Vil du ha en sentral rolle i arbeidet med informasjonssikkerhet i Norge?

Rådgiver eller seniorrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg som vil kombinere dine informasjonssikkerhetsferdigheter med et spennende samfunnsoppdrag

Vil du jobbe med spennende og viktige prosjekter for å sikre en helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet i offentlig sektor? I løpet av de neste årene ønsker vi å lage et felles grunnlag for at små og mellomstore virksomheter i forvaltningen skal få en enklere informasjonssikkerhetshverdag. Arbeidet vil innebære et samarbeid med flere av de sentrale aktørene på området, og vil være et viktig virkemiddel for å styrke informasjonssikkerheten i offentlig sektor. Vi anser små og mellomstore kommuner som spennende samarbeidspartnere og en innledende målgruppe for et slikt prosjekt.

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) er statens kompetansemiljø for informasjonssikkerhet for hele forvaltningen. Kompetansemiljøet har som formål å arbeide for en styrket og helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet i offentlig sektor.

Hos oss får du mulighet til å

 • arbeide i et synlig fagmiljø som tar del i faglige diskusjoner og som er tydelig i vår kommunikasjon
 • være en koordinerende aktør mellom kompetansemiljøer og andre målgrupper
 • ta del i et sterkt fagmiljø og være en pådriver for kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling
 • heve din kompetanse på flere felt
 • være med på å løse utfordringer for hele forvaltningen

Vi arbeider for at alle offentlige virksomheter har velfungerende styring og kontroll av informasjonssikkerhet. Det offentlige trenger gode rammebetingelser for arbeidet på dette området, og et veiledningstilbud som er tilgjengelig og lett å forstå for brukerne.

Vi har nå ledig to faste stillinger med arbeidsted ved vårt kontor i Oslo. Vi kan vurdere søkere som ønsker kontorsted på Leikanger eller Brønnøysund. Stillingene lønnes som rådgiver eller seniorrådgiver i lønnsspennet kr 550 000 til kr 900 000 etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.

Arbeidsoppgaver

 • Innhente kunnskap om tilstand og trender for å gi råd og utvikle strategier, både nasjonalt og internasjonalt.
 • Analysere aktuelle problemstillinger og gi innspill til KMD politikkutvikling på området, samt bistå KMD i enkelte fagsaker.
 • Gi råd til virksomheter
 • Være en samordner og pådriver i offentlig sektors arbeid med informasjonssikkerhet
 • Bidra særskilt til at alle statlige virksomheter har et system for internkontroll av informasjonssikkerhet
 • Legge til rette for at offentlig forvaltning får gjennomført tiltak og handlingsplaner i samsvar med vedtatte strategier på området
 • Holde kurs og foredrag
 • Arrangere nettverksmøter og andre arrangementer
 • Videreutvikle veiledning på informasjonssikkerhetsområdet
 • Bidra på leveranseområdets øvrige ansvarsområder og på tvers i Digdir

Hvorfor Digdir?

Digdir tilbyr sine ansatte en rekke goder utover ordinær lønn.

Som ansatt hos oss er du del av en organisasjon i rask utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag. Vi skal bidra til å digitalisere Norge for at folk skal få en enklere hverdag, gode offentlige tjenester og en åpen forvaltning. Vi skal ha fokus på mennesker og lage løsninger som innbyggere, næringsliv og organisasjonslivet har behov for. Vi er et direktorat som verdsetter kreativitet, samarbeid og evnen til å tenke nytt og stort. Som en del av vårt fagmiljø får du være med å tenke utvikling og gjøre forbedring av teknologi og samfunn. Samfunnsoppdraget gjør oss til en spennende og meningsfull arbeidsplass.

Du vil som ansatt i staten bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på spk.no/medlemskap-i-spk.

I Digdir har vi en familievennlig personalpolitikk med gode og fleksible arbeidstidsordninger. Vi tilpasser arbeidshverdagen etter ansattes rettigheter, behov og livssituasjon. I Digdir er også opptatt av at våre ansatte holder seg i aktivitet og tilbyr derfor to timer trening i arbeidstiden per uke.

Vi er opptatt av kontinuerlig kompetanseutvikling for den enkelte, og vil stimulere til at alle våre ansatte tilegner seg ny og nyttig kunnskap.  Derfor har vi gode ordninger for opplæring, stipend og utvikling.

Med kontor i Brønnøysund, Leikanger og Oslo vil du få nye kollegaer og venner i det langstrekte landet vårt. Hos oss får du rundt 360 engasjerte kollegaer og sparringspartnere. Les mer om hva hver enkelt lokasjon kan tilby på lenkene over. 

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen.

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • ha høyere relevant utdanning på bachelor- eller masternivå. Lang og særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ha god kunnskap om og interesse for informasjonssikkerhetsarbeid og digitalisering, og hvordan informasjonsbehandling understøtter virksomheters måloppnåelse
 • ha evne til å sette informasjonssikkerhet inn i en strategisk sammenheng og se utviklingsmuligheter
 • ha god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk
 • være sikkerhetsmessig skikket til å kunne autoriseres for BEGRENSET

For å bli ansatt som rådgiver trenger du minst 2 års erfaring innen fagområdet, eller tilgrensende fagområder. For stillingen som seniorrådgiver trenger du minst 5 års erfaring innen fagområdet, eller tilgrensende fagområder. Spesielt relevant erfaring kan medføre at minimumskravet til erfaring fravikes.

Vi ønsker også at du har

 • kunnskap om ulike rammeverk, metodeverk og verktøy innen informasjonssikkerhet
 • kjennskap til offentlig forvaltning og politiske prosesser
 • erfaring med skriftlig bidrag til utredninger, rapporter, veiledningsmateriell e.l.
 • erfaring med prosjektarbeid
 • ønske om å jobbe utadrettet og evne til å bygge nettverk
 • praktisk erfaring med informasjonssikkerhetsarbeid

Personlige egenskaper

Vi søker deg som

 • trives med å skape noe nytt
 • har evne til å samarbeide godt med andre
 • er en god relasjonsbygger, tillitsvekkende og løsningsorientert
 • er strukturert og har god gjennomføringsevne
 • trives med å jobbe i team, og er opptatt av kvalitet og effektive prosesser

Vi legger stor vekt på personlig egnethet for stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Vi har tro på at mangfold er en viktig byggestein i et godt, spennende og utviklende arbeidsmiljø, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Riktig kompetanse på rett sted er vår viktigste prioritering når vi rekrutterer, og vi vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne også kan jobbe hos oss.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vil du vite mer?

Synes du dette høres interessant ut og ønsker nærmere informasjon, kontakt gjerne

 • Seksjonssjef Kjetil Korslien
  E-post: kjetil.korslien@digdir.no
  Telefon: +47 979 74 579

Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av papirer og vitnemål, og godkjenning fra NOKUT.

Søkerlister kan bli offentliggjort iht. offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner

Kjetil Korslien
Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 979 74 579

Hvem er Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)?

Digitaliseringsdirektoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Direktoratet har om lag 330 tilsette fordelt på våre kontor i Brønnøysund, Sogndal og Oslo. Vi har fire fagavdelingar, to stabs- og støtteavdelinger og eit tilsyn for universell utforming av ikt som har ei særskilt uavhengig rolle. Vår visjon er saman for ein enklare digital kvardag.

Direktoratet er regjeringas verktøy for raskare og meir samordna digitalisering av offentleg sektor. Gjennom digitalisering skal vi bidra til enklare og meir tilgjengelege offentlege tenester for innbyggarane og meir verdiskaping for næringslivet.