Vi søker arealplanlegger som ønsker bidra til å nå nasjonale målsettinger om jordvern, miljø og bærekraftig transportutvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Dobbeltsporet jernbane mellom Sørli og Åkersvika skal bygges som del av Intercitystrekningen mellom Oslo og Lillehammer. Strekningen er på ca 14 km og starter på Sørli og slutter i Åkersvika naturreservat, og ligger i sin helhet i Stange kommune. Reguleringsplan for denne er under oppstart og vi trenger å styrke bemanningen.

Strekningen en del av et pilotprosjekt med økologisk kompensasjon på landbruk og miljø utpekt av Samferdselsdepartementet. Dette betyr at man skal ha særlig fokus på følgende oppgaver:

under reguleringsplanfasen:

Avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak for å begrense tap av dyrka mark.

Etterbruk av eksisterende jernbane

Massehåndtering

Åkersvika naturreservat - kompensasjonsarealer

Vi søker en arealplanlegger som ønsker å bidra til å nå nasjonale målsettinger om jordvern, miljø og bærekraftig transport – og byutvikling.

Arbeidssted er Hamar/Oslo. Stillingen rapporterer til prosjektsjef.

Arbeidsoppgaver
 • Gjennomføring av planarbeidet sammen med strekningens øvrige planleggere
 • Kommunikasjon med planmyndighet og andre offentlige og private aktører
 • Tilrettelegge for gode informasjons- og medvirkningsprosesser
 • Følge opp rådgivernes arbeid med planlegging og leveranser, med særlig vekt på planlegging etter Plan- og bygningsloven og sammenhengen med den tekniske planleggingen. Sentralt vil være oppfølging av rådgivers arbeid med og leveranser av reguleringsplan, samt nødvendig beslutningsgrunnlag til oppdragsgiver.
 • Oppfølging av fremdrift og kvalitet iht kontrakt.
 • Inngå i planleggingssjefens team sammen med øvrige planleggere, prosjekteringsledere og prosjektmedarbeidere
 • Oppgaver og organisering vil kunne endres utover i prosjektperioden.
Ønskede kvalifikasjoner
 • Kjennskap til Plan- og bygningsloven
 • Erfaring fra komplekse planprosesser, gjerne knyttet til planlegging av samferdselstiltak.
 • Kunnskap og erfaring fra prosesser og temaer knyttet til landbruk og miljø
 • Høyere utdanning inne arealplanleggingsiv.ing/ingeniør, arkitekt/landskapsarkitekt, cand.agric, naturforvalting eller tilsvarende
 • Minimum tre års erfaring fra planprosjekter
 • Gode ferdigheter i skriftlig og muntlig norsk språk
Personlige egenskaper
 • Interesse for samferdselsprosjekter og et ønske om å bidra til gode og enhetlige løsninger
 • Du har interesse for planprosesser, styring av store prosjekter, kollektivtransport og miljø, byutvikling og kommunikasjon
 • Du ønsker å bidra til gode og helthetlige løsninger for samfunnsutviklingen de kommende tiårene
 • Du er samfunnsengasjert, strukturert, og samarbeider og kommuniserer godt internt i prosjektet og med relevante aktører
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.
Vi tilbyr
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjonsordninger
 • Fleksible arbeidsordninger
 • Personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Geir Harald Kvillum
Telefonnummer: +47 930 19 550

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon