Vil du være en viktig bidragsyter innenfor effektiv drift og teknisk forvaltning av innsamlingssystemer?

Senioringeniør/Seniorrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenestens oppdrag er å avdekke hva eller hvem som truer Norge og norske interesser. For å lykkes med dette er vi avhengig av å skaffe oss tilgang til informasjon ved bruk av ulike metoder, sensorer og teknikker. Vi må alltid ligge et skritt foran, både etterretningsfaglig og teknologisk, og dette krever mye av oss som tjeneste, og det krever mye av våre beste teknologer.

Som vår nye medarbeider vil du arbeide med hvordan Etterretningstjenesten skal møte denne utfordringen. Du vil være en viktig bidragsyter i ulike roller innenfor flere spennende og viktige programmer og prosjekter.

En hverdag hos oss preges av høy faglig kompetanse, teknologi og tematikk du ikke vil kunne arbeide med andre steder. Du vil bli en sentral aktør i et team som til daglig jobber med utfordringer innenfor etablering og vedlikehold av blant annet teknisk samarbeid og avtaler internt samt med eksterne samarbeidspartnere. 

I deg håper vi å få en person som tar utfordringer på strak arm og trives med å jobbe under press og korte tidsfrister, men likevel oppleve å ha frie rammer for egen utvikling og oppdragsløsning. 

Akkurat hvilken bakgrunn du besitter vil vi ikke mene for mye om. Kanskje er du en ingeniør som har jobbet med kommunikasjons- eller radarsystemer. Du innehar kanskje både utdanning og realkompetanse innenfor teknisk forvaltning av denne typen systemer? Kanskje jobber du allerede i Forsvaret eller har tilsvarende erfaring fra sivile bedrifter? Kanskje har du prosjekt og investeringserfaring? Eller du kan være en nyutdannet student med gode resultater og en sterk indre motivasjon for å videreutvikle det du nylig har lært gjennom studiene. Du bør like å jobbe med dokumentasjon samt være dyktig til å utarbeide faglige konsepter. Nå er du klar for nye utfordringer og du finner det interessant å være med å løse Etterretningstjenestens viktige samfunnsoppdrag.

Stillingen er en del av et allerede etablert faglig tungt team.

Eksempler på noen faglige utfordringer som kan dukke opp for dette teamet er:

 • Rådgivning og veiledning av seksjonsledelsen innenfor tildelt ansvarsområde
 • Etablere og vedlikeholde samarbeid og avtaler med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Forvaltning av avdelingens innsamlingssystemer
 • Utarbeidelse av nye- og videreutvikling av allerede etablerte faglige konsepter
 • Du har ikke nødvendigvis lang erfaring i overnevnte utfordringer, men hvis du innehar de rette egenskapene og samarbeidsevnene så finner vi ut av det sammen. 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til gjennomføring av ulike prosjekter gjennom forskjellige roller
 • Følge opp og koordinere aktivitet forbundet med de til enhver gjeldende og fremtidige avtaler med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra til effektiv forvaltning av informasjons- og innsamlingssystemer
 • Tilrettelegge for- og koordinere teknisk- operative etableringer og vedlikehold ved alle av Etterretningstjenestens installasjoner 

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.
 • Det er krav til relevant tjeneste i eller utenfor Forsvaret 

Det er ønskelig med:

 • Prosjektledererfaring innenfor relevant fagfelt
 • Søkere bør ha interesse for å sette seg inn i tyngre teknisk materiale som tekniske standarder, men også evne til å omsette metoder i praksis

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt
 • Meget gode språkkunnskaper, både muntlig og skriftlig i norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsevne, vurderingsevne, resultatorientert, kreativitet og initiativ, samt muntlig og skriftlig fremstillingsevne vektlegges.
 • Lønn og vilkår
 • Stilling: Senioringeniør/seniorrådgiver (kode 1181/kode 1364)
 • Lønn: Senioringeniør  og seniorrådgiver lønnstrinn 68 - 75 i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale.
 • For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. 

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 94 598

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger