Vil du bidra til å utvikle og drifte vårt ERP-system for logistikkstøtte?

Superbruker materiellmodul

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenestens sin hovedoppgave er å varsle om ytre trusler mot Norge og prioriterte norske interesser, støtte Forsvaret og forsvarsallianser Norge deltar i samt understøtte politiske beslutningsprosesser med informasjon av spesiell interesse for norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. Etterretningstjenesten er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse og vi styrker vår organisasjon med superbruker for logistikkmodulen i vårt ERP-system, med tilhørende PDA-løsning. Som medarbeider i Etterretningstjenesten vil du bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag, samt være en del av et miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt faglig engasjement.

Arbeidsoppgaver

Litt om stillingen:

I stillingen vil du arbeide med utvikling og design av brukervennlige løsninger til vårt ERP-system. Utviklingen omfatter brukergrensesnittet for første og andrelinjes brukere, og du vil arbeide med tekniske løsninger til støtte for våre forretningsprosesser innenfor logistikk og materiell. Du vil være bindeleddet mellom systemforvaltere og brukeren. Superbrukeren vil også bidra med sammenstilling av relevante data for styringsformål og drive opplæring og veiledning til brukere av systemet. Som en del av hverdagen vil du også bidra til å vedlikeholde Etterretningstjenestens materiellregnskap og lagerbeholdninger

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Lang relevant arbeidserfaring
 • Erfaring med ERP-system, fortrinnsvis innenfor logistikk

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Grunnleggende prosjektutdanning
 • Kjennskap til UNIT 4 ERP (Agresso)
 • Erfaring med materiellforvaltning i Forsvaret, eller forsvarssektoren
 • Kjennskap til Etterretningstjenesten
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner / internasjonal tjeneste

Særskilte krav

 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften. Dette medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. SJE kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav.
 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt. Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere. I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som historiker kreves i tillegg følgende egenskaper:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ønske om å tilegne deg, og dele, ny kunnskap
 • Helhetsoversikt og løsningsorientert
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell. Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

 • Stilling: Overingeniør (kode 1087)
 • Lønn: kr 583 500 – 665 700 (lønnstrinn 64-71) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. Lønn fastsettes innenfor spennet på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% av lønnen til pliktig innskudd i Statens pensjonskasse
 • Arbeidssted: Oslo

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 94 332

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger