Vil du være med på å bygge opp et nytt fagmiljø innen overvann?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker medarbeidere med kompetanse innen fagområdene meteorologi/ hydrologi/ statistikk, hydrometri/VA-tekniske målinger eller urbanhydrologisk modellering/VA-modellering til 3 stillinger innen urbanhydrologi.

NVE har et viktig samfunnsansvar i å forebygge skader fra flom og skred. Fra 2019 skal NVE også bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk, urbanhydrologi, og veiledning til kommunal arealplanlegging. NVEs arbeid er knyttet til kvantitative sider av overvannshåndteringen.

Totalt styrker nå NVE organisasjonen med åtte nye stillinger innen fagfeltet overvann. Tre stillinger er på hydrologisk avdeling og fem på skred- og vassdragsavdelingen. Vi skal bygge opp et fagmiljø med en bredde i fagkompetanse som speiler at overvannshåndtering er en tverrfaglig utfordring. Utviklingsarbeidet vil de første årene være organisert som et prosjekt.

De tre stillingene innen urbanhydrologi er knyttet til NVEs hydrologiske avdeling og har kontorsted i Oslo, men ett av NVEs regionkontor kan også vurderes.

NVE har i dag Norges bredeste og fremste ekspertise på hydrologisk modellering og effekten av klimaendringer på hydrologi. Denne kunnskapen vil vi nå koble til urbanhydrologi for å bidra til god klimatilpasning i byer og tettsteder i et klima i endring.

Det er et stort behov for å øke kompetansen på målinger i tettbygde områder og for å modellerere vann i by, inkludert kunnskap om urbanhydrologi og avrenning i tettbygde områder og små vassdrag. Det er også behov for å bedre kunnskapsgrunnlaget og veilede i analyser av effekten av åpne løsninger for overvannshåndtering og samspillet med vassdragene.

Arbeidsoppgaver

  • Ansvar for utforming av nye målepunkter i byer og tettsteder, også i samarbeid med eksterne aktører
  • Testing av nye målemetoder
  • Statistiske analyser av sammenhengen mellom nedbør og avrenning og beregning av dimensjonerende verdier for overvannssystemer
  • Urbanhydrologisk (inkludert hydraulisk) modellering
  • Bidra til FoU, tilrettelegging og formidling av resultater til hjelp for beslutningstakere i arbeid med overvann, inkludert utforming av veiledere og retningslinjer
  • Utstrakt samarbeid med relevante fagmiljø
  • Det kan bli aktuelt med deltakelse i flom
  • / jordskredvarsling
  • Stillingene vil innebære noe reisevirksomhet.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Universitets/høyskoleutdanning innen naturvitenskap/realfag på minimum mastergradsnivå
  • Gode kunnskaper innen ett eller flere av følgende emner:
   • hydrologi/meteorologi/statistikk/hydraulikk/VA-teknikk,
  • For to av stillingene er det krav om relevant erfaring i programmering/skripting
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

  I tillegg er det fordelaktig om du har:

  • Erfaring med urbanhydrologisk modellering, gjerne praktisk erfaring i modellering av overvannsrelaterte problemstillinger for kommuner
  • Erfaring med GIS-analyser
  • Prosjektledererfaring
  • Erfaring med web-publisering

Personlige egenskaper

  • Utviklings
  • og løsningsorientert
  • Faglig engasjert
  • Evne til å arbeide selvstendig, effektivt og systematisk
  • Gode samarbeidsevner
  • God formidlingsevne

   Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt.

Vi tilbyr

  • Et sterkt og aktivt fagmiljø med dyktige medarbeidere samt varierte og spennende arbeidsoppgaver 
  • Et godt arbeidsmiljø med vekt på utvikling av organisasjon og medarbeidere 
  • Gode arbeidstidsordninger 
  • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk 
  • Medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK) 
  • Årslønn innenfor spennet kr 460 000
  •  kr 700 000 i stillingskode avdelings-/over-/senioringeniør (1085/1087/1181). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler 

  NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

  Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. 

  Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument

 • og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges). 

  Legg ved vitnemål og attester elektronisk. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. 

Kontaktpersoner

Hege Hisdal
Seksjonssjef
Telefonnummer: 93421527
Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: 22 95 98 62

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger