Universitetslektor i Geomatikk/Landmåling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk på Gjøvik er det ledig en fast 100% stilling som universitetslektor innenfor fagområdet Geomatikk/Landmåling.

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk har en faglig utdannings- og forskningsprofil som skal bidra til løsninger av den mest sentrale globale samfunnsutfordringen; utvikling av bærekraftige løsninger i industri og samfunn. Denne profilen inkluderer forskning om moderne industriprosesser, byggemetoder, digitalisering av byggeprosesser og vareproduksjon og bruk av nye og resirkulerte materialer, nye teknologiske løsninger og anvendelse av nye organisasjonsformer og forretningsmodeller.

Instituttet har i dag 66 ansatte hvorav 8 professorer og 31 i andre fagligvitenskaplige stillinger og 15 stipendiater. Stillingen er knyttet organisatorisk til faggruppe Bygg og Geomatikk.

Faggruppa har forskning og utdanninger innen bygg og geomatikk, med spesielt fokus på digitalisering av bygge- og anleggsprosesser. Digitalisering innebærer blant annet løsninger for standardisering, visualisering og automatisering av byggeprosessen og det gir grunnlag for gjennomføring av ulike analyser og tilrettelegging for bygg- og anleggsvirksomhet.

Hovedarbeidsområdet vil være undervisning på bachelornivå innenfor landmåling og stikking. Fra høsten 2019 skal faggruppen starte opp bachelor i ingeniørfag Geomatikk og fokuset i studiet vil foruten landmåling og stikking, være sømløs informasjonsflyt innenfor bygg og anlegg.

Instituttet vil fra høsten 2018 være vertsinstitutt for en to-årig masterutdanning i Digitale byggeprosesser i samarbeid med tilsvarende fagmiljø i Trondheim. Avhengig av kvalifikasjoner vil den som ansettes kunne delta i utvikling og gjennomføring av denne.

 

Arbeidsområder – Universitetslektor Geomatikk/landmåling

 • ansvar for undervisning på bachelor nivå innen geomatikk/landmåling.
 • Ansvar for å tilrettelegge og gjennomføring av praktiske øvelser sammen med studentene ute i felt og i laboratorier.
 • ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig tilsatte.
 • plikt til å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning.
 • veiledning av bachelor studenter innen sitt fagområde.

Universitetslektor Geomatikk/landmåling må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer ved instituttet.

 

Kvalifikasjoner:

For tilsetting i stillingen kreves minimum mastergrad innenfor geomatikk eller anleggsteknikk. I tillegg vektlegges kunnskap om og erfaring med landmåling og stikking.

Det er også ønskelig at du har kompetanse eller erfaring med bygningsinformasjons­modellering (BIM).

Vi forventer at du kan arbeide selvstendig. Tar initiativ og har gode samarbeidsevner i forhold til å jobbe med faglig utvikling av det faglige innholdet i emnene våre og utdannings­programmene.

Tidligere erfaring med undervisning og veiledning vil også bli tillagt vekt.

 

For tilsetting av universitetslektor:

Til stilling som universitetslektor kreves oppnådd mastergrad eller tilsvarende innen [fagområde] og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis eller dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid av et visst omfang. Kriterier for ansettelse om universitetslektor finner du her.

Stillingen krever praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, erfaring fra undervisning, eller pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til en prøveforelesning og intervju. Mer informasjon finner du her.

Vi forventer at du har personlige egenskaper som at du kan arbeide selvstendig og er løsningsorientert, tar initiativ og har gode samarbeidsevner og er sosial og utadvendt. Vi håper du kan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø sammen med oss på instituttet.

 

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen som universitetslektor følger kode 1009, og lønnes fra minimum kr 412 200 pr. år. Normalt vil stillingen lønnes mellom kr 532 000 til kr 666 900 pr. år. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen i normal arbeidsuke.

Undervisningen på bachelorutdanningene foregår på norsk. Dersom den som tilsettes ikke har norsk som morsmål, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

 

Vi tilbyr:

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

 

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge:

 • søknad. Søknaden merkes med IV-78/18.
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • en liste over eventuelle vitenskapelige arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort
 • vitenskapelige arbeider – trykte eller utrykte – som søkeren ønsker at det tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider)

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning 

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. 

Kontaktpersoner

Astrid Stadheim
Fagenhetsleder Byggteknikk
Iver E. Jensen
Administrativ koordinator IVB
E-postadresse: iver.jensen@ntnu.no

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

NTNU - knowledge for a better world

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) creates knowledge for a better world and solutions that can change everyday life.

NTNU Nanolab is a 700 m2 cleanroom facility opened in 2009 and is a major part of NTNU´s strategic initiative for Nanoscience, Nanotechnology and Functional Materials - NTNU Nano. Since then NTNU NanoLab have developed and currently supports the research of more than 70 faculty at NTNU, 250 annual users with 25.000 user hours, of which 10% stem from industry. The NTNU NanoLab staff includes the director, eight service and process engineers and a head of laboratory. The Faculty of Natural Sciences is the host faculty for the NTNU Nanolab.