Vil du være med å bidra til god styring av Etterretningstjenestens investeringsportefølje?

Nestleder

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser.

I en verden med svært avansert teknologi og komplekse ytre trusler, må Etterretningstjenesten kontinuerlig utvikle nye metoder og kapasiteter. Gjennom en rekke spennende programmer og prosjekter blir morgendagens Etterretningstjeneste bedre i stand til å løse sitt oppdrag. Vi styrker nå vår organisasjon, og søker en engasjert nestleder innenfor planlegging og tilrettelegging av tjenestens investeringsportefølje.

Er du analytisk og ønsker å utvikle dine lederferdigheter? Har du samtidig erfaring fra prosjektarbeid, prosjekteierstyring eller virksomhetsstyring og liker å ha mange baller i luften samtidig? Da er du akkurat den personen vi er på jakt etter!

Vi tilbyr deg en spennende og variert arbeidshverdag, der du i stor grad vil støtte og fungere i seksjonssjefens fravær. Dette vil innebære å lede teamet i seksjonen, ha en koordinerende rolle, samt jobbe tett på programmer og prosjekter innen digitalisering, IKT, materiell og infrastruktur. Som nestleder i Etterretningstjenesten vil du få muligheten til å jobbe tverrfaglig med kunnskapsrike kollegaer i et dynamisk miljø.

Arbeidsoppgaver

 • Støtte seksjonssjef med å organisere og lede arbeidet i seksjonen, samt videreutvikle seksjonen iht. overordnede prioriteringer og oppgaver
 • Ivareta koordinering med øvrige aktører og utvikling av strategiske satsningsområder fra tidligfase til gjennomføring
 • Porteføljeanalyse
 • Planlegging og tilrettelegging av investeringsporteføljen inneværende år og for hele planperioden
 • Ivareta metode, verktøy, kompetanseutvikling og erfaringsoverføring innen porteføljefag 

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsv nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsv nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Porteføljeutdanning og/eller erfaring med håndtering av program- og prosjektporteføljer
 • Relevant erfaring fra plan og budsjettarbeid
 • Erfaring fra porteføljeplanlegging og -ledelse
 • Kjennskap til statlig investeringsvirksomhet
 • Gode språkkunnskaper i engelsk 

Ønsket-krav:

 • Prosjektutdanning
 • Virksomhetsstyring, økonomi og prosjektledelse som en del av fagkretsen 
 • Sertifisering innen porteføljestyring (MoP, PfMP, SAFe LPM)
 • Lederutdanning
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner
 • Ledererfaring
 • Kjennskap til Forsvarets virksomhet
 • Kjennskap til Etterretningstjenestens virksomhet

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelsk kunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som nestleder, kreves evne til å støtte seksjonssjefen med ledelse av seksjonen gjennom godt samarbeid og samspill med andre. Du må være endringsvillig og løsningsorientert, i tillegg til at du evner å se de store sammenhengene som god porteføljestyring krever.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er avgjørende for å løse stillingens oppgaver.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 814 900 – 911 700 [Lønnstrinn: 79-83] i stillingen som seniorrådgiver (kode:1364) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Telefonnummer: +47 230 94 789

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger