Vi søker ny leder til seksjon Prosess og organisasjon!

Leder Prosess og organisasjon

Stillingsbeskrivelse

Prosess og organisasjon

Prosess og organisasjon er en seksjon i avdeling for HR og utvikling i divisjon Fellesfunksjoner. Seksjonen skal være pådriver og gi støtte til effektiv og prosessorientert organisasjons- og virksomhetsutvikling. Enheten skal bidra til å gjennomføre overordnede strategier og mål for utvikling av organisasjon og ledelse, og å fremme kvalitet og effektivitet. Prosess og organisasjon er spesialist på gjennomføring av utvikling og endring og skal støtte til linjeledere i etatsfelles- og divisjonsvise tiltak.

Som leder vil du ha det overordnede faglige ansvaret innenfor ditt ansvarsområde, personalansvar for dine medarbeidere og ansvar for seksjonens økonomi og budsjetter. Stillingen inngår i avdelingens ledergruppe. Seksjonen har for tiden 10 medarbeidere med kontorplass over hele landet. 

Seksjonens sentrale oppgaver er: 
 • rådgivning og prosess- og prosjektledelse for utvikling av organisasjonen
 • gjennomføring av tiltak for leder – og medarbeiderutvikling
 • støtte til gjennomføring av digitalisering og anvendelse av teknologi
 • å yte bistand til utvikling av etatens kvalitetssystem gjennom å lede og veilede prosesseier, prosessansvarlige og prosessteam i utvikling og modellering av prosesser
 • å lede kvalitetsrevisjoner av kvalitetssystemet
 • å yte støtte til effektivisering og gevinstarbeid i prosjekter og tiltak, og levere Lean- og annen metodekompetanse for kontinuerlig forbedring
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole på masternivå. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Fordel med erfaring fra ledelse med personalansvar
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Videre er det er en fordel om du har erfaring med fjernledelse, strategi- og prosessarbeid, samt organisasjons- og ledelsesutvikling. Erfaring fra offentlig forvaltning, innen disse fagområdene, vil bli vektlagt.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Dette ønsker vi oss

Vi ser etter en trygg leder som har evnen til å lede på en tydelig og utviklende måte. Vi ønsker at du skal evne balansen mellom operativt og strategisk arbeid, mellom fag og forvaltning og mellom arbeid og fritid – både for medarbeiderne dine og deg selv.

I statens vegvesen ønsker vi å være profesjonelle, fremtidsrettede og inkluderende. Som leder er det viktig at du

 • kommuniserer klart og presist, samhandler godt, ser løsninger og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke
 • engasjerer medarbeidere og samarbeidspartnere til å tenke i fremtidsscenarioer og vurderer hvilke krav dette stiller til det vi leverer
 • jobber målrettet for at Statens vegvesen skal være imøtekommende, har omtanke for omgivelsene og er tilgjengelig

Alle ledere i Statens vegvesen må ta ansvar for å utvikle sine medarbeidere og seg selv og være bevisst at de er rollemodeller og kulturskapere.

Vi tilbyr også disse godene: 
 • introduksjonsprogram og mentorordning
 • egne lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig påfyll
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • trivelig arbeidsmiljø

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Annen informasjon 

Vil du vite mer om stillingen, kan du kontakteAvdelingsdirektør Berit Ørslien, tlf. 926 60 336

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste, jf. Offl. §25. Du vil bli varslet om dette. 

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger