Vil du være med å utforme Østlandets mest spennende og bærekraftige tettsteder?

Arealplanleggere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi er i gang med å bygge Lillestrøm kommune, som etableres 1.1.2020. Lillestrøm kommune vil ha 87.500 innbyggere, noe som gjør oss til en av de største kommunene i landet. En større kommune vil bety at vi får større fagmiljøer på en rekke områder, noe som vil styrke både den enkeltes utvikling og tjenestene vi skal levere. Dette vil forsterkes gjennom en tverrfaglig organisering og fokus på samarbeid på tvers.

Les mer på: https://www.lillestrom.kommune.no/

Lillestrøm kommune har store ambisjoner. Vi skal legge til rette for utvikling og infrastruktur på en måte som gjør at kommunen evner å skape både en attraktiv by og livskraftige lokalsamfunn. I tillegg skal kommunen håndtere forventet befolkningsvekst på en bærekraftig måte. Dette skal gjøres gjennom tilrettelegging for boligbygging og innbyggervekst, sikre kvaliteten i by- og tettstedsutviklingen og bidra til god samhandling med utbyggere, innbyggere og næringsdrivende.  

Kommunalområdet By- og stedsutvikling er en del av tjenesteområdet Kultur, Miljø og Samfunn, og vil bestå av fem avdelinger: Geodata, Landbruk, Stedsutvikling, Byutvikling og Strategi og analyse.

Stillingene som arealplanleggere ligger til avdeling for stedsutvikling, seksjon stedsplan. Avdelingen består av to seksjoner, seksjon stedsplan og seksjon byggesak sted. Seksjon stedsplan vil være planmyndighet i seksjonens geografiske ansvarsområde. Seksjonen vil ha ansvar for å utarbeide kommunedelplaner, områdereguleringsplaner, behandle innsendte detaljreguleringsplaner og ev. andre tematiske planer for tettstedene og områdene rundt disse, samt delta i arbeidet med kommuneplanen. Seksjonen skal bidra til utvikling av gode tettsteder og gjennomføring av kommunens overordnede mål

Arbeidsoppgaver

Avdeling for stedsutvikling vil ha ansvar for arealforvaltning for Lillestrøm kommunes områder utenfor Lillestrøm, Strømmen og Kjeller. Lillestrøm kommune har tre større tettsteder som i regional plan er utpekt til å ha vekst i framtiden: Fetsund, Frogner og Sørumsand. Tettstedene skal utvikles og fortettes med urbane kvaliteter, samtidig som tettstedenes ulike særpreg og identitet bevares. Fortettingstematikk og nybygging sett i sammenheng med jordvern, vil være noen av utfordringene i framtiden. I tillegg er Skedsmokorset som tettsted i en egen kategori som bussbasert tettsted av en størrelse som krever særskilt fokus for en bærekraftig utvikling. Store samferdselsutbygginger vil prege flere av tettstedene i Lillestrøm kommune. Vedlikeholdsvekst og identitet i øvrige mindre tettsteder skal også håndteres i avdeling for stedsutvikling.

I tillegg til behandling av plansaker vil avdelingen ha ansvar for en del kommunal egenplanlegging, blant annet overordnede planer for utviklingen av de enkelte tettstedene. Derfor er vi også på jakt etter personer med erfaring fra prosjektledelse i plansaker og utforming av planforslag. Slik erfaring og kompetanse kan erstatte manglende erfaring med saksbehandling. 

Kvalifikasjoner

Vi ønsker oss søkere med høyere universitets-/høyskoleutdanning innenfor relevante fagområder. Erfaring med arealplanlegging og medvirkning vil bli foretrukket. Personlige egenskaper og holdninger vektlegges.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som har erfaring fra saksbehandling av planer etter plan- og bygningsloven. Erfaring fra medvirkning, både med overordnede myndigheter, innbyggere, interesseorganisasjoner og utbyggere tillegges særskilt vekt. Helhetlig planlegging og koordinering av planprosesser og krav er viktig. Samhandling og utvikling står også sentralt for at vi skal oppnå gode planer som bidrar til en bærekraftig utvikling av tettstedene

Vi tilbyr

  • Høykompetent og bredt faglig miljø 
  • Utviklingsmuligheter
  • Konkurransedyktig lønn
  • Moderne IT-verktøy og gode systemer
  • God pensjons- og forsikringsordning
  • Aktivt bedriftsidrettslag
  • En unik mulighet til å være med på å bygge en ny kommune med ambisiøse mål om bærekraft og tettstedskvalitet

Søknad sendes elektronisk innen 21.5.2019. Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Ellen Anita Holterhagen
seksjonsleder
Telefonnummer: 66938448
Mobil: 902 18 714
Tore Syvert Haga
Seksjonsleder
Telefonnummer: 66938470