Vil du stå i spissen for ei berekraftig by- og stadutvikling?

Verksemdsleiar Plan og bygning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. mars, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsomtale

Vi søker ein strategisk og nytenkande leiar med gode kommunikasjonsevner som brenner for by- og stadutvikling. Vi treng deg med motivasjon til å leie ei verksemd i endring gjennom samarbeid og digitalisering. Kommunen har mange spennande utviklingsprosjekt, og det ligg store forventningar om å bygge gode relasjonar med andre kommunale verksemder, privat næringsliv, nabokommunar, samt regionale og statlege aktørar.

Dialog med innbyggarar, utbyggerar, konsulentar, politikarar og næringsliv er ein viktig del av jobben, og verksemdsleiar representerer kommunedirektøren i Planutvalet. Dette krev god forståing av samspelet mellom politikk og administrasjon, og gode kommunikasjonsevner.

Verksemdsleiar rapporterer til kommunalsjef Samfunn, og har økonomi-, personal- og fagansvar innanfor eige verksemdsområde. Kommunalområde Samfunn består av seks verksemder. 

Du vil leie ei verksemd med fire avdelingar og rundt 50 tilsette. Verksemda har eit bredt spekter med oppgåver knytt til arealforvaltning. I dette ligg mellom anna byggesakshandsaming, arealplanlegging, kulturminneforvaltning, oppmåling, geodata, eigedomsskatt, og oppfølging av kjøp og sal av kommunale areal. Avdelingsleiarane har delegert fagansvar for sine avdelingar, og verksemdsleiar samordnar, koordinerer og leder arbeidet på tvers av avdelingane.

Vi søkjer deg som vil samarbeide med andre for å finne løysingar på framtidige utfordringar. Velkomen med din søknad!

Arbeidsoppgåver

 • Lede og utvikle verksemda.
 • Personalleiing.
 • Økonomistyring.
 • Publikum- og mediekontakt.

Kvalifikasjonar

 • Utdanning på masternivå, gjerne innan relevant teknisk fagområde.
 • Leiarerfaring.
 • Erfaring frå, eller med, offentleg sektor.
 • Erfaring frå å leie digitaliserings- og utviklingsprosjekt.
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne.

Ferdigheiter og generell kompetanse 

Evne til å: 

 • Planlegge og lede prosessar.
 • Prioritere og avklare forventningar i samsvar med mål og rammer.
 • Legge til rette for meistring, motivasjon og trygge arbeidsmiljø.
 • Bygge nettverk og samhandle med interne og eksterne aktørar.  

Personlege eigenskapar

 • Gode strategiske og analytiske evner. 
 • Løysingsorientert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 
 • Høg integritet og god sjølvinnsikt. 
 • Tydeleg og open. 

Personlege eigenskapar vert vektlagt.

Vi tilbyr

 • Ein spanande jobb der du får bidra i samfunnsutviklinga.
 • Fagleg sterke og dyktige kollegaer.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar gjennom KLP.
 • Løn etter avtale.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 5.400 dyktige og engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig. Visjonen for kommunen er «nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet».

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er Ålesund kommune eit spennande alternativ.

Kontaktpersoner

Malin Piegsa
Kommunalsjef
Telefonnummer: +47 959 98 479
Sol Berntsen Slinning
Ass.kommunalsjef
Telefonnummer: +47 402 92 327

Hvem er Ålesund kommune?

Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar. Området rundt byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv. Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.