Vil du jobbe med spanande eigedomsportefølje?

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for eigedomsutvikling og forvaltning i Statsbygg har no ei ledig stilling someigedomssjef ved lokalkontoret vårt i Bergen.

Avdelinga har ansvar for den daglege og strategiske eigedomsforvaltinga i Statsbygg,under dette oppfølginga av leigekontraktar og kundar, utvikling av eigedom ogsektoranalysar i porteføljen.

Stillinga vil høyre til i Samfunnssektoren og vil ha porteføljeansvar for eigedomar sommellom anna Havforskningsinstituttet, Norges Geologiske undersøkelser,Digitaliseringsdirektoratet i Leikanger og Statens hus i Steinkjer.

Statsbygg er staten sin sentrale rådgjevar i byggje- og eigedomssaker, byggherre,eigedomsforvaltar og eigedomsutviklar med ein veldig spanande og variertportefølje. Statsbygg skal tenkje og handle langsiktig, og derfor er det viktigat vi set oss ambisiøse og ansvarlege mål. Vi skal vere ei verksemd som serkundane sine behov i dag og i framtida, og har fokus på digitalisering,innovasjon og miljø.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for dialog og møte med kundar og brukarar i eigen portefølje, samt ha innsikt i behova til kunden
 • Inngå, følgje opp og reforhandle leigekontraktar og tilleggskontraktar
 • Ivareta ansvar som eigar overfor offentlege styresmakter på alle lov- og forskriftskrav
 • Samarbeide med drifts- og vedlikehaldsavdelinga om overordna prioritering av vedlikehald innanfor  porteføljen sin
 • Utvikling av den enkelte eigedom i samarbeid med avgjerdstakarar internt og eksternt
 • Erfaringsoverføring til byggjeprosjekt om kontraktsmessige og kundespesifikke tilhøve
 • Eigedomssjefen skal også: - Bidra til utvikling av sektorkompetanse og kundeinnsikt innan eigen sektor - Ansvar for husleigeprosessen i porteføljen sin
 • Utarbeide utviklingsplanar, leie det interne kundeteamet som har kundeplan som eit viktig verktøy
 • Andre oppgåver kan bli lagde til stillinga
 • Noko reiseaktivitet må påreknast

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis utdanning på masternivå, til dømes master i rettsvitsskap, eigedomsfag/eigedomsutvikling. Lang og relevant erfaring kan kompensere for krav til utdanningsnivå
 • Erfaring frå eigedomsforvalting
 • Erfaring frå kundedialog og kundeoppfølging
 • Erfaring frå kontraktarbeid
 • God kjennskap til statsforvaltinga
 • God økonomiforståing
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Planmessig med god struktur
 • Relasjonsorientert - med god evne til å samarbeide og kommunisere internt/eksternt
 • Pådrivar og god til å arbeide sjølvstendig og effektivt
 • Evne til å finne gode løysingar

Vi tilbyr

 • Spanande og utfordrande arbeidsoppgåver for ein av dei mest profesjonelle eigedomsaktørane i Noreg
 • Hyggeleg arbeidsmiljø med tverrfagleg samarbeid internt og eksternt
 • Eit unikt høve til å vere ein del av ein utviklingsorientert organisasjon med eit viktig samfunnsoppdrag
 • Fagleg og personlege utviklingshøve
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stillinga blir løna som rådgjevar eller seniorrådgjevar frå kr 675 000,- til 850 000,-, avhengig av kvalifikasjonar. For spesielt godt kvalifiserte kandidatar kan vi vurdere høgare løn.
 • Frå løna blir det trekt 2 % til Statens Pensjonskasse

Kontaktpersoner

Magnus Hallaråker
Sektordirektør
Telefonnummer: 480 89 322

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger