Vil du arbeide med digital sikkerhet i Tolletaten?

Rådgiver/seniorrådgiver informasjonssikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Tolletaten er en kontrolletat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Vi søker nå en medarbeider som kan bidra inn i alle etatens oppgaver, med arbeid innen digital sikkerhet.

Din arbeidshverdag vil være preget av utstrakt samarbeid på tvers i organisasjonen og det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling i en spennende, nyopprettet stilling.

Tolletatens samfunnsoppdrag er å drive kontroll og å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. I dette arbeidet er effektiv bruk av IT en kritisk suksessfaktor. For å kunne ivareta samfunnsoppdraget på en god måte må Tolletaten blant annet ta i bruk ny teknologi, arbeide på nye måter og bedre utnytte informasjon om varestrømmer over grensen og aktørene som er involvert i dette. Tolletaten har igangsatt flere digitaliseringsprosjekter der nye løsninger nå er under utvikling.

Du vil som rådgiver informasjonssikkerhet inngå i et team som har ansvar for at etaten setter og oppfyller krav om informasjonssikkerhet i alle IT-løsninger og arbeidsprosesser.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • bidra til å videreutvikle, forvalte og følge opp styringssystemet for informasjonssikkerhet
 • følge opp risiko- og trusselbildet innen informasjonssikkerhet for etaten
 • følge opp og legge til rette for gjennomføring av risikovurderinger, samt forvalte metodikk for risikostyring relatert til informasjonssikkerhet
 • samarbeide tett med vår CSIRT og våre sikkerhetsarkitekter
 • internrevisjon og -kontroll av informasjonssikkerhet
 • kontrollere at lover, forskrifter og interne krav og retningslinjer etterleves
 • informere og kommunisere krav, retningslinjer og beslutninger til organisasjonen
 • oppfølging av hendelser relatert til informasjonssikkerhet, avvikshåndtering og sikkerhetsgjennomganger
 • faglig rådgivning innen informasjonssikkerhet til virksomheten og brukere innen sikker utvikling, vedlikehold, drift, bruk av informasjonssystemer og korrekt behandling av sensitiv informasjon 
 • bidra til internopplæring og delta i kompetanseutvikling og holdningsskapende arbeid innen informasjonssikkerhet

Kvalifikasjonskrav:

 • relevant utdanning på bachelornivå eller høyere med relevant fagkrets.
 • solid kunnskap om sikkerhetsaspekter knyttet til skytjenester
 • kunnskap innen sikkerhetsrammeverk som bl.a. ISO/IEC 27001, NSMs Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, NIST ol.
 • kunnskap og erfaring om verdi- og risikovurdering
 • inngående kunnskap om gjeldende lovverk og forskrifter som berører sikkerhetsarbeid samt krav ifm. håndtering av personopplysninger
 • fordel å ha gjennomført NSM sitt kurs om sikkerhetsledelse eller tilsvarende
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • du må ha plettfri vandel
 • du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres til HEMMELIG

Dine egenskaper:

Du er nysgjerrig på teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekk som kan påvirke virksomhetens informasjonssikkerhet, og du ønsker å utvikle deg videre innen fagområdet. Du legger vekt på metodekompetanse og analytiske ferdigheter, og har evne til å vurdere risikobildet og legge strategier for hvordan informasjonssikkerhetsrisikoer kan håndteres på en helhetlig måte. Du evner å samarbeide på tvers av fag og nivå, og har god formidlingsevne.

Vi tilbyr:

 • et bredt spekter av varierte og spennende arbeidsoppgaver i et faglig sterkt team
 • faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter, og gode muligheter for å påvirke en organisasjon i sterk utvikling
 • gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø med lokaler i Oslo sentrum, få meter fra Oslo Sentralstasjon
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver, kr 600 000 – 800 000. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Inkludering og mangfold

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Bjarte Malmedal på tlf +47 990 94 838. For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb

Kontaktpersoner

Bjarte Malmedal
Seniorrådgiver
Telefonnummer: +47 990 94 838

Hvem er Tolletaten ?

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2021 en samlet budsjettramme på 1,761 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.