Vil du være med å digitalisere Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet?

Teknologirådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, naturlig stråling og radioaktiv forurensning i miljøet. DSA utfører oppgaver på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, samt at vi er innstillende myndighet for Forsvarsdepartementet etter atomenergiloven, samt tilsynsmyndighet når det gjelder anløp av militære reaktordrevne fartøy. For å møte de utfordringene vi står ovenfor som fagdirektorat, samt for å styrke og effektivisere vår virksomhet, har vi nylig gjennomført en betydelig omorganisering, og som et resultat av dette arbeidet søker vi nå etter en Teknologirådgiver.

Fagområdet IKT, er plassert i  Avdelingen Administrasjon og drift, som leverer tjenester innen økonomi, HR, sikkerhet, drift og resepsjon. Enheten har 13 medarbeidere og alle rapporterer direkte til Avdelingsdirektør. 

DSA har en rekke IKT-systemer, som er avhengig av løpende vedlikehold og videreutvikling. IKT-virksomheten består dels av generelle kontorstøtte- og administrative systemer, og dels av spesielle fagsystemer for fagenhetene i direktoratet. Administrasjons- og kontorstøttesystemene forvaltes av Norsk helsenett. De øvrige systemer forvaltes av DSA, enten via interne ressurser eller eksterne leverandører.

I rollen som Teknologirådgiver vil ditt hovedansvar være å bidra til at DSA møter de strategiske målsettingene innenfor digitalisering og samhandling, gjennom å utvikle DSAs IKT-plattform. DSA har behov for å forvalte og utvikle en IKT-arkitektur som både ivaretar behovene på kort sikt, samt legger til rette for å realisere ambisjoner for tjenesteutvikling på lengre sikt, og som Teknologirådgiver vil du være en viktig rådgiver og veileder i dette arbeidet. Som en del av moderniseringsarbeidet vil det å få definert veikart for dagens fagsystemer også stå sentralt, og du vil være med å sette retning for den videre utviklingen.

Arbeidsoppgaver

 • Dokumentere og forvalte IKT-arkitekturen i DSA, herunder bidra til strategisk videreutvikling av denne
 • Sikre at man følger departementenes styringsbrev, DSAs virksomhets- og IKT-strategi, samt internasjonale krav (IAEA m.m.)
 • Følge med på fremvoksende teknologier og vurdere mulighetene disse gir for innovasjon, digitalisering og utvikling av tjenester i DSA
 • Sikre system- og prosess-støtte for drift, vedlikehold, sanering, livssyklus, oppfølging og utvikling av IKT-systemene og IKT-porteføljen til DSA 
 • Være sparringspartner og bindeledd  til både forretningen / fagområdene og leverandører (primært Norsk Helsenett)
 • Være rådgiver, veileder og koordinator for helhetlig intern IKT-opplæring
 • Sikre god sikkerhet i DSAs IKT-plattform og fagsystemer
 • For den rette kandidaten kan teamlederansvar vurderes

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Kunnskap og erfaring fra arbeid med IKT-arkitektur med en bredde av teknologier
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Søkere må kunne sikkerhetsklareres.

I tillegg er det en fordel om du har:

 • Kjennskap til teknologier som vi benytter i dagens fagsystemer i DSA, slik som Apache, PHP, ASP.NET, Anaconda3 og Python til webapplikasjoner, C# til desktopapplikasjoner, SQL Server/MySQL og Postgres til database
 • Kjennskap til infrastruktur basert på lokale/on-prem Windows servere og sky/Azure, samt nettverk/brannmur
 • Systemforståelse for anskaffelse av systemer, med fokus på Total Cost of Ownership, gevinstrealisering og livssyklus
 • Erfaring fra modernisering av IKT-plattformer i komplekse organisasjoner med eldre fagsystemer
 • Erfaring  fra kontakt med eksterne leverandører

Personlige egenskaper

 • Evne til å analysere, se mønstre, og omsette strategier til aksjoner og forbedringer 
 • Evne til å omsette kunnskap, og kommunisere trygt til ulike brukergrupper og kunder
 • Selvstendig, systematisk, nøyaktig og pragmatisk
 • Serviceinnstilt
 • Dyktig i samarbeid og god på å skape relasjoner
 • Evne til å motivere og vise veg for samhandling digitalt

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling og samarbeid med anerkjente fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt
 • Gode utviklingsmuligheter og opplæring
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer
 • Lønn som seniorrådgiver kr 750.000 – 920.000 per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse
 • God pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksitidsordning
 • Trening i arbeidstiden

Arbeidssted vil være ved DSA sitt hovedkontor på Østerås i Bærum og stillingen ligger under Administrasjonsavdelingen. 

Mangfold i DSA

I DSA tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver. Medarbeidere med ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb hos oss uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer deg til å krysse av for det dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter. Vi vil også kalle inn minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Har du spørsmål om stillingen?

Hvis du har spørsmål om stillingen, er du velkommen til å ta kontakt. Mer informasjon om DSA finner du på vår hjemmeside www.dsa.no. Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må du begrunne dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

Kontaktpersoner

Cathrine Bøgestub
Avdelingsdirektør Administrasjon og Drift
Telefonnummer: +47 994 53 337
Lasse Udjus
IT-lederstøtte, DSA
E-postadresse: lasse.dag.udjus@dsa.no
Telefonnummer: +47 970 36 244

Hvem er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)?

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.

Vi er fag- og forvaltningsmyndighet og arbeider for å redusere negative følger av stråling i samfunnet. Vi jobber for riktig og forsvarlig håndtering av strålekilder, medisinsk strålebruk og radioaktivt avfall og utslipp. Det er også vår oppgave å redusere folks eksponering for radon innendørs og for UV-stråling fra sol og solarium.

Vi arbeider for økt atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt og for ikke-spredning av radioaktivt materiale. Vi er ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen og for god krisehåndteringsevne.

Vi er 130 ansatte, med hovedkontor på Østerås i Bærum og en seksjon i Tromsø og Pasvikdalen i Finnmark.

For mer informasjon se www.dsa.no