Vil du være med å bygge, drifte og vedlikeholde nasjonale hovedveier – kostnadseffektivt og helhetlig?

Leder trafikantnytte og drift

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en innovativ leder med solid erfaring fra drift, fortrinnsvis innen infrastruktur eller industri. Du får ansvar for strategisk utvikling relatert til drift og trafikantnytte og økonomiske konsekvenser i et livsløpsperspektiv. I tillegg skal du ha en ledende rolle i gjennomføringsstrategien for driftsfasen.

Stillingen rapporterer til Direktør for teknologi og utbyggingsstrategi. Nye Veier AS er i utvikling og du må trives med å finne løsninger som både sikrer måloppnåelse innen eget ansvarsområde og utvikler selskapet på tvers av prosjekter og avdelinger. Kontorsted er fortrinnsvis Kristiansand, men andre lokasjoner i tilknytning til vår virksomhet kan vurderes.

Ansvar og hovedoppgaver:

 • Delta aktivt i ledergruppen for teknologi og utbyggingsstrategi
 • Lede og utvikle egne medarbeidere
 • Utvikle løsninger og vedlikeholde prosesser/rutiner, organisering, kompetanse og bruk av verktøy for å sikre effektiv drift og god trafikantinformasjon
 • Sikre beredskap for mediehåndtering
 • Fokusere på samhandling og gode løsninger som både sikrer måloppnåelse i eget ansvarsområde, og samtidig utvikler selskapet på tvers av prosjekter og fagavdelinger
 • Sørge for at egne medarbeidere til enhver tid innehar riktig kompetanse og holder seg orientert om lover og regler innenfor sitt arbeidsområde samt utøver sin rolle iht selskapets behov og retningslinjer
 • Veilede sine medarbeidere slik at disse oppnår suksess innenfor sine områder
 • Sørge for at styrende dokumenter innen ansvarsområdet til enhver tid er oppdatert, tilpasset, implementert og etterlevd
 • Være en rollemodell

Erfaring og kompetanse:

 • Høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis på masternivå
 • Ledererfaring fra større virksomhet med ansvar for drift og vedlikehold
 • God track-record i forhold til kundetilfredshet
 • God forståelse for byggherrerollen
 • Bred erfaring med utvikling av løsninger og standarder for drift og vedlikehold
 • God kontraktsforståelse

Personlige egenskaper og lederstil:

 • Innovativ og utviklingsorientert
 • Analytisk sterk med god forretnings- og kostnadsforståelse
 • Selvgående, strukturert og nøyaktig
 • Evnen til å forstå og videreformidle virksomhetens behov
 • Etablere og utvikle gode relasjoner med underleverandører. Sikre profesjonell håndtering av leverandører og kontrakter
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Åpen, ærlig og med høy integritet
 • Nye Veier tilbyr en attraktiv lederrolle i et selskap med spennende fag- og arbeidsmiljø.

Generell informasjon

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Nye Veier i prosessens innledende del.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det. Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.

Søknad med CV sendes snarest

Visindi – Norges største selskap innen utvelgelse av styremedlemmer og toppledere. Om en leder er god eller dårlig kan aldri vurderes isolert. Det må alltid ses i forhold til verdier, rammebetingelser og strategier. Dette er kjernen i Visindis tilnærming. Målet er å rekruttere og utvikle ledere som leverer.
 

Kontaktpersoner

Jenny Homme
Partner/ Leder, Visindi
E-postadresse: jenny.homme@visindi.no
Magne Amundsen
Partner, Visindi

Hvem er Nye veier?

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor på Tangen i Kristiansand, samt kontorer knyttet til utbyggingsområdene. Porteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på ca. 148 mrd kroner. Nye Veier i Innlandet skal bygge ut E6 til en trafikksikker firefelts motorvei fra Kolomoen til Øyer – en samlet strekning på 83 km. Her blir det i størst mulig grad lagt til rette for 110 km/t. Utbyggingen vil forkorte reisetid og stimulere til vekst og utvikling. Nye Veier er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. Alle ledere og medarbeidere i organisasjonen skal være gode rollemodeller og ha komplementær kompetanse og egenskaper som sikrer nytenkning, offensivitet og profesjonalitet i prosjektutvikling og -gjennomføring. For mer informasjon se nyeveier.no