Trainee - Jus og rettsinformatikk - Drammen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. april, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Som trainee blir du en del av et tverrfaglig team som vil gi deg forståelse for Statens vegvesens roller og mål. Traineeprogrammet går over ca. 20 måneder og organiseres gjennom arbeid i læringsgrupper, fellessamlinger, etatsfelles, individuelt arbeid, utviklingssamtaler med leder, utforsking av Statens vegvesen sin leveransemodell i lys av framtidige behov.  

De første seks månedene setter du deg godt inn i jobben du ansettes i og de arbeidsoppgaver som blir beskrevet i denne stillingsannonsen, og du blir kjent med dine kollegaer.  

Etter seks måneder benytter du ca. 30 prosent av tiden din på traineeprogrammet. Sammen med fagpersoner og de andre traineene skal dere løse en etatsfelles oppgave på bestilling fra vegdirektøren. 

Ved avsluttet traineeprogram, har du en plan for en videre karriere i Statens vegvesen, og målet er at du velger Statens vegvesen som en framtidig arbeidsplass. 

Om stillingen hos Trafikant og kjøretøy 

Du  får oversikt over prosessene og ser ting i sammenheng på Trafikant- og kjøretøyområdet, så bruker du jussen/rettsinformatikken for å sikre at det er en helhet i det arbeidet som utføres. Målet er at man i fremtiden skal være en god bidragsyter til at fagområdet utvikles i tråd med samfunnets behov.  

Stillingen er plassert i Drammen, men det må påregnes noe oppmøte i Oslo.

 

Arbeidsoppgaver
 • utredninger og juridiske avklaringer innenfor kjøretøygodkjenning- og registreringsområdet, herunder personvern og regler om utlevering av data  
 • saksbehandling i enkeltsaker og av mer generell karakter innenfor divisjonens ansvarsområder  
 • rådgiving konkret og generelt innenfor divisjonens ansvarsområder  
 • juridisk relaterte oppgaver innenfor hele trafikant- og kjøretøyavdelingens ansvarsområde må også kunne påregnes  
 • kontakt med andre enheter i Statens vegvesen, andre etater og organisasjoner, også internasjonalt kan bli aktuelt  
Kvalifikasjonskrav

Du må ha mastergrad og null til to års erfaring fra:  

 • forvaltning og myndighetsutøvelse 
 • lov- og forskriftsarbeid   
 • personvern og/eller informasjonssikkerhet

  Vi legger vekt på at du: 

 • engasjeres av samfunnsoppdraget og ønsker å være med å utvikle framtidens Statens vegvesen 
 • tør å stille kritiske spørsmål 
 • ønsker og tåler en bratt læringskurve og autonomi 
 • er fleksibel i forhold til oppgaver og mobilitet 
 • tar ansvar, er positiv, initiativrik og løsningsorientert  
 • samarbeider godt med andre og trives med å jobbe tverrfaglig  
 • har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene  
 • er flink til å prioritere samtidig som du ser helhet og sammenheng

Annet :

 • God skriftlig og muntlig norsk formuleringsevne  
 • Kunnskap om regler for utlevering av data og IKT forståelse er ønskelig 
 • Sikkerhetsklaring kan bli aktuelt og derfor viktig at vedkommende kan bli klarert

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Heidi Øwre, Kjøretøyregistrering, Divisjon Trafikant og kjøretøy på mobil: 482 14 165.  

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger