in Oslo. In the autumn of 2020 we are co-located on Ås. Further information on NMBU is available at www.nmbu.no