Vil du arbeide med sikringstiltak mot flom og skred?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forebygging av skader fra flom og skred er et viktig samfunnsansvar. NVE har ansvar for å planlegge og gjennomføre sikringstiltak i særlig utsatte og bebygde områder. I region Midt er utfordringene med skredfarlig kvikkleire stor, og mange sikringsprosjekter utføres derfor i kvikkleireområder. NVE foretar varsling av ulike naturfarer, og ved flom og skredhendelser yter vi rådgivning til politi og kommuner.

I region Midt er det ledig to faste stillinger med spennende arbeidsoppgaver innen sikringstiltak mot flom og skred. Vi søker etter medarbeidere som kan supplere teamet som jobber med prosjektering, saksbehandling og tilrettelegging for gjennomføring av sikringstiltak. Du vil delta i NVEs beredskapsarbeid innen flom og skred, inkludert innsats ved krisehendelser. Ved behov for kompetanse og ekstra kapasitet i andre regioner trår vi til også her når situasjonen tilsier det. Du må trives i et arbeid som krever utadrettet kontakt, nært samarbeid med ulike aktører og håndtering av media.

Ved regionkontoret i Trondheim er det tilknyttet 48 ansatte med et høyt tverrfaglig kompetansenivå og et inkluderende arbeidsmiljø både faglig og sosialt. Regionen dekker Trøndelag og Helgeland.  

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og prosjektere flom-, erosjon- og skredsikringstiltak, med tilhørende tilrettelegging for godkjenning og utførelse. Inkluderer byggesøknader, SHA-planer, tilbudsgrunnlag, innkjøp mv. 
 • Prosjektledelse av prosjekteringsoppgaver som involverer både interne og eksterne ressurser fra mange fagfelt.
 • Delta i NVEs beredskapsarbeid innen flom og skred, inkludert innsats ved krisehendelser.
 • Oppfølging av naturfarekartlegging, bekymringsmeldinger og tilskuddssøknader.
 • Bidra i utviklingen av det sikringstekniske fagmiljøet i NVE.
 • Andre relevante oppgaver innen regionkontorets arbeidsområde må påregnes, bl.a. veilede kommuner og private tiltakshavere, gi faglige innspill i arealplansaker, mv.   

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå fra universitet/høyskole. Svært relevant erfaring kan kompensere fra deler av utdanningskravet
 • En betydelig del av utdanningen må være rettet mot tekniske fag
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Førerkort kl B

I tillegg er det fordelaktig om du har: 

 • Erfaring med planlegging og prosjektering, helst av sikringstiltak innen flom og skred
 • Helst vassdragsteknikk eller geoteknikk som fremtredende fagområde
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Erfaring med bruk av GIS og terrengmodeller (NVE bruker Gemini)
 • Erfaring fra byggesøknader, SHA-analyser, anbudsbekrivelser mv.  

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og fleksibel
 • Pålitelig og systematisk
 • Effektiv og resultatorientert
 • Arbeider godt både selvstendig og i team
 • Kunne håndtere en krevende og til tider hektisk arbeidshverdag
 • Må kunne gå i ulendt terreng. (Gjelder minst en av stillingene. Se punktet om inkludering lenger ned i utlysningsteksten). 

Vi tilbyr

 • Et sterkt og aktivt fagmiljø med dyktige medarbeidere samt varierte og spennende arbeidsoppgaver 
 • Et godt arbeidsmiljø med vekt på utvikling av organisasjon og medarbeidere 
 • Gode arbeidstidsordninger 
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk 
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK) 
 • Årslønn innenfor spennet kr 500 000 - kr 750 000 i stillingskode avdeling-/over-/senioringeniør ev førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (1085/1087/1181 ev 1408/1434/1364). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.   Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.  Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).    

Kontaktpersoner

Christina Wachter
HR-kontakt
Telefonnummer: +47 920 65 215
Mads Johnsen
Fagleder
Telefonnummer: 48 29 82 80
Terje Thuseth
Regionsjef
Telefonnummer: 92 62 30 53

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger