Vil du bli vår nye leder av seksjon for engrosmarked?  

Stillingsbeskrivelse

Kraftsystemet i Norden og Europa er i sterk omstilling. Stadig mer av kraftproduksjonen er fornybar, og strøm brukes på nye områder for å erstatte fossil energi. Denne omstillingen står sentralt i klimapolitikken, og gir stort behov for å videreutvikle reguleringen for å sikre et klimavennlig, forsyningssikkert og effektivt kraftsystem for fremtiden. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) utvikler og håndhever regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. Dette er et utfordrende arbeid. For å lykkes må våre medarbeidere med juridisk, økonomisk og teknisk bakgrunn jobbe tett og godt sammen.

Vår regulering sikter mot å være forutsigbar og dynamisk. Vi tror på åpenhet og dialog med bransjeaktører og interesseorganisasjoner, samtidig som vi er bevisst vår rolle som uavhengig reguleringsmyndighet. Vi samarbeider med andre fagmiljøer i NVE, med tilgrensende myndigheter som forbruker-, konkurranse- og finansmyndigheter, og vi har en utstrakt internasjonal kontaktflate gjennom samarbeid med andre reguleringsmyndigheter i Norden og EU. Utviklingen av energisystemet i Europa har stor betydning for Norge.

Vi søker nå etter ny leder for Seksjon for engrosmarked. Seksjonen har 10 medarbeidere, som i hovedsak har økonomisk bakgrunn. Seksjonen har ansvar for å følge arbeidet med stadig tettere integrasjon av systemdrift og marked, samt videreutvikle regelverket på dette området. Det innebærer bl.a. å følge opp Statnetts arbeid med systemdrifts- og markedsløsninger, inkludert handelsløsninger og kapasitetsutnyttelse på utlandsforbindelsene. Videreutvikling av markedsdesign, tilsyn med kraftbørsene, og håndheving av regler for markedsadferder er også sentrale oppgaver. Seksjonen deltar meget aktivt i nordisk og europeisk samarbeid. Som leder av seksjonen vil du få lede et sterkt faglig miljø med engasjerte medarbeidere.

RME planlegger en gjennomgang av hvordan vi er organisert, og det kan i den forbindelse bli gjort endringer i seksjonens ansvarsområde.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle seksjonen. Du vil ha det faglige og personalmessige ansvaret for seksjonens medarbeidere
 • Delta aktivt i RMEs ledergruppe, bringe seksjonens fagområde inn i ledergruppens arbeid, men også ha evne til å delta i diskusjoner og ha begrunnede synspunkter utover dette
 • Bidra aktivt i nordisk og europeisk samarbeid mellom reguleringsmyndighetene
 • Jobben kan innebære noe reisevirksomhet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse på mastergradsnivå med gode resultater, fortrinnsvis med økonomi i fagkretsen
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring.
 • Generell forvaltningskompetanse, eller kompetanse på markedsregulering eller regulering av monopoler
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskelig / fordelaktig:

 • God kjennskap til engrosmarkedet og kraftsystem
 • Erfaring fra offentlig forvaltning med god rolleforståelse
 • Ledererfaring
 • Interesse for og/eller kunnskap om digital informasjonsforvaltning

Personlige egenskaper

 • Strukturert, leverings- og beslutningsdyktig, og har viljen til å ta utfordringer
 • Foretar prioriteringer, er analytisk og helhetstenkende
 • Nysgjerrig, åpen, tillitsskapende og konstruktiv
 • Motiverende, samarbeidsorientert og støttende
 • Kunne forholde deg aktivt og konstruktivt til mange parallelle saker og prosesser av ulik karakter
 • Evne til å jobbe mål- og resultatorientert
 • Mestrer høyt arbeidstempo

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Sjelden anledning til å lede en seksjon innen et fagfelt av stor samfunnsmessig betydning, med høy endringstakt og med mange spennende faglige utfordringer
 • Sentral posisjon i en enhet med meget kompetente medarbeidere innen økonomi, teknologi og juss. Og med bred kontaktflate nasjonalt og internasjonalt
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • Trening i arbeidstiden, treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Årslønn innenfor spennet kr 710 000 – 950 000 i stillingskode seksjonssjef (1211). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.Legg ved vitnemål og attester elektronisk. Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlig søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge.Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner

Anne Dønnem
Spesialrådgiver
Telefonnummer: +47 951 82 732
Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 98 62
Ove Flataker
Direktør
Telefonnummer: +47 952 02 620

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger