Vil du bli med på laget i avdeling Markedsanalyse?

Analytiker/senioranalytiker

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med og analysere og øke vår forståelse av den pågående omstillingen til et utslippsfritt energisystem i Norge og Europa? Klargjøre og tallfeste hvordan markedsutviklingen påvirker Statnett og våre oppgaver? Bidra til økt forståelse for hvordan vannkraft, variabel vind og solkraft, forbruk, nett, elektrolyse og batterier spiller sammen? Er du interessert i samspillet mellom fysikk, marked, politikk og økonomi? Vil du være med og utvikle kraftsystemet i Norge? Vi søker etter to senioranalytikere til avdeling Markedsanalyse, men vil også vurdere kandidater med kortere erfaring.

I avdeling Markedsanalyse har vi ansvar for både kortsiktige og langsiktige analyser av kraftmarkedet og kraftsystemet. Vi utarbeider prognoser og forutsetninger for forbruk, produksjon, energi og effektbalanser, teknologikostnader, priser på kull, gass og CO2. Så bruker vi modellsimuleringer til å tallfeste konsekvenser for kraftpriser, prisforskjeller, CO2 utslipp og kraftflyt både i Norge og mye av Europa.

Vi konkretiserer dette i en kortsiktig markedsanalyse hvert år og en langsiktig markedsanalyse hvert andre år. Vi analyserer også utviklingen av overføringsbehovet i nettet, og konsekvensene av økt nettkapasitet inkludert den samfunnsøkonomiske nytten, internt i Norge og mellom Norge og andre land. Vi dokumenterer dette i rapporten "Analyse av transportkanaler" hvert andre år – og i ulike område og temastudier ved behov. Utover dette bidrar vi også med analyser inn i vurderinger av prisområdeinndeling, prognoser for flaskehalsinntekter, energisituasjonen i år med lav fyllingsgrad. I tillegg bidrar vi i nordisk og europeisk plan og analysesamarbeid.  

En vesentlig del av analyseaktiviteten vår er basert på modellsimuleringer av det samlede kraftsystemet i Norge og Europa. Vi bruker derfor mye tid og ressurser på å utvikle og opprettholde vårt oppsett for fundamentale markeds- og kraftsystemmodeller med data og kompetanse. Vi samarbeider tett med andre avdelinger i Statnett. Og vi legger stor vekt på å kommunisere våre analyser, gi råd og svare på aktuelle spørsmål fra blant annet ledelsen i Statnett, kommunikasjonsavdelingen, systemdriften og ulike planavdelinger.

Arbeidsoppgaver

Hva du konkret vil jobbe med hos oss vil variere over tid og er delvis avhengig av din kompetanse. Du vil imidlertid hele veien jobbe med flere av våre kjerneoppgaver:

 • Behandle og omgjøre store tallmengder i Excel og Phyton / Jupyter Notebook til forståelige sammenhenger og konklusjoner
 • Skrive rapporter og utarbeide presentasjoner
 • Delta i faglige diskusjoner og presentere faglig innhold
 • Følge utviklingen i energimarkedene og innen grønn teknologi
 • Bidra i arbeidet med å utvikle dataunderlag og modeller
 • Du vil både jobbe i gruppe på større aktiviteter og individuelt med mer frittstående oppgaver. Og om du har evne og vilje vil du også lede analysearbeid.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant fagkompetanse på masternivå. Vårt ansvarsområde dekker flere ulike fagfelt og du må også ha en viss grad av tverrfaglighet fra utdannelse og arbeidserfaring innen to eller flere av fagene samfunnsøkonomi, elkraft, operasjonsanalyse/optimeringsmodeller, matematikk, fysikk, markedsforståelse og kunnskap om kraftsystemene i Norden og på kontinentet
 • Erfaring fra analyser og tallbehandling – gjerne med fundamentale markedsmodeller
 • Har interesse for og erfaring med programmering/skripting i Python og lignende
 • Vi søker både etter erfarne og mindre erfarne kandidater

Personlige egenskaper

 • Er analytisk, nysgjerrig og har en sterk interesse for faget
 • Er utholdende og liker å samarbeide med andre
 • Ser at kundens behov og forventninger er viktig

Vi tilbyr

 • Muligheten til å være med og analysere og øke vår forståelse av den pågående omstillingen til et utslippsfritt energisystem i Norge og Europa, i et kompetent og hyggelig arbeidsmiljø.

Vi søker deg som kan identifisere deg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjør et sikkert, grønt og konkurransedyktig energisystem mulig
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

1530 ansatte søker flere gode kolleger 

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Danmark, England og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1530 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Krav til søknaden din

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Kontaktpersoner

Anders Kringstad
Leder
Telefonnummer: +47 997 34 630

Hvem er Statnett?

Statnett er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet. Vi er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen gjennom drift, overvåking og beredskap døgnet rundt. Vi skal også legge til rette for å realisere Norges klimamål, og for verdiskapning for våre kunder og samfunnet. 

Våre verdier er langsiktighet, respekt og fellesskap.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger