Tunnelforvalter og brannvernleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vegseksjonen Møre og Romsdal har nå ledig en todelt stilling som tunnelforvalter og brannvernleder i Møre og Romsdal. Vegseksjonen Møre og Romsdal har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av om lag 3600 km riks- og fylkesveger i fylket. Seksjonen har til sammen 44 medarbeidere, fordelt på kontorer i Molde, Åndalsnes og Ålesund.

Seksjonen er prosjektorganisert,  og tilbyr et sterkt fagmiljø og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø. Kontorsted for denne stillingen er Molde eller Ålesund.

Møre og Romsdal er et tunnelfylke, med over 90 tunneler på riks- og fylkesveg. Tunnelene varierer i lengde, trafikkmengde og teknisk utstyr. 51 av tunnelene er over 500 meter lange og er definert som særskilte brannobjekt iht. brann- og eksplosjonsvernloven. Vi må derfor ha en brannvernleder som ivaretar brannvernet for disse tunnelene, bl.a. gjennom å sørge for jevnlige tilsyn og øvelser.

Tunnelsikkerhet har de siste årene fått økt oppmerksomhet, og temaet er godt regulert gjennom nasjonalt og internasjonalt regelverk. Statens vegvesen skal ha god kontroll på tilstanden i tunnelene, og vår tunnelforvalter må bl.a. sikre at inspeksjoner og vedlikeholdstiltak planlegges og gjennomføres på en god måte. For utfyllende informasjon om hvordan sikkerhetsforvaltning i vegtunneler foregår, samt konkretisering av arbeidsoppgaver for tunnelforvalter og brannvernleder, viser vi til Håndbok R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. Den kan lastes ned her:

Kvalifikasjoner: 

Du har minimum treårig relevant utdanning fra universitet eller høgskole. Vi kan avvike fra utdanningskravet hvis du har omfattende, relevant erfaring. Relevant fagbakgrunn kan være fra følgende områder: tunnel, veg, sikkerhet, beredskap, risikostyring eller brannfag. Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi vil i stor grad vektlegge personlig egnethet. Du må ha gode samarbeidsevner da du skal bidra til et godt arbeidsmiljø og samhandle med både interne og eksterne aktører. Du må kunne jobbe selvstendig og strukturert. Du er fleksibel til hvilke oppgaver du skal utføre. Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og behersker dataverktøy godt.

Siden du må kjøre bil til og fra tunnelene, må du ha førerkort klasse B. For kandidater med ønske om kontorsted Ålesund, må det beregnes en del reisevirksomhet til Molde siden tunnelmiljøet er plassert der.

Vi tilbyr stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling.

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og solid fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • Introduksjonsprogram og fadderordning
  • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Vi arbeider dessuten aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknad med CV sendes elektronisk. Originale vitnemål og attester samt bekreftede kopier tas med til et eventuelt intervju. Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte seksjonsleder Torgeir Bye på mobil 90737873 eller epost torgeir.bye@vegvesen.no

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger