Universitetslektor/førstelektor i automatiseringsteknikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved Institutt for teknisk kybernetikk (ITK) ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er det ledig en fast 100%-stilling som universitetslektor/førstelektor.

 

Informasjon om instituttet

Instituttet har 11 professorer, 10 førsteamanuenser, 1 førstelektor, 1 amanuensis og 1 universitetslektor; av disse er 3 kvinner. I tillegg er det 17 II-stillinger, ca. 15 postdoktorer og forskere samt ca. 70 PhD-studenter som jobber ved instituttet. Ca. 160 kandidater uteksamineres hvert år fra et av de tre masterprogrammene i kybernetikk, mens ca. 35 kandidater uteksamineres årlig innen automatiseringsteknikk fra det 3-årige bachelorstudiet i elektroteknikk.

Miljøet rundt bachelorstudiet består av 2 førsteamanuenser, 1 førstelektor, 2 universitetslektorer og 1 avdelingsingeniør. Undervisningen er i stor grad prosjektorientert og basert på laboratoriearbeid. Bacheloroppgavene utføres ofte i samarbeid med industripartnere. Vi har også ansvar for grunnleggende undervisning i reguleringsteknikk for bachelorstudiene i elektroteknikk og fornybar energi.

Instituttet ønsker med denne utlysningen å opprettholde og styrke sin undervisningsaktivitet innen automatiseringsteknikk. Instituttet er lokalisert i Trondheim.

 

Arbeidsoppgaver og plikter

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning, veiledning, næringslivskontakt og forskning innenfor ett eller flere av fagområdene:

 • Sanntids datateknikk

 • Instrumenteringsteknikk

 • Robotteknikk

 • PLS

 • Elektriske motordrifter

Universitetslektoren/førstelektoren vil ha et spesielt ansvar for å bidra til utdanningen ved 3-årig elektroingeniør med spesialisering i automatiseringsteknikk.

Den totale arbeidsplikten fordeles på feltene utdanning, forskning og administrasjon. Fordelingen mellom de ulike feltene vil kunne variere, men over tid forventes det at omlag 60% av stillingen vil være relatert til utdanning, omlag 20% til forskning og omlag 20% til administrasjon. De administrative oppgavene vil typisk være relatert til koordinering, planlegging, utvikling og gjennomføring av instituttets undervisningsoppgaver.

Arbeidsoppgavene for stillingen vil kunne endre seg over tid for å best støtte opp under instituttets behov i forbindelse med aktiviteter innen utdanning og forskning. Arbeidsoppgavene innen utdanning vil inkludere pedagogisk utviklingsarbeid. Det vil også være interessant med forskning og publisering innen undervisning.

 

Kvalifikasjoner

Du må ha mastergrad/siving, doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen automatiseringsteknikk, kybernetikk eller lignende. I tillegg vil vi legge vekt på at du har relevant praksis og erfaring innen fagområdene i listen over.

Vi viser til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger for generelle kriterier for stillingen:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129 

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå et godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU tilbyr slike kurs.

En del av undervisningen baseres på programvare som Matlab, ROS og LabVIEW, og erfaring med disse eller lignende systemer vil bli vektlagt.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Spesielt vil søkerens pedagogiske evner og samarbeids- og kommunikasjonsevner vektlegges.

Søkeren må beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig.

 

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • CV med informasjon om oppnådde kvalifikasjoner og fullstendig publikasjonsliste med opplysninger om hvor arbeidene er offentliggjort

 • Attester og vitnemål

 • Informasjon om undervisningserfaring og annen pedagogisk virksomhet, inkludert utvikling av studieprogram, pensum, erfaring som foreleser, og utvikling av læringsmetoder og læringsmiljø

 • Vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som søkeren ønsker at det tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider). Fellesarbeider vil også bli bedømt

 • Informasjon om formidlingsaktivitet

 • Annen informasjon som søkeren finner relevant

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeidene er vanskelig å identifisere søkerens bidrag, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for dette.

Søknaden vil bli bedømt av en sakkyndig komité. De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Særskilt oppfordrer NTNU kvalifiserte kvinner til å søke.

Spørsmål om stillingen kan rettes til instituttleder Morten Breivik, e-post: morten.breivik@ntnu.no .

 

Formelle bestemmelser

Den som blir tilsatt må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Universitetslektor følger kode 1009, der normal avlønning for tiden er brutto kr. 470 000 – 569 000 per år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Førstelektor følger kode 1198, der normal avlønning for tiden er brutto kr. 532 400 – 650 200 per år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra beløpene trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søknaden sendes elektronisk via denne siden.  

Merk søknaden: IE 010-2018.

Søknadsfrist: 26.02.2018.

Kontaktpersoner

Morten Breivik
Instituttleder
E-postadresse: morten.breivik@ntnu.no

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

NTNU - knowledge for a better world

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) creates knowledge for a better world and solutions that can change everyday life.

NTNU Nanolab is a 700 m2 cleanroom facility opened in 2009 and is a major part of NTNU´s strategic initiative for Nanoscience, Nanotechnology and Functional Materials - NTNU Nano. Since then NTNU NanoLab have developed and currently supports the research of more than 70 faculty at NTNU, 250 annual users with 25.000 user hours, of which 10% stem from industry. The NTNU NanoLab staff includes the director, eight service and process engineers and a head of laboratory. The Faculty of Natural Sciences is the host faculty for the NTNU Nanolab.