Vi søker ny seksjonssjef for investeringsplan og -portefølje

Underdirektør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. november, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Mange av oss motiveres av å ha en jobb med meningsfylte oppgaver der man gjør en forskjell. Som seksjonssjef for investeringsplan og -portefølje i Etterretningstjenesten er det nettopp det du får. Vår portefølje av prosjekter og programmer er variert, teknologisk nyskapende og spenner fra forskning og utvikling til materiell, IKT og infrastruktur. Dette gir en kompleksitet i styring og planlegging som vi håper du finner spennende.

Du vil lede et team av dedikerte, selvstendige og dyktige medarbeidere som sammen bidrar til faglig utvikling og god styring av programmer og prosjekter. Verktøy og metodikk bygger på Forsvarets prosjektmodell – Prinsix, og en tilpasset programmodell med et integrert og helhetlig rapporterings- og styringssystem. Vi tilbyr et godt og dynamisk arbeidsmiljø og trenger en leder som er trygg på egen rolle, villig til å utvikle seg og sine medarbeidere og som motiveres av å hjelpe folk frem og lede gjennom medarbeiderne.

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Arbeidsoppgaver

 • Organisere og lede utvikling av investeringsplan og porteføljestyring i et kort og langsiktig perspektiv
 • Støtte prosjektansvarlig i faglig utvikling og gjennomføring av alle investeringsprogrammer og -prosjekter (fra idé til leveranse)
 • Lede, organisere og videreutvikle egen seksjon i henhold til overordnede prioriteringer
 • Utarbeide budsjettforslag og ivareta oppfølging, kontroll og rapportering av ressursbruken for tildelte budsjetter
 • Som fast stedfortreder for avdelingssjef, representere og fatte beslutninger innenfor avdelingens ansvarsområde

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Ledererfaring
 • Forståelse for planlegging og målstyring
 • Kunnskap om personalledelse, inkl. forståelse av samspill mellom mennesker og kunnskap om hva som fremmer samarbeid
 • Gode språkkunnskaper i engelsk

Det er ønskelig med:

 • Sertifisering innen porteføljestyring (MoP, PfMP)
 • Økonomi og prosjektledelse som en del av fagkretsen
 • Lederutdanning
 • Porteføljeerfaring
 • Prosjekterfaring
 • Kjennskap til statlig investeringsvirksomhet
 • Kjennskap til Forsvarets og Etterretningstjenestens virksomhet
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • Samarbeid og samspill: I E-tjenesten ønsker vi et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning
 • Holdninger og lojalitet: E-tjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere
 • Lærevilje og planmessighet: E-tjenesten søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stress og periodevis stor arbeidsbelastning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Lønn og vilkår

 • Stilling: Underdirektør (kode 1059)
 • Lønn: kr 825 900 – 896 500 (lønnstrinn 80 - 83) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 94 801

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger