Vikariat grunnboring

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en medarbeider i et midlertidig engasjement på inntil 6 måneder. Du vil vikariere både som grunnborer og som tilrettelegger etter behov. Jobben innebærer betydelig reisevirksomhet i begge funksjoner.  

Som tilrettelegger er dine oppgaver å: 

 • svare ut innkomne bestillinger med tanke på kapasitet og framdrift
 • sørge for at alt praktisk er klart til grunnundersøkelsene starter opp, alt fra første befaringer i samarbeid med geotekniker og til grunnboringsrigg er på stedet og alle tillatelser er på plass. Dette innebærer grunneierkontakt, påvisning av kabler, sikre framkommelighet og tilgang på vann, utstikking/innmåling av borpunkt (med GPS-utstyr), mobilisering av utstyr, arbeidsvarsling, risikovurdering med m.m.
 • ha hovedansvar for at utstyr er kalibrert og vedlikeholdt
 • ha god kommunikasjon med geotekniske saksbehandler og grunnborere
 • holde prosjektene informert om framdriftsplaner

Som grunnborer er dine oppgaver å:

 • gjennomgå bestilling og planlegge mobilisering av utstyr
 • bidra i risikovurdering og sikker jobbanalyse
 • ha god kommunikasjon med tilrettelegger og geoteknisk saksbehandler
 • utføre sonderinger, in situ målinger og prøvetaking i løsmasser
 • vedlikeholde borerigg og annet utstyr
 • beherske nødvendig bruk av IT -utstyr 

Kvalifikasjonskrav:

 • det er en forutsetning av du har arbeidserfaring innen grunnboring. Annen nærliggende arbeidserfaring kan vurderes.
 • førerkort klasse BE er et krav. Det er en stor fordel om du også har C og CE.
 • gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • du må være fleksibel i forhold til tjenestereiser

Vi vil legge vekt på personlige egenskaper og ønsker at du har:

 • riktige og gode holdninger til HMS i arbeidet
 • god evne til kommunikasjon og samarbeid
 • evne til å være ansvarsfull, strukturert, kvalitetsbevisst, løsningsorientert, samarbeidsvillig, imøtekommende
 • evne til å ta initiativ og kan jobbe selvstendig

Om Drift og vedlikehold og seksjonen 

Noe av det viktigste vi gjør for samfunnet og miljøet er å ta vare på det vegnettet vi allerede har. I divisjon Drift og vedlikehold har vi ansvaret for løpende helårlig drift av riksvegene, inkludert ferjer. Vi vedlikeholder og utvikler vegnettet, og planlegger og gjennomfører utbedringsprosjekter. Drift og vedlikehold har rundt 890 medarbeidere over hele landet, og en årlig omsetning på om lag 15 milliarder kroner.

Laboratorium midt er en av fire seksjoner i en landsdekkende avdeling for Laboratorier og grunnboring i Divisjon Drift og Vedlikehold. Avdelingen har ca. 85 stillinger på landsbasis, og seksjonen i midt skal ha 18 medarbeidere. I tillegg til grunnundersøkelser, stikkprøvekontroll og kvalitetsoppfølging av byggekontrakter, jobber Laboratorium midt også med store og små FoU-prosjekter som skal bidra til at norsk veibygging, drift og vedlikehold utvikler seg i riktig retning.

Den landsdekkende avdelingen har per i dag 9 grunnboringsrigger i drift fordelt på 4 geografiske områder/seksjoner. Vi trenger nå en midlertidig vikar på grunnboring til å dekke oppdrag i Trøndelag og Møre og Romsdal. Ved behov, kan det bli aktuelt å ta oppdrag i andre deler av landet også.

Tilrettelegger gjør forberedelser før boringene kan starte. Dette kan bestå av kontakt med grunneiere, undersøke om det er kabler/ledninger i bakken og utsetting av borpunkter. Det er grunnborerne som utfører boringen ute i marken og overleverer boreresultater til boreleder eller geoteknisk saksbehandler. I Statens vegvesen skal det alltid være to personer til stede på en aktiv rigg.  

Ønsker du mer informasjon om grunnboring? Les mer om dette i vegvesenets håndbok V222  

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonssjef Wenche Hovin, tlf. 41562157. 

Kontaktpersoner

Wenche Hovin
Seksjonssjef
Telefonnummer: 415 62 157

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger