Verdensledende elektronikkprodusent leter etter deg!

CTO/Teknologiprinsipal

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Barel opplever stor vekst innen alle kundesegmenter og markedsområder, både nasjonalt og globalt. Vi trenger derfor å styrke teamet vårt innen flere områder den neste tiden, med utviklere, ingeniører, planleggere og produksjonsmedarbeidere.

Barels visjon er "World’s top electronics” og det har vi levert i 30 år. Vi er verdensledende innenfor produksjon av strømforsyninger (SMPS) og LED-moduler til Ex (ATEX/IEC-Ex sertifisert elektronikk). Vi lanserte verdens første Ex-sertifiserte LED-modul i 2015 og lanserer nå verdens første DALI-2 sertifiserte Ex-LED-driver. Vi har en erfaren og dyktig utviklingsavdeling i dag og ønsker nå å styrke denne ytterligere med nye innspill og ny kompetanse. Vi søker derfor en visjonær CTO til å ta oss inn i fremtiden.

Ansvarsområder

Barel er et relativt lite selskap, så stillingen vil være svært variert og tilpasses utfra dine kvalifikasjoner og bakgrunn. De viktigste ansvarsområdene er:

 • Utvikle og iverksette teknologistrategien for Barel
 • Lede og motivere utviklingsavdelingen (2-3 årsverk), og sikre at vi har nødvendig kompetanse for å lykkes
 • Arbeide tett med ledergruppen for å identifisere nye markedssegmenter og forretningsmuligheter
 • Følge med på teknologitrender og markedet, og sørge for at Barel beholder posisjon som verdensledende i vårt segment
 • Arbeide tett med vår produksjonsavdeling for å sikre at produktene vi utvikler er tilpasset produksjon.

Hvem er du?

Du brenner for teknologi og elektronikk. Du er likendes og flink til å kommunisere med folk med ulik bakgrunn og ulike interesser. Du bør kjenne deg igjen i Barels verdier:

 • Være fleksibel og tilpasningsdyktig overfor ansatte, kunder og løsninger
 • Nysgjerrig og lærevillig for nye områder og problemer
 • Ansvarlig overfor deg selv og omgivelsene
 • Nyskapende i tankesett og handling
 • Lojal overfor forpliktelser og kolleger

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Høyere utdanning innen elektronikk/teknologi
 • Erfaring fra utviklingsarbeid med elektronikk
 • Erfaring fra produksjonsbedrifter/industri
 • Erfaring med elektronikk til SMPS, LED, gjerne også DALI
 • Erfaring med embedded programmering er en fordel
 • Stor fordel med erfaring fra Ex-elektronikk, men ikke krav da Barel har solid kompetanse på dette
 • Gode kommunikasjonsevner. Bør beherske norsk muntlig og skriftlig, men MÅ kunne engelsk

Du må være omgjengelig og evne å samarbeide med ulike avdelinger og fagmiljø. Du må være nysgjerrig og tørre å stille spørsmål og utfordre etablerte sannheter. Og du må være kvalitetsbevisst – Barel lever av kvaliteten i våre produkter.

Hva vil tilbyr

Vi kan tilby en utfordrende stilling i et spennende og uformelt teknologimiljø. Vi har et stort spenn blant våre ansatte, både i alder og interesser, og et utrolig godt arbeidsmiljø. Barel er "Great Place to Work"-sertifisert og setter medarbeiderne sin trivsel og utvikling høyt. Vi opplever for tiden stor vekst og kan love en spennende reise i årene fremover.

Barel har kollektiv pensjonsavtale, fleksitidsordning, samt mange andre personalgoder. Lønn etter avtale. I tillegg er det en rekke fordeler med å bo og arbeide i Kirkenes, se under.

Barel arbeider aktivt for likestilling og et balansert arbeidsmiljø og oppfordrer spesielt kvinner til å søke på stillingen. Vi har i dag 25 % kvinner i Barel i Kirkenes.

Leve og bo i Kirkenes?

Kirkenes ligger i Sør-Varanger kommune i Øst-Finmark med grense til både Finland og Russland. I kommunen bor det ca 10.000 innbyggere fordelt på herlige 4.000 kvadratkilometer med urørt natur.

Barel vil hjelpe med flytting, bolig, samt arbeid til eventuelle partnere/familie. Det finnes en rekke økonomiske fordeler ved å bo og arbeide i Kirkenes, blant annet nedskrivning av studiegjeld, gratis barnehageplass, lavere skatt, og lavere strømutgifter.

Se også www.sprenggrenser.no for mer informasjon om å jobbe og bo i Kirkenes/Sør-Varanger.

Mer informasjon om Barel

Barel er en spennende og suksessfull norsk teknologibedrift som fyller 30 år i 2023. Vi utvikler og produserer elektronikk og har kunder over hele verden innen olje og gass-, fly-, og varmeindustri. Vi har hovedkontor i Kirkenes med 28 ansatte nå, men skal vokse til nærmere 50 i løpet av 2023. Barel er et solid selskap som drives med god lønnsomhet.

Kjernekompetansen vår er, og har alltid vært, kvalitet. Kvalitet er fokus i utforming av de interne prosessene våre, produktene vi lager og i måten vi ivaretar våre ansatte. Kvalitetsfokuset er grunnen til at vi har klart å drive med elektronikkutvikling og -produksjon i 30 år. Kvaliteten er grunnen til at vi er en foretrukket leverandør av elektronikk til eksplosive miljø (ex-sone 1) og flybransjen globalt.

Barel utvikler talenter og ønsker å utnytte den unike kompetansen og mulighetene som finnes i nord. Verdiene våre er; fleksibel, åpen, ansvarlig, nyskapende og lojal.

Besøk gjerne www.barel.no.

English version:

CTO for world leading electronics company

Barel is experiencing large growth across all market segments and product group, both nationally and globally. Therefore, we have to expand our team as well. We are hiring developers, engineers, production assistants and machine operators.

Barel, with our vision of “World’s top electronics”, has for 30 years been a world leader electronics manufacturing. Especially within power supplies (SMPS) and LED modules for Ex-market (ATEX/IEC-Ex). We launched the world’s first Ex-certified LED module in 2015 and are now releasing the world's first DALI-2 certified Ex-SMPS. We have an experienced and skilled R&D department today and want to strengthen this further with new eyes and new competencies. We need a visionary CTO to help take Barel into the future.

Responsibilities and scope

Barel is a relatively small company, so the position will be varied and adapted to your skills and background. The most important responsibilities are:

 • Develop and implement Barel’s technology strategy.
 • Lead and motivate our R&D department (2-3 people) and ensure that Barel has the skills to succeed.
 • Work as part of the leadership team to identify new market opportunities
 • Follow technology trends and our market and ensure Barel’s position as world leading supplier of ex-products
 • Work closely with our production department to ensure that the products developed are adapted to our production capabilities

Required skills and competencies

You are a person that is passionate about technology and electronics. You are amiable and good at communicating with people with different backgrounds and interests. You should identify with our core values:

 • Be flexible and adaptable towards colleagues, customers and solutions
 • Be curious and eager to learn new skills
 • Accountable towards yourself and your surroundings
 • Innovative in both mindset and action
 • Loyal towards colleagues and commitments

Required skills and qualifications:

 • Higher Education within electronics/technology
 • Experience from electronics development projects
 • Experience from industry/production business
 • Experience with electronics for SMPS, LED, preferably also DALI
 • Experience with embedded programming is preferable
 • Experience with Ex-electronics is nice-to-have, but not a requirement since Barel has very skilled people within this field
 • Good communication skills. Preferably speak/write Norwegian, but English is mandatory

You should be sociable and able to easily cooperate with different departments and fields of expertise. You must be curious and dare to ask questions and challenge established truths. And you must be quality conscious – Barel lives off the quality of our products.

What we offer

We can offer a challenging position in an inspiring and informal technology environment. We have a wide range of employees, both in age and interests, and an incredibly good working environment. Barel is "Great Place to Work" certified and values employees' well-being and development. We are currently experiencing fast growth and can promise an exciting journey in the years to come.

Barel has a collective pension agreement, flexi-time scheme, as well as many other employee benefits. Salary by agreement. In addition, there are many advantages to living and working in Kirkenes, see below.

Barel works actively for gender equality and a balanced working environment and especially encourages women to apply for the position. We currently have 25% women in Barel in Kirkenes.

Live and work in Kirkenes?

Kirkenes is located in Sør-Varanger municipality in East Finmark with borders to both Finland and Russia. The municipality has about 10,000 inhabitants spread over a delightful 4,000 square kilometers of untouched nature.

Barel will help with relocation, housing, as well as work for any partners/family. There are a number of economic benefits to living and working in Kirkenes, including write-downs of student debt, free kindergarten, lower taxes, and low electricity costs.

See also www.sprenggrenser.no for more information about working and living in Kirkenes/Sør-Varanger.

More information about Barel

Barel is an exciting and successful Norwegian technology company that turns 30 years in 2023. We develop and manufacture electronics and have customers all over the world in the oil and gas, aerospace and heating industries. We are headquartered in Kirkenes with 28 employees now but will grow to almost 50 by the end of 2023. Barel is a solid company that is run with good profitability.

Our core competency is, and always has been, quality. Quality is the focus in the design of our internal processes, the products we design and build and the way we take care of our employees. The focus on quality is why we have been succeeded in electronics development and production for 30 years. Quality is why we are a preferred supplier of electronics to explosive environments (ex-zone 1) and the airline industry globally.

Barel develops talents and wants to exploit the unique expertise and opportunities that exist in the north. Our core values are; flexible, open, responsible, innovative and loyal.

Feel free to visit www.barel.no for more information.

Kontaktpersoner

Bård Gamnes
CTO

Hvem er Barel AS?

Barel utvikler, produserer og markedsfører (selger) elektroniske produkter for kunder i den internasjonale belysningsindustrien. Bedriften er spesialisert på elektronikk for krevende og farlige miljøer, som en typisk finner innen olje og gass industrien.

Hovedmarkeder er lysarmaturer til bruk i eksplosjonsfarlige områder (Ex) I tillegg har bedriften inngått kontrakter med flere bedrifter om underleveranser av elektroniske delkomponenter, bl.a rømningssystemer for skip og interiørbelysning til fly. Termostater og styring av varmeovner er andre typer produkter som leveres i større volum.