Vil du jobbe med analyser av kraftproduksjon?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Det norske kraftsystemet er i endring. Vannkraft er fortsatt ryggraden i norsk kraftproduksjon og vil fortsette å være det i framtiden. Samtidig er andre kraftproduksjonsteknologier i ferd med å bli større og viktigere for det norske kraftsystemet. Klimaendringer fører til at tilsiget endrer seg, kostnadene for fornybar energiproduksjon synker og kraftforbruket er forventet å øke framover. Hvilke muligheter og utfordringer vil framtiden bringe for dagens kraftverk, og hva har dette å si for hvordan vi skal ta i bruk norske energiressurser framover?   Vi ser etter en ny medarbeider som kan styrke NVEs arbeid med teknisk økonomiske analyser av både ny og eksisterende kraftproduksjon. Analysene inngår i vårt arbeid med konsesjonssøknader for kraftproduksjon. Vi ønsker oss medarbeidere med god kunnskap om kraftproduksjon og teknologi innen vannkraft, solkraft eller vindkraft. Du må ha erfaring fra kraftmarkedsmodellering eller optimering, og helst gode kunnskaper innen programmering. Vi jobber med å utvikle nye modeller for kraftsystemet og erfaring fra ulike modellapparat er verdifullt. Hvis du i tillegg har kunnskap om bruk av algoritmer eller databaser vil det være en stor fordel. Vi jobber mest i Python, i tillegg til noe arbeid i Julia.   Vi står overfor gjennomgripende endringer av energisystemet som følge av blant annet klimapolitikk og teknologiske nyvinninger. Som et fagdirektorat for energi er det viktig for NVE å forstå utviklingstrekkene og hvordan de vil påvirke energisystemet fremover. Vi er 122 personer i energi- og konsesjonsavdelingen som jobber med ulike sider av energisystemet. Stillingen vil tilhøre seksjon for kraftsituasjon og ressurser.   Vår seksjon gjør analyser av kraftsystemet som helhet og kraftproduksjon spesielt. Vi har ansvar for å følge kraftsituasjonen tett og er beredskapsansvarlige i anstrengte energisituasjoner. Vi skal være oppdatert på teknologier for kraftproduksjon og hvilke ressurser som er tilgjengelig for å produsere kraft, deriblant magasinstatistikken. Våre analyser utgjør en stor del av kunnskapsgrunnlaget når myndighetene tar viktige beslutninger for framtiden til det norske energisystemet.

Arbeidsoppgaver

Noen av de viktigste arbeidsoppgavene vil være:

 • analyser av norsk kraftproduksjon og kraftsystem, særlig med tanke på å forstå fleksibilitet i vannkraftsystemet
 • modellering av kraftsystemet i Norge ved hjelp av ulike kraftsystemmodeller for å vurdere effekten av endringer i komplekse vassdrag i revisjonssaker og konsesjonssaker
 • forstå kraftsystemet i dag og i framtiden, spesielt med tanke på hvordan klimaendringer påvirker kraftsystemet
 • vurderinger av samfunnsøkonomisk nytte i forbindelse med konsesjonsbehandling av ny kraftproduksjon, med fokus på vannkraftproduksjon
 • videreutvikle og vedlikeholde modeller for kraftsystemet og datasett for kraftproduksjon slik at disse til enhver tid er oppdatert
 • problemløsning ved hjelp av programmering og analyse av store datasett
 • delta i store prosjekter på tvers i avdelingen og NVE og delta i arbeid med rapporter og analyser som danner kunnskapsgrunnlag for norsk politikk på energifeltet
 • være oppdatert på kunnskap om teknologi- og kostnadsutvikling for kraftproduksjon. Kunnskap om ulike typer kraftproduksjonsteknologier, som vannkraft, solkraft og vindkraft, vil være relevant
 • videreutvikle metoder og formidling av de samfunnsøkonomiske vurderingene Energi- og konsesjonsavdelingen gjør i konsesjonssaker, særlig metoder for å verdsette ulike typer kraftproduksjon
 • svare på spørsmål fra presse og allmenhet
 • finne nye måter å forbedre arbeidsprosesser og samarbeid på som gjør at arbeidsoppgavene utføres med høy kvalitet og på en konsistent måte
 • litt reisevirksomhet, om lag 5-10 dager i året

Ønskede kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant utdannelse på masternivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for mastergrad
 • minimum 3 års arbeidserfaring innen kraftproduksjon, analyse, modellering og/eller optimering
 • svært gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

I tillegg er det en fordel om du kjenner deg igjen i flere av punktene under:

 • kunnskap om andre deler av kraftsystemet, som for eksempel nett eller forbruk
 • erfaring fra eller utdannelse innen programmering, databehandling, statistikk, bruk av algoritmer eller databaser
 • erfaring fra kraftsystem, kraftbransje eller kraftproduksjon, enten gjennom jobb eller studier
 • dokumenterte basiskunnskaper om vannkraftteknologi, hydrologi, vindkraftteknologi eller andre kraftproduksjonsteknologier
 • evne til å presentere og argumentere for sitt syn
 • gode skriftlige og muntlige framstillingsevner
 • erfaring fra prosjektledelse eller prosjektarbeid
 • forståelse av samfunnsøkonomisk analyse
 • god til å holde styr på data og datavisualisering
 • god grafisk framstillingsevne er et pluss
 • gode kunnskaper om kraftverkene i Norge
 • kunnskap om rammebetingelser for kraftproduksjon
 • god til å samarbeide 

Personlige egenskaper

 • personlig engasjert i faget
 • systematisk og strukturert
 • kreativ og nytenkende i oppgaveløsning
 • initiativ til selv å øke kunnskap og forståelse av ulike sammenhenger - innhenter kunnskap om faget løpende for å oppdatere og bygge kompetanse
 • god på å kommunisere og formidle

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

Som medarbeider i NVE blir du en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med et utstrakt tverrfaglig miljø. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha rom for personlig utvikling, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder og en stor kontaktflate.Vi holder til i sentrale lokaler på Majorstuen i Oslo. Der har vi tilbud om trening i arbeidstiden, treningsrom og et aktivt bedriftsidrettslag, og du kan delta i mange ulike aktiviteter sammen med gode kolleger. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk, og er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi har gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid), og medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.

Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til NVEs lønnspolitikk med innplassering i stillingskodene rådgiver/seniorrådgiver/over-/senioringeniør (1434/1364/1087/1181). Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger vi for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre i henhold til NVEs gjeldende retningslinjer.Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Kompetanse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden. Søknadspapirer returneres ikke. Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet.      

Kontaktpersoner

Ann Myhrer Østenby
seksjonssjef
Telefonnummer: 99 69 72 02
Christina Wachter
HR-kontakt
Telefonnummer: 920 65 215

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger