Utbyggingssjef – E6 Innlandet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å bygge nasjonale hovedveier – kostnadseffektivt og helhetlig? Vi søker en dyktig utbyggingssjef med solid erfaring fra prosjektledelse, fortrinnsvis fra større og kompliserte infrastrukturprosjekter. I perioden frem til 2021 får du prosjektutviklingsansvar for hele strekningen fra Moelv til Øyer sammen med dyktige entreprenører. Du får også konkret byggeansvar for strekningen Storhove-Øyer. Du vil samarbeide tett med to andre utbyggingssjefer, andre dyktige kollegaer samt egne ressurser for å løse denne svært spennende oppgaven. Prosjektkostnadene for Moelv – Øyer er beregnet til ca. 10 mrd. NOK, inkludert ny Mjøsbru som er et av flere svært spennende byggeobjekter på strekningen.

Utbyggingssjefen inngår i utbyggingsområdets ledergruppe og rapporterer til Prosjektdirektør.

Nye Veier AS er i utvikling og du må trives med å finne løsninger som både sikrer måloppnåelse i eget prosjekt og utvikler selskapet på tvers av prosjekter og avdelinger.

Ansvar og hovedoppgaver:

 • Ansvar for styring og gjennomføring i alle prosjektfaser etter at prosjektområdet har fått ansvaret
 • Bidra til oppbygging og ledelse av lokal prosjektorganisasjon, støttet av faglige ressurser fra Nye Veiers organisasjon for øvrig
 • Samarbeide og løse krevende oppgaver i tett dialog med utbyggingssjefene i innlandet, øvrig ledelse og medarbeidere i prosjektområdet
 • Ansvar for prioritering, styring og gjennomføring av prosjektet, iht krav innen HMS, økonomi, framdrift og kvalitet
 • Løpende dialog og oppfølging av hovedentreprenør
 • Ansvar for helse, miljø og sikkerhet i prosjektet
 • Stillingen medfører personalansvar for egen prosjektgruppe
 • Bidra til prosjektevaluering, kontinuerlig forbedring og erfaringsoverføring
 • Tett samarbeid med Nye Veiers fagstaber og delta aktivt i selskapets nettverk for utbyggingssjefer for utvikling
 • Være en rollemodell gjennom å følge opp selskapets verdier

Erfaring og kompetanse:

 • Utdanning fra universitet eller høyskole på bachelor- eller masternivå. Omfattende og relevant erfaring fra de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Solid erfaring fra større virksomhet med komplekse infrastrukturprosjekter
 • Prosjekterfaring fra rådgivende ingeniørfirma, entreprenør og/eller offentlig virksomhet
 • God forståelse for byggherrerollen og prosjektprosessen
 • God kontraktsforståelse og gjerne erfaring med forskjellige kontraktstyper, herunder totalentrepriser
 • Erfaring fra personalledelse og økonomioppfølging
 • God teknologi- og prosessforståelse
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper og lederstil:

 • Nyskapende, innovativ og serviceorientert. Evner å reagere raskt og løse problemer utfra tilgjengelige ressurser, herunder å trekke på Nye Veiers samlede kompetanse
 • Trygg på egen erfaring, strukturert og nøyaktig når det trengs
 • Evne til å forstå og videreformidle virksomhetens behov
 • Være en pådriver for en kostnadsbevisst organisasjon som skal levere riktig kvalitet
 • Etablere og utvikle gode relasjoner med hovedentreprenører gjennom profesjonell håndtering
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater
 • Åpen, ærlig og med høy integritet

Generell informasjon

Nye Veier tilbyr en attraktiv lederrolle i et selskap med spennende fag- og arbeidsmiljø.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Nye Veier i prosessens innledende fase.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det. Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.

Søknad med CV sendes snarest og senest innen 06.08.2018.

 

Visindi – Norges største selskap innen utvelgelse av styremedlemmer og toppledere. 
Om en leder er god eller dårlig kan aldri vurderes isolert. Det må alltid ses i forhold til verdier, rammebetingelser og strategier. Dette er kjernen i Visindis tilnærming. Målet er å rekruttere og utvikle ledere som leverer. 

Kontaktpersoner

Renate Karlsnes
Magne Amundsen
Partner, Visindi

Hvem er Nye veier?

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor på Tangen i Kristiansand, samt kontorer knyttet til utbyggingsområdene. Porteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på ca. 148 mrd kroner. Nye Veier i Innlandet skal bygge ut E6 til en trafikksikker firefelts motorvei fra Kolomoen til Øyer – en samlet strekning på 83 km. Her blir det i størst mulig grad lagt til rette for 110 km/t. Utbyggingen vil forkorte reisetid og stimulere til vekst og utvikling. Nye Veier er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. Alle ledere og medarbeidere i organisasjonen skal være gode rollemodeller og ha komplementær kompetanse og egenskaper som sikrer nytenkning, offensivitet og profesjonalitet i prosjektutvikling og -gjennomføring. For mer informasjon se nyeveier.no