Vi søkjer kontorleiar med førstestillingskompetanse til Norsk vegmuseum

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi søkjer kontorleiar til fast stilling ved Norsk vegmuseum. Organisatorisk ligg Norsk vegmuseum til HR- og administrasjonsavdelinga i Vegdirektoratet, og er Statens vegvesen sitt etatsmuseum, underlagt Samferdselsdepartementet.   

Stillinga inneber leiaransvar og drift av dei tre fageiningene ved museet; forsking, bevaring og formidling. Det er tillagt personal- og budsjettansvar for egen eining og du rapporterer direkte til museumsdirektøren. Stillinga inneber også ansvar for forskningsbasert produksjon i høve diverse veghistoriske formidlings-, forvaltnings-  og forskingsprosjekt. 

Leiaransvaret inneber å

 • Drive vegleiing, delta i musealt arbeid, påta seg administrative oppgåver og sikre at fagleveranser er i henhold til samfunnsansvar og gjeldande regler.
 • Leie arbeidet i einingene og oppfølging av fageiningene sine aktivitetar, leveransar og utvikling.
 • Ha ansvar for budsjett, årsplanar, årsmelding, HMS og fagleg strategi.     
 • Ha ansvar for å initiere, produsere og sluttføre veghistoriske forskningsprosjekt og publikasjoner.

Krav til kvalifikasjonar

 • Førstestillingskompetanse innen fagfeltet historie/humaniora 
 • Erfaring fra offentlig saksbehandling
 • God språklig framstillingsevne på et av de skandinaviske språkene er en forutsetning
 • Samarbeidsevner og erfaring fra forskningssamarbeid vil bli vektlagt
 • Det er ønskelig med leiarerfaring fortrinnsvis med personalansvar frå museale,  og/eller forskingsmiljø
 • Røynsle innan historisk kjeldemateriale, arkiv, research, publisering og formidling

Dine vitenskapelige- og/eller andre faglege leveransar/kvalifikasjoner vil bli tillagt vekt etter kvalitet og relevans. Erfaring fra internasjonalt forskningssamarbeid og publisering og evne til nettverksbygging vil bli vektlagt. Likeså ditt potensial for fremtidig relevant forskning.

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ønskjer vi ei autorisert oversetjing av dine papir og godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).

Vi legg vekt på

I Statens vegvesen ønsker vi å vere profesjonelle, framtidsretta og inkluderande. Som leiar er det viktig at du har evne til å motivere og veilede ulike fagmiljø mot felles mål. Videre legg vi også vekt på god gjennomføringsevne, rolleforståelse og struktur, men framfør alt evna til å kommunisere klart og presist, at du samhandlar godt, ser løysingar og kan vise handlekraft gjennom fagleg styrke.

Vi tilbyr òg desse goda

 • Introduksjonsprogram og mentorordning.
 • Eigne leiarutviklingsprogram og gode moglegheiter for fagleg påfyll.
 • Fleksitid og gode ordningar for avspasering.
 • Pensjonsordning og høve til bustadlån gjennom Statens pensjonskasse.
 • Triveleg arbeidsmiljø på Norsk vegmuseum på Hunderfossen.   

Løn blir avtalt nærare i samsvar med lønnspolitikken vår.

Vil du vite meir om stillinga?

Ta kontakt!

Vi gjer merksam på at søkjarlista kan verte offentleggjord, sjølv om du har bedt om unntak frå denne. Du vert i så fall varsla om dette.

Kontaktpersoner

Geir Stormbringer
Museumsdirektør
Telefonnummer: 472 38 314

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger