Vil du jobbe med vindkraft og vannkraft?

Stillingsbeskrivelse

Det norske kraftsystemet er i endring. Vindkraft spiller en stadig større rolle selv om vannkraft fortsatt er ryggraden i norsk kraftproduksjon. Klimaendringer fører til at tilsiget endrer seg, kostnadene for fornybar energiproduksjon synker slik at det bygges ut mer fornybar kraft både i Norge og Europa. Hvilke muligheter og utfordringer vil framtiden bringe for dagens kraftverk og hva har dette å si for hvordan vi skal ta i bruk norske vind- og vannkraftressurser?   Vi ser etter to nye medarbeidere, en fast og en midlertidig (1 år), som kan styrke NVEs forståelse av rollen til vann- og vindkraften i dag og framover i tid. Vi ønsker oss medarbeidere med god kunnskap om vannkraftteknologi eller vindkraftteknologi, både på land og til havs. Hvis du i tillegg har kunnskap om andre produksjons- og lagringsteknologier vil det være en stor fordel.   Vi står overfor gjennomgripende endringer av energisystemet som følge av blant annet klimapolitikk og teknologiske nyvinninger. Som et fagdirektorat for energi er det viktig for NVE å forstå utviklingstrekkene og hvordan de vil påvirke energisystemet fremover. Vi er 50 personer i Energiavdelingen som jobber med ulike sider av energisystemet.   Stillingen vil tilhøre Seksjon for ressurs og kraftproduksjon. Vi er ca. 8 medarbeidere, og holder oversikt over kraftressurser og -potensial i Norge. Seksjonen har kompetanse på vannkraft, vindkraft og kraftproduksjonssystemet i Norge og er ansvarlig for å holde oversikten over kraftproduksjonsanleggene i Norge.   Vi jobber hovedsakelig med teknisk-økonomiske analyser og modellering av kraftproduksjon. Dette bruker vi blant annet til vurdering av verdien av kraftproduksjon i konsesjonssaker og revisjoner av konsesjonsvilkår for vannkraftverk, analyser, framskrivninger og overvåking av kostnads- og teknologiutvikling.

Arbeidsoppgaver

I den faste stillingen vil noen av de viktigste arbeidsoppgavene være:

 • Analyser av teknologi- og kostnadsutvikling for vindkraft.
 • Styrke NVEs tunge fagrolle på vindkraft gjennom kontakt med blant annet leverandørindustri og FoU miljøer. Delta i IEA Wind.
 • Være oppdatert på kunnskap om teknologi- og kostnadsutvikling for vindkraft og holde kontakt med relevante aktører innen vindkraftbransjen.
 • Ansvarlig for en oppdatert digital database over tekniske detaljer, produksjon og kostnad for norske vindkraftverk.
 • Delta som ekspert på vindkraft i prosjektarbeid på tvers i NVE og holde presentasjoner om vindkraft.
 • Vurderinger av samfunnsøkonomisk nytte i forbindelse med konsesjonsbehandling av ny kraftproduksjon, med fokus på vindkraftproduksjon.
 • Delta i framskrivinger og analyser av kraftproduksjon fra ulike kraftproduksjonskilder, på kort og lang sikt i Norge, Norden og EU.
 • Vurdere hvilke effekter rammebetingelser har for utforming av kraftverksprosjekter.
 • Noe reisevirksomhet, om lag 10-20 dager i året  

I den midlertidige stillingen vil noen av de viktigste arbeidsoppgavene være:

 • Analyser av driftskostnader for ulike kraftproduksjonsteknologier framover i tid.
 • Analyse av potensial for opprusting og utvidelse av vannkraftverk.
 • Utvikling av ulike innsynsløsninger for deling av NVEs data om kraftproduksjonssystemet.
 • Vurderinger av samfunnsøkonomisk nytte i forbindelse med konsesjonsbehandling av ny kraftproduksjon, med fokus på vann- og vindkraftproduksjon.
 • Være oppdatert på kunnskap om teknologi- og kostnadsutvikling for ulike kraftproduksjonsteknologier.
 • Utgi kvartalsrapport om ny kraftproduksjon
 • Noe reisevirksomhet, om lag 5-10 dager i året

Ønskede kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Relevant utdanning på masternivå. Deler av utdanningskravet kan erstattes av relevant arbeidserfaring
 • Dokumentert kunnskap om vann- eller vindkraft
 • God formidlingsevne på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, både til andre fagpersoner og til eksterne

I tillegg er det en fordel om du kjenner deg igjen i flere av punktene under:

 • Kunnskap om andre deler av kraftsystemet
 • Erfaring fra kraftbransje eller kraftproduksjon, enten gjennom jobb eller studier
 • Erfaring med bruk av programmering, databehandling eller analysemodeller til å løse faglige problemer
 • Erfaring fra prosjektledelse eller prosjektarbeid
 • Forståelse av samfunnsøkonomisk analyse
 • Evne til å presentere og argumentere for ditt syn
 • God grafisk framstillingsevne er et pluss
 • Gode kunnskaper om kraftverkene i Norge
 • Kunnskap om rammebetingelser for kraftproduksjon
 • Gode samarbeidsegenskaper

Personlige egenskaper

 • Analytisk
 • Systematisk, strukturert og god til å prioritere oppgaver
 • Faglig engasjert
 • Ambisiøs og målrettet
 • Kreativ i oppgaveløsning
 • God på å kommunisere, formidle og dele kunnskap
 • Åpen for endringer
 • Selvstendig kompetansebygger
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfaglig miljø med tung kompetanse innen både teknologi og samfunnsøkonomi
 • Varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Sentrale lokaler på Majorstuen, rett ved Frognerparken
 • Treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Årslønn innenfor spennet kr 460 000 - kr 750 000 i stillingskode førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver/avd-/over-/senioringeniør (1408/1434/1364/1085/1087/1181). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

NVE deltar i statens inkluderingsdugnad, og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsattfunksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner

Ann Myhrer Østenby
Seksjonssjef
Telefonnummer: 99 69 72 02
Vibeke Ingebrigtsen
Telefonnummer: 22 95 92 94

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger