Vil du jobbe med elektrifiseringen av Norge?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Seksjon for nettkonsesjon søker etter deg som vil jobbe med å finne gode løsninger som balanserer samfunnets behov for strøm mot ulemper som nettutbygging gir. Kraftnettet er Norges viktigste infrastruktur og transporterer strøm mellom produksjon og forbruk. Samfunnet har et økende behov for elektrisitet. Transportsektoren, oljesektoren, oppdrettsnæringen m.fl. ønsker å knytte seg til strømnettet, noe som krever oppgradering og utvikling av dagens kraftsystem. Bygging av kraftledninger og transformatorstasjoner innebærer inngrep som bl.a. kan berøre grunneiere, naturmangfold, friluftsliv, næringsvirksomhet med mer. Seksjon for nettkonsesjoner behandler søknader om nettutbygginger i hele Norge. Seksjonen har i dag 14 ansatte som er en del av Konsesjonsavdelingen. Nå trenger vi en ny, dyktig og engasjert medarbeider i dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver

 • Behandle konsesjonssøknader om å bygge kraftledninger og transformatorstasjoner, herunder gjennomføre offentlige konsesjonsprosesser og folkemøter.
 • Sammenstille informasjon fra høringer og ulike fagmiljøer, vekte de forskjellige interessene, vurdere alternative løsninger, og foreslå vedtak med vilkår.
 • Bidra med oppdatert kunnskap om elektriske anlegg og virkninger for ulike interesser, både internt i NVE og utadrettet.
 • Utstrakt kontakt med øvrige myndigheter, næringsliv, interesseorganisasjoner og berørte grunneiere/privatpersoner.
 • Arbeidet innebærer noe reisevirksomhet, anslagvis 5-20 dager i året.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi arbeider i et skjæringspunkt mellom teknikk, økonomi, miljø og arealforvaltning og vektlegger breddekompetanse og personlige egenskaper. Vår nye medarbeider må raskt kunne sette seg inn i ukjente fagområder og kjenne seg igjen i følgende:

 • Høyere utdanning på masternivå, gjerne innen samfunnsøkonomi, samfunnsvitenskap, naturfag, landskapsfag, arealforvaltning eller tekniske fag
 • lang, relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • fysikk til å ferdes i ulendt terreng i forbindelse med befaringer

Det er en fordel dersom du også har:

 • erfaring fra energisektoren eller arealforvaltning lokalt, regionalt eller nasjonalt
 • kunnskap og interesse for energi-, miljø- og samfunnsspørsmål
 • kjennskap til offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • Du arbeider selvstendig, målrettet og effektivt.
 • Du er analytisk, og har evne til å avveie ulike interesser.
 • Du er komfortabel med å snakke i store og små forsamlinger.
 • Du er samfunnsengasjert og har god rolleforståelse.

Personlige egenskaper tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • en sterk kunnskapsorganisasjon
 • et sterkt tverrfaglig miljø
 • arbeid innenfor viktige samfunnsområder
 • stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • godt sosial arbeidsmiljø
 • trening i arbeidstiden
 • aktivt bedriftsidrettslag
 • gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • årslønn innenfor spennet kr 460 000 – 650 000 i stillingskode førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver/avd-/over-/senioringeniør  (1408/1434/1364/1085/1087/1181) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.
NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.Legg ved vitnemål og attester elektronisk.Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner

Lisa Vedeld Hammer
Seksjonssjef
Telefonnummer: 22 95 90 33
Maja Sun Kindseth
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 91 25
Tanja Midtsian
Seniorrådgiver
Telefonnummer: 22 95 94 93

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger