Vil du jobbe med å redusere skader fra flom og skred?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NVE har et viktig samfunnsoppdrag med å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko.  Ved vårt regionkontor på Hamar utlyses nå 2 nye stillinger som planleggere/prosjektledere. Stillingene inngår i den regionale enheten som arbeider med sikring mot flom og skred, veiledning om tiltak i vassdrag og skredutsatte områder samt håndtering av beredskapssituasjoner.

Region Øst omfatter Innlandet, Oslo og deler av Viken fylke. Dette er et område som har utfordringer med flom og erosjon i vassdragene, med kvikkleireforekomster og med ulike typer skred i bratt terreng. Vi har en rekke sikringstiltak under planlegging og utførelse i tett samarbeid med kommunene. Ved flom- og skredhendelser er vi faglig rådgivere for politiet og kommunene.

NVE Region Øst har kontorer på Hamar, der vi er 37 ansatte i et bredt, tverrfaglig miljø. Du vil komme til et entusiastisk og inkluderende arbeidsmiljø, der vi løser viktige oppgaver i fellesskap.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse, planlegging og prosjektering av flom-, erosjons- og skredsikringstiltak
 • Deltakelse i NVEs beredskapsarbeid på flom- og skredområdet, inkludert innsats i beredskapssituasjoner
 • Veilede om tiltak i vassdrag og skredutsatte områder og delta på befaringer
 • Ha dialog med grunneiere, tiltakshavere, kommuner, rådgivere og entreprenører, samt kunne delta på folkemøter og informasjonsmøter
 • Bidra til faglig utvikling på området og veiledning av eksterne aktører
 • Jobben vil innebære noe reiser og befaringer (anslagsvis 20-40 reisedager)

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå fra universitet/høyskole. Svært relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk
 • Fysikk til å kunne ferdes i terrenget
 • Førerkort klasse B
 • Erfaring med planlegging og prosjektering, helst av sikringstiltak innen flom, erosjon og/eller skredVassdragsteknikk og/eller geoteknikk og/eller anleggsteknikk som fremtredende fagområder
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Erfaring fra arbeid med vassdrag og/eller skred
 • Erfaring fra beredskapsarbeid
 • Kunnskap om vassdragsforvaltning, byggherreforskriften og plan- og bygningsloven
 • Erfaring med anbudsprosesser og kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser
 • Gode IKT-ferdigheter og erfaringer med relevante digitale verktøy

Personlige egenskaper

 • Du er faglig engasjert, ser muligheter og tar initiativ
 • Du trives med en kombinasjon av arbeid ute i felt og på kontor
 • Du har evne til å arbeide selvstendig, effektivt og løsningsorientert
 • Du liker å samarbeide med andre
 • Du er fleksibel og innstilt på å yte ekstra ved behov
 • Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Et sterkt fagmiljø på flom- og skredområdet der du kan videreutvikle deg faglig og personlig sammen med trivelige og engasjerte kolleger
 • Innflytelse på et samfunnsområde og et fagområde som blir stadig viktigere
 • En variert arbeidshverdag med stor fleksibilitet og korte beslutningsveier
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Nyoppussede kontorlokaler sentralt i Hamar
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
 • Årslønn innenfor spennet kr. 500 000 – 750 000,- i stillingskode avdelingsingeniør/ overingeniør/senioringeniør ev førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (1085/1087/1181 ev 1408/1434/1364) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.   Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.  Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).    

Kontaktpersoner

Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Telefonnummer: 41 33 21 65
Paul Christen Røhr
Telefonnummer: 94 50 73 13
Toril Hofshagen
Regionsjsef
Telefonnummer: 90 03 42 44

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger