Vi ser etter en analytisk person med gode kommunikasjonsevner

Bli med å prege rammebetingelsene for effektiv bruk og produksjon av fornybar energi - vi ser etter en analytisk person med gode kommunikasjonsevner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg som kan analysere virkningene av nye rammebetingelser i et kraft- og energimarkedsperspektiv, og som kan utfylle vårt team i Energiavdelingen.

EUs energi- og klimapolitikk påvirker rammebetingelsene til norske aktører. Vi i Energiavdelingen følger dette tett, og forvalter blant annet elsertifikat- og opprinnelsesgarantiordningen. I tillegg har vi ansvar for økodesigndirektivet og energimerkedirektivet for produkter. Oppfølging av endrede rammebetingelser fra EU og betydningen dette kan få for norske aktører er en viktig del av denne jobben.

I Seksjon for virkemidler og internasjonale rammer er vi 8 personer som bidrar til en kunnskapsbasert utforming av norsk energipolitikk. Seksjonens oppgaver krever tett kontakt med andre seksjoner i NVE og Olje- og energidepartementet. Videre har vi et utstrakt samarbeid med andre direktorater, energibransjen og med de andre nordiske energimyndigheter i forbindelse med oppfølgingen av regelverket som seksjonen har ansvar for.

Arbeidsoppgaver

 • Sette seg inn i og analysere konsekvenser av direktiver og forordninger som følger av EUs eller Norges energi- og klimapolitikk
 • Omsette kunnskap fra seksjonens forvaltningsoppgaver til NVEs energimarkedsmodeller (spesielt TheMa modellen og TIMES)
 • Formidling av analyseresultater eksternt og internt på ulike kommunikasjonsplattformer, både skriftlig og muntlig
 • Jobben vil innebære noe reisevirksomhet (10-15 dager i året)

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå, gjerne innen økonomi, men andre fagbakgrunner vil også bli vurdert
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstilling på norsk og engelsk
 • God kunnskap om norsk politikk og samfunnsstruktur
 • Innsikt og erfaring med kvalitative og kvantitative metoder; datafangst, analyse og formidling fra studiet
 • Interesse for formidling på ulike kommunikasjonsplattformer
 • Erfaring fra arbeid med politikkutvikling er fordelaktig
 • Interesse for EUs energi- og klimapolitikk er fordelaktig
 • Kjennskap til energi- og kraftmarkedet er fordelaktig

Personlige egenskaper

 • Du er selvgående, analytisk og tenker helhetlig
 • Du har evne til å formidle kompliserte budskap på en strukturert og enkel måte
 • Du har vilje, energi og motivasjon til å tenke nytt og har høy gjennomføringsevne
 • Du er god til å samarbeide og til å jobbe i team
 • Personlig egnethet tillegges vekt

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Sterkt tverrfaglig miljø
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør/førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (1085/1087/1181/1408/1434/1364) etter det offentlige regulativ kr 460 000,- til kr 600 000,- pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldene regler.

Generellinformasjon

I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er også en IA – bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner

Anton Jayanand Eliston
Telefonnummer: 41 49 08 21
Birger Bergesen
Telefonnummer: 90 11 28 38
Vibeke Ingebrigtsen
Telefonnummer: 91 77 69 42

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger