Trainee - Rådgivning og styringsstøtte - Tromsø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. april, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Som trainee blir du en del av et tverrfaglig team som vil gi deg forståelse for Statens vegvesens roller og mål. Traineeprogrammet går over ca. 20 måneder og organiseres gjennom arbeid i læringsgrupper, fellessamlinger, etatsfelles, individuelt arbeid, utviklingssamtaler med leder, utforsking av Statens vegvesen sin leveransemodell i lys av framtidige behov.  

De første seks månedene setter du deg godt inn i jobben du ansettes i og de arbeidsoppgaver som blir beskrevet i denne stillingsannonsen, og du blir kjent med dine kollegaer.  

Etter seks måneder benytter du ca. 30 prosent av tiden din på traineeprogrammet. Sammen med fagpersoner og de andre traineene skal dere løse en etatsfelles oppgave på bestilling fra vegdirektøren. 

Ved avsluttet traineeprogram, har du en plan for en videre karriere i Statens vegvesen, og målet er at du velger Statens vegvesen som en framtidig arbeidsplass. 

Om stillingen i Divisjon Drift og vedlikehold

Drift og vedlikeholdsdivisjonen skal på vegne av samfunnet forvalte vegkapitalen på eksisterende riksveg på en mest mulig effektiv måte og bidra til etatens oppnåelse. Drift og vedlikehold er vegeier, og skal utøve dette eierskapet i tråd med gjeldende lovverk, etatens virksomhetsstrategi og egne målsetninger. For å ivareta dette ansvaret har divisjonen et mangfold i oppgaver, fagmiljø og systemer. Drift og vedlikeholdsdivisjonen har 850 ansatte og vil i år omsette for 13 mrd. kr.

Stillingen er tilknyttet styringsstaben i divisjon Drift og vedlikehold, men vil medføre tett samhandling med andre enheter og fagmiljø i divisjonen og etaten. Styringsstaben har om lag 15 medarbeidere i tillegg til et kommunikasjonsteam. Hovedoppgaven er å bistå divisjonsdirektøren og øvrig ledelse med rådgivning og styringsstøtte som grunnlag for deres beslutninger. For 2021 er det et hovedmål for styringsstaben å forenkle rapporteringsstrukturen, visualisere måloppnåelse og styringsinformasjon, og redusere arbeidsmengden i datafangst og rapportering for å kunne bruke mer tid på analyse.

Stillingen er plassert i Tromsø hvor divisjonen har sitt hovedkontor. For særlig kvalifiserte kandidater kan annet kontorsted vurderes.

Arbeidsoppgaver

Vi ser etter en person som har evne til å se muligheter i en betydelig datamengde fordelt over flere fagsystemer, sette sammen og visualisere denne, og øke bruk og kunnskap om datapotensialet ut fra ulike inngangsvinkler. Gjennom informasjonsbearbeidelse og analyse lage grunnlag for visualiseringer som kan benyttes enten styringsmessig eller innenfor divisjonens kjerneoppgaver. Stillingen vil være sentral i forhold til å muliggjøre vårt digitale målbilde, etablere en datadrevet organisasjon, og effektivisere og øke kvaliteten i datafangst og bruk.

Hovedfokus for stillingen vil være å: 

 • se etter og kunne realisere de mulighetene til analyser som ligger i krysningspunktet mellom våre systemer. 
 • optimalisere datafangst, databruk og datapresentasjon på tvers av divisjonen og etaten. Dette i tett dialog med både faglige brukere og ledelse. Du vil gjennom dette arbeidet få et innblikk i hele divisjonens og etatens virksomhet.
Kvalifikasjonskrav

Du må ha mastergrad med null til to års erfaring innenfor informasjonsteknologi og/eller relevante samfunnsfag/transportfag. Interesse og evne til å se organisasjon og data i sammenheng slik at divisjonen på en enda bedre måte kan bidra inn mot etatens toppmål. Du må ha god: 

 • analytisk teft og evne å håndtere store datamengder
 • kunnskap om produktutvikling, smidig utvikling og tverrfunksjonelle team er en fordel og du må ha et ønske om å arbeide med et viktig samfunnsoppdrag som har stor betydning for hele befolkningen

Vi vil legge vekt på at du:

 • har gode digitale ferdigheter, særlig på visuell fremstilling og ulike typer presentasjoner
 • har erfaring med datafangst, datakvalitetsforbedring, og visualisering
 • er rask til å tilegne deg ny kunnskap, og forstå brukerbehov
 • tar initiativ, tørr å stille kritiske spørsmål og er nytenkende i måten å løse utfordringer på
 • er fleksibel og tåler en bratt læringskurve 
 • har evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • har gode samhandlings- og formuleringsevner

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen, Styring, Divisjon Drift og vedlikehold, på mobil 992 40 757.  

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger