Analyse og modellering av energisystemet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Energimarkedet er i endring. Vil du jobbe med å videreutvikle modeller og analyser i NVE slik at de best mulig representerer endringene som skjer?

Vi søker en ny medarbeider som vil bli sentral i arbeidet med langsiktig modellering og analyse av energisystemet. NVE bruker i dag modeller for å støtte våre analyser, og disse må videreutvikles i takt med endringene. Du vil delta aktivt i utvikling av nye modellverktøy og være en del av teamet som jobber med analyser på tvers av seksjonene i Energiavdelingen. Det kan også bli aktuelt å ha ansvar for modellerings- og FOU-prosjekter i avdelingen.

Du har genuin interesse for energisystemet, og ser utfordringene og mulighetene nye teknologier og en mer aktiv sluttbruker kan føre til av endringer og ønsker å bidra til at vi styrker oss som faglig energimyndighet på fagfeltet. 

Vi står overfor gjennomgripende endringer av energisystemet som følge av klimaendringer, ny politikk og teknologiske nyvinninger. Som et fagdirektorat for energi er det viktig å forstå de mange utviklingstrekkene og hvordan de vil påvirke energi- og kraftsystemet fremover. Vi er 50 personer i Energiavdelingen som jobber med ulike sider av nettopp dette.

Seksjon for energibruk og teknologi teller 16 personer, og vi jobber blant annet med å holde god oversikt over utviklingen av energibruk for ulike energibærere og hvilke faktorer som påvirker denne. I tillegg jobber vi med å forstå hvilken rolle nye teknologier, som lagringsteknologier, oppvarmingsløsninger, AMS og lokal produksjon vil spille og hvordan de vil påvirke energibruk, forbruksadferd og forbruksfleksibilitet. 

Arbeidsoppgaver

  • Planlegge og gjennomføre modellering og analyser i NVEs TIMES-modell.
  • Drifte, vedlikeholde og videreutvikle modellen.
  • Andre modeller kan også bli aktuelle arbeidsoppgaver.
  • Fremlegge, tolke og diskutere resultater fra modellkjøringer med andre relevante fagpersoner.
  • Bygge god kunnskap om utviklingen i energibruken i Norge og Norden og hvilke faktorer som påvirker den
  • Bidra til at NVE tenker langsiktig, ser hvilke behov som kommer, og gjør de riktige analysene
  • Bidra til godt samarbeid og et godt analysemiljø i NVEs Energiavdeling.
  • Andre arbeidsoppgaver kan legges til stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

  • Høyere teknisk / økonomisk utdanning, på masternivå eller liknende.  
  • Erfaring i modellering i TIMES og bruk av TIMES i analysearbeid.
  • Erfaring fra liknende modeller er en fordel.
  • Relevant arbeidserfaring innen miljø
  • og energifeltet.
  • God framstillingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig.
  • Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

  • Ha gode evner til oppgaveløsning og problemløsning. Er strukturert/systematisk, og god til å planlegge
  • Analytisk, oppsøkende og nysgjerrig
  • Lytter til andres resonnement og er reflektert
  • Har evne til å tenke system og helhet
  • Gode evner til samhandling og samarbeid er en forutsetning, men du må også kunne arbeide
  • selvstendig, målrettet og være opptatt av å levere innen gitte frister
  • Flink til formidling og kommunikasjon, både skriftlig og muntlig
  • Initiativrik og engasjert
  • Fleksibel og løsningsorientert
  • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

  • Varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder
  • Sterkt tverrfaglig miljø der du kan bidra med din kompetanse
  • Godt og sosialt arbeidsmiljø
  • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
  • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
  • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
  • Trening i arbeidstiden
  • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
  • Stillingen lønnes som overingeniør/senioringeniør, ev rådgiver/seniorrådgiver (1087/1181, ev 1434/1364) etter det offentlige regulativ f.t. kr 500 000,
  • til kr 600 000,
  • pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler 

   I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er også en IA – bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

   Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
     

Kontaktpersoner

Ingrid Magnussen
fung. seksjonssjef
Telefonnummer: 97044524
Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: 22959862

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger