Vil du bidra til å løse klimautfordringene?

Faste og midlertidige stillinger ledige

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Er du interessert i å jobbe med en av de største utfordringene samfunnet står i? Har du lyst til å være med og utvikle kunnskapsgrunnlaget for norsk klimapolitikk? Eller har du lyst til å bidra til at viktige klimatiltak- og virkemidler blir gjennomført på en god måte? Klarer du å se det store bildet og sammenhengene, samtidig som du har sans for detaljene? Er du samtidig nøyaktig og løsningsorientert? Vi rekrutterer nå om lag åtte medarbeidere som blant annet har disse egenskapene.

Klimaavdelingen i Miljødirektoratet har om lag 90 medarbeidere som arbeider bredt innenfor klimaområdet. Vi gir blant annet råd om nye tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslippene i Norge, og vi har ansvar for å utvikle og forvalte det norske klimagassregnskapet. Videre forvalter og videreutvikler vi biodrivstoffregelverket og det norske klimakvotesystemet. Vi veileder lokal og regional forvaltning i klimaspørsmål og arbeider med nasjonal koordinering for klimatilpasning. Dette inkluderer tilskuddsordningen Klimasats og utvikling og drift av klimagassregnskap for kommuner. Vi formidler også det klimavitenskapelige grunnlaget for klimapolitikken, både ved å være kontaktpunkt mot FNs klimapanel (IPCC) og ved å samarbeide med det norske forskningsmiljøet. Vi deltar i de internasjonale forhandlingene under klimakonvensjonen (UNFCCC).

Vi har nå behov for å styrke arbeidet i klimaavdelingen med både faste og midlertidige medarbeidere.  Arbeidssted for stillingene er på Helsfyr i Oslo. Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak (KLK) har medarbeidere i både Oslo og Trondheim, så for stillinger i denne seksjonen kan det også være aktuelt med arbeidsted Trondheim.

Stillingenes hovedansvarsområder

Stillingene er fordelt på fem hovedarbeidsområder hvor du blant skal:

 • forvalte og videreutvikle biodrivstoffregelverket, veilede drivstoffomsettere, kvalitetssikre og sammenstille rapporteringsdata for salg av biodrivstoff og følge endringer for biodrivstoff og fornybare drivstoff i EUs fornybardirektiv i transportseksjonen (KTS)
 • gi råd, veilede, utrede og formidle i kommunalt og regionalt klimaarbeid og/eller arbeid med det nasjonale koordineringsarbeidet på klimatilpasningsområde, samt forvalte tilskuddsordningen Klimasats i seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak (KLK)
 • videreutvikle og drifte det nasjonale utslippsregnskapet og klimagassregnskap for kommuner i seksjon for utslippsregnskap og metode (KUM)
 • forvalte og videreutvikle det norske klimakvotesystemet, behandle søknader om tillatelse til kvotepliktige utslipp og om tildeling av klimakvoter, kontrollere utslipp- og tildelingsrapporter, drift av det norske kvoteregisteret og følge endringer av EUs klimakvoteregelverk i klimakvoteseksjonen (KKV)
 • jobbe med problemstillinger knyttet til skog og arealbruk i klimasammenheng i seksjon for arealbruk og industri (KAI)

For alle stillingene er det aktuelt å lede eller delta i ulike typer drifts- og utviklingsoppgaver i avdelingen, avhengig av kompetanse og erfaring. Prosjekter og oppgaver løses i stor grad på tvers av seksjoner i klimaavdelingen, og det vil ofte være behov for at medarbeiderne bidrar i oppgaver utover stillingens hovedansvarsområder, både i og utenfor egen seksjon. 

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

Felles for alle stillingene:

 • du har fullført høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen teknologi, naturvitenskap, samfunnsvitenskap eller samfunnsøkonomi. Vårens kandidater kan søke. Du må ha bestått eksamen før ansettelse.
 • du har interesse for klimapolitikk og gjerne erfaring fra klimaarbeid eller annet relevant fagområde
 • du har gjerne erfaring fra relevant arbeid med tall og beregninger
 • du har gjerne erfaring fra utrednings- eller regelverksarbeid
 • du kan vise til gode resultater fra tidligere stillinger eller studier
 • du har gjerne erfaring med å koordinere arbeid som involverer flere
 • du har gjerne erfaring fra offentlig forvaltning
 • du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne og vi forventer at du behersker både norsk og engelsk

Spesielt viktige kvalifikasjoner for det enkelte arbeidsområde:

Transportseksjonen (KTS)

 • du har fortrinnsvis kunnskap om fornybare drivstoff
 • du har gjerne jobbet med å utvikle regelverk og veilede andre, og har fortrinnsvis også god kjennskap til Fit-for-55- pakken fra EU
 • du har gjerne erfaring fra eller kjennskap til drivstoffmarkedet i Norge

Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak (KLK)

 • du har fortrinnsvis kunnskap om regionalt og lokalt klimaarbeid og lokale klimatiltak 
 • du har fortrinnsvis kunnskap om klimaendringer og klimatilpasning, samfunnsomstilling og klimarisiko 
 • du har gjerne erfaring fra arbeid i eller med kommuner, fylkeskommuner eller statsforvaltere 

Seksjon for utslippsregnskap og metode (KUM) 

 • du har erfaring med tall og beregninger i Excel, og gjerne erfaring med bruk av SQL eller tilsvarende databaseverktøy
 • du har gjerne erfaring med å lage utslippsregnskap

Klimakvoteseksjonen (KKV)

 • du har gjerne kunnskap om industriprosesser og klimagassutslipp fra industrien
 • du har gjerne erfaring fra regelverksarbeid eller myndighetsutøvelse
 • du har gjerne kunnskap om klimakvoter og EUs kvotehandelssystem

Seksjon for arealbruk og industri (KAI)

 • du har kunnskap om skog og arealbruk i klimasammenheng

Egenskaper

Felles for alle stillingene:

 • du liker å finne løsninger på utfordrende problemstillinger
 • du har god samfunns- og rolleforståelse
 • du er analytisk og har god evner til å vurdere helhet og sammenhenger
 • du har stor arbeidskapasitet og trives med tidvis høyt arbeidstempo
 • du er nøyaktig, strukturert og selvstendig
 • du har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 483 700 (lønnstrinn 53) til kr 677 600 (lønnstrinn 72) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingene og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingene er avdelingskoordinator Helle Myrthel Kvalvik, telefon +47 405 51 311.

Du sender søknad på norsk med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. Vi forventer at du både besvarer de korte spørsmålene og sender inn en søknadstekst.

Vi ønsker at du laster opp dine vitnemål gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 32-2022 KAL

Søknadsfrist: 22. mai 2022

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Kontaktpersoner

Helle Myrthel Kvalvik
Avdelingskoordinator
Telefonnummer: +47 405 51 311

Hvem er Miljødirektoratet?

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 56 steder i landet.