Vil du bidra i NVEs arbeid med å utvikle gode metoder for måling av urban avrenning og dokumentasjon av effektene av overvannstiltak?

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved seksjon for hydrometri – teknikk og feltdrift ved Hydrologisk avdeling har vi nå ledig et ett års vikariat med mulighet for forlengelse. Arbeidssted vil være Oslo.NVE overvåker vannressursene i Norge gjennom et landsomfattende stasjonsnett for bl.a. vannføring, grunnvann og snø. Vi har også en pågående satsing innen overvannshåndtering hvor vi ser på nye instrumenter og metoder for å dokumentere avrenning og effekter av LOD-tiltak i urbane områder. I arbeidet inngår mye feltarbeid som i kombinasjon med kvalitetssikring av innsamlede data sørger for viktig beslutningsgrunnlag for forvaltningen og informasjon til allmenheten om tilstanden i vassdragene og overvannshåndteringen i tettbygde strøk. Vi søker nå noen som kan bidra til å stryke laget vårt, du har gjerne erfaring fra VA-bransjen.

Du vil jobbe i et friluftsorientert og engasjert hydrometrimiljø som totalt teller 26 personer. Det må påregnes 40 – 60 reisedøgn i året. 

Arbeidsoppgaver

 • Koordinering av og deltakelse i urbanhydrometriske aktiviteter
 • Drift og utbygging av det hydrologiske stasjonsnettet både i urbane og rurale områder
 • Kvalitetskontroll av måledata
 • Generering av vannføringskurver
 • Deltakelse i fagteam og mulighet til faglig utvikling og spesialisering 

NVE har iverksatt et prosjekt innenfor virksomhetsutvikling og endringer i oppgaver og ansvarsområder vil kunne forekomme.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Teknisk/naturfaglig utdannelse på masternivå
 • Erfaring fra VA-bransjen
 • Førerkort klasse BE (kan evt. tas etter oppstart)
 • Svømmedyktig
 • Fysikk til å kunne ferdes i ulendt terreng
 • Du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk

I tillegg vil det være fordelaktig med

 • Hydrologisk eller hydraulisk kompetanse
 • Teknisk og praktisk kompetanse, særlig i instrument- og måleteknologi
 • Erfaring fra relevant feltarbeid

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Gode sosiale ferdigheter(teamorientert)
 • Løsningsorientert
 • God improvisasjonsevne
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • en sterk kunnskapsorganisasjon
 • et sterkt tverrfaglig miljø innen geofag, naturforvaltning og elektronikk
 • rom for personlig og faglig utvikling gjennom fagteam, kurstilbud og spesialisering
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • gode arbeidstidsordninger (flexitid, sommertid, betalt overtid)
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser

Årslønn innenfor stillingskode avdelings-/overingeniør (1085/1087) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål. Legg ved vitnemål og attester elektronisk.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner

Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 98 62
Morten Nordahl Due
seksjonssjef
Telefonnummer: 22 95 90 72/ 48075772

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger