Vil du lede seksjon for prosessering?

Leder for prosessering

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenestens visjon er «Å bidra til norske myndigheters beslutningsgrunnlag med rettidig, pålitelig og relevant kunnskap om verden rundt oss.»

Ønsker du å delta i dette arbeidet?

Vi tilbyr rette vedkommende å lede vår nyetablerte seksjon for prosessering, en teknologitung seksjon som, i en stadig mer digital verden, vil være en nøkkelbrikke i vår oppdragsløsning.

Faglig har du god kjennskap til teknologier og metoder som kunstig intelligens, maskinlæring, stordata og datadrevet analyse. Du evner å se hvordan disse kan spille sammen og ser dem i sammenheng med nye og tradisjonelle etterretningsfaglige metoder. Du drives av å se hvordan dette kan resultere i ny innsikt for våre beslutningstakere. Du er kreativ og ikke redd for å tenke utenfor boksen.

Som leder evner du å kombinere faglig tyngde og interesse med strategisk og metodisk tilnærming. Du er uredd og brenner for personellet som jobber for deg, og er opptatt av å utvikle disse både på det faglige og personlige plan slik at de trives, og seksjonen leverer sitt beste innen fristen. Du har fokus på å aktivt videreutvikle seksjonen og sørge for et godt, inkluderende og motiverende arbeidsmiljø. Du brenner for samfunnsoppdraget, liker å ha dialog med mange oppdragsgivere, og evner å gjøre gode prioriteringer.  

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide aktivt med videreutvikling av organisasjon, prosesser og arbeidsmetoder for å løse seksjonens oppgaver i tråd med overordnet strategi
 • Lede seksjonen og dens ledergruppe med fokus på videreutvikling av et godt og motiverende arbeidsmiljø, felles kultur og integrering av fagfelt for god oppdragsløsning
 • Tilrettelegge og videreutvikle samarbeidet mellom egen seksjon og øvrige enheter i Etterretningstjenesten. Ta aktiv del i etablering av nye partnersamarbeid samt videreutvikling av eksisterende partnersamarbeid
 • Delta i og bidra til avdelingens generelle utvikling, strategi og drift, herunder ledelse av utredninger og arbeidsgrupper, som en del av ledergruppen
 • Ivareta seksjonens regnskap, budsjett og oppdatere prognoser løpende, samt legge til rette for nødvendige anskaffelser av utstyr eller kompetanse

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsv nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Ledererfaring med personellansvar
 • Gode engelskkunnskaper

Ønskelige krav:

 • Erfaring fra internasjonale operasjoner
 • Kunnskap om og innsikt i virksomheten i Forsvaret og NATO
 • Erfaring fra partnerarbeid
 • Erfaring med programvareutvikling og digitalisering
 • Erfaring med å lede ledere
 • Erfaring fra strategiarbeid
 • Meget god kjennskap til Etterretningstjenesten
 • God kjennskap til innhenting og etterretningsproduksjon

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelsk kunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre ledere og medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen vektlegges:

 • Gode lederegenskaper
 • God evne til samarbeid og kommunikasjon

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse. Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 888 200 – kr 1 024 200 (lønnstrinn 82-87) i stillingen som seksjonssjef (kode 1211) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 94 397

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger