Vil du bli en del av Norges fremste forskningsmiljø innen mobilitet og transport?

Forsker – transportteknologi og miljø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. oktober, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du bli en del av Norges fremste forskningsmiljø innen mobilitet og transport?

Med en betydelig vekst de siste årene som følge av stor etterspørsel etter vår forskning utvider vi staben og søker etter erfaren forsker til fagfeltet transportteknologi og miljø ved TØIs avdeling for teknologi.

Teknologiavdelingen består i dag av 17 medarbeidere med variert faglig bakgrunn, blant annet teknologer, økonomer og samfunnsvitere. Vi samarbeider med offentlige aktører og næringsliv for å utvikle ny kunnskap om innovasjon og teknologi i transportsektoren. Vi ser blant annet på miljøbelastninger og effekter på klima, transporteffektivitet og samfunns- og bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Prosjektene våre er ofte tverrfaglige.

Fagfeltet transportteknologi og miljø studerer hvordan lav- og nullutslippsteknologier for kjøretøy, skip og tog kan tas i bruk og anvendes for å redusere energibruk, klimautslipp og miljøbelastninger fra transport. Vi analyserer teknologienes egenskaper, hvordan de brukes og hvilke barrierer og muligheter som bremser eller påskynder spredning. I den videre forskningen ønsker vi å styrke koblingene mellom transport- og energisystemer da elektrifisering og hydrogen er nøkkelteknologier for å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren. Vi har flere prosjekter som ser på dette for personbiler, nyttekjøretøy, tog og skip.

Om forskerstillingen

Vi søker en erfaren forsker som kan bidra til å styrke vår kompetanse og kapasitet innenfor ett eller flere av følgende områder:

  • El- og hydrogenløsninger for skip, tog og tungtransport, samt alternative drivstoff
  • Energibruk og utslipp fra skip, tog og tungtransport
  • Metoder til å måle, estimere og modellere miljø- og klimaeffekter fra skip, tog og tungtransport
  • Energimodellering, livsløpsvurderinger (LCA) eller sirkulær økonomi.

Vi søker deg

Du må ha utdanning på master- eller doktorgradsnivå innen ingeniørvitenskap, informatikk, elektroteknikk, naturressurser og miljø eller liknende.

Faglig talent, engasjement, godt humør og kreativitet vil bli tillagt stor vekt i tillegg til faglige kvalifikasjoner.  Evne til å kunne arbeide selvstendig er en forutsetning, men det er også viktig å kunne samarbeide i tverrfaglige team eksternt og internt, og å kunne sette seg inn i nye fagområder og problemstillinger. Arbeid med prosjektsøknader og tilbud er en viktig del av hverdagen også for nyansatte forskere og rådgivere. Dette gir den enkelte mulighet til å påvirke prosjekter i ønsket faglig retning.

Vi legger stor vekt på formidling av forskningen på norske og internasjonale konferanser, i forskningsrapporter, vitenskapelige og populærvitenskapelige fagblader og til ulike medier. Alle våre forskningsprosjekter rapporteres skriftlig, på norsk eller engelsk. Gode formidlingsevner i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig er derfor viktig.

Vi tilbyr

  • muligheter for å ta en aktiv rolle i utvikling av spennende og samfunnsnyttige prosjekter og faggruppens strategi og arbeidsoppgaver, i samarbeid med kolleger og oppdragsgivere
  • arbeidsoppgaver knyttet til forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter for å løse viktige samfunnsutfordringer i samarbeid med offentlige og private oppdragsgivere og andre forskningsinstitusjoner
  • et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere som er vant til å samarbeide på tvers av fag og avdelinger
  • mulighet for å delta i internasjonale forskningsprosjekter
  • merritterende forskningsvirksomhet gir kvalifisering innenfor instituttets kompetanseorientert stillings- og lønnssystem
  • konkurransedyktige betingelser mht lønn og pensjon

Generell informasjon

TØI har ambisjoner om å rekruttere personer slik at våre ansatte gjenspeiler mest mulig mangfoldet i befolkningen.

Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å kontakte forskningsleder Erik Figenbaum på tlf. 905 73 398 / e-post efi@toi.no eller avdelingsleder Jardar Andersen på tlf. 997 00 804 / e-post jan@toi.no.

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge (CV kan du enten legge inn i systemet, eller laste opp ved å gå direkte til "vedlegg" i venstremenyen i søknadsskjemaet). Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

Kontaktpersoner

Erik Figenbaum
Forskningsleder
E-postadresse: efi@toi.no
Mobil: 905 73 398
Jardar Andersen
Avdelingsleder
E-postadresse: jan@toi.no
Mobil: 997 00 804

Hvem er Transportøkonomisk institutt (TØI)?

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning. TØI har et flerfaglig miljø med rundt 110 ansatte. 

Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. TØI holder til i moderne lokaler i Forskningsparken på Blindern.