Trafikkoperatører VTS vest

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi styrker laget og søker etter nye trafikkoperatører på vegtrafikksentralen vest. Vi har nå ledig en fast stilling og to ettårige vikariater (kan bli aktuelt med faste stillinger etterhvert). 

Vegtrafikksentralene (VTS) er Statens vegvesens operative beredskapsenhet og er bemannet døgnkontinuerlig - hele året. De har somnasjonal oppgave å overvåke og styre vegtrafikken for fylkeskommunene, Statens vegvesen og Nye veier. De varsler og formidler informasjon om status og hendelser på vegnettet. De fem sentralene holder til i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Mosjøen, og overvåker hvert sitt geografiske område.

VTS er døgnåpen, og alle trafikkoperatører går turnus med arbeid hver 3. helg, i en 3-skiftsplan med vakter på formiddag, ettermiddag og natt. I helgene er det 12 timers skift, med enten dagjobbing ellernattjobbing. Turnus går fast gjennom året, utenom sommer, påske og jul. I disse periodene har vi avviksturnus, med 12 timers skift. 

 

Arbeidsoppgaver

De viktigste oppgavene er styring- og overvåking av vegnettet, vegtrafikken og miljøet rundt vegnettet. Ved hendelser skal VTS ta ansvar og sette i gang nødvendige tiltak. Det er utstrakt bruk av dataverktøy med loggføring, fjernstyring av tekniske installasjoner, håndtering av tekniske alarmer og varsling og samhandling med entreprenører og politiet.I tillegg er en viktig arbeidsoppgave å motta og formidle veg- og trafikkinformasjon, gjennom å distribuere trafikkmeldinger og betjene publikumstelefonen 175. Ved spesielle hendelser, som blant annet trafikkulykker og hendelser i tunnel, vil en trafikkoperatør kunne motta nødsamtaler, håndtere mange oppgaver samtidig, og fortsatt ha evnen til å vurdere situasjoner ut fra et sikkerhetsperspektiv. Dette krever tett samarbeid med medarbeidere, nødetater, entreprenører og byggherrer og en tett dialog med publikum og media. Du vil også ytebeslutningsstøtte for drift og vedlikehold av veg og veginstallasjoner. 

Kvalifikasjonskrav

Du må ha minimum 2 år utdanning på høgskolenivå fra aktuelle fagretninger. Eksempler på disse, kan være ulike former for operativ utdanning, veg og trafikk, eller media/kommunikasjon. Vi kan fravike utdanningskravet dersom du har omfattende og relevant erfaring. Erfaring fra lignende arbeidsoppgaver vil være en stor fordel, samt vilje, evne og helst også erfaring fra turnusarbeid (spesielt natt). Alle operatører inngår i en fast turnus, og det er ingen mulighet for individuell tilrettelegging av turnus. Søker må derfor ha en privatsituasjon som tilsier fast turnusarbeid gjennom året, inkludert sommer, høytid og helg.

Kvinner oppfordres til å søke.

Vi søker deg som kan beherske stressituasjoner og som er handledyktig og rolig når mye skjer samtidig i krevende situasjoner. Personlig egnethet blir derfor tillagt stor vekt.

Du må ha god forståelse og gode ferdigheter i bruk av dataverktøy, kartverktøy og forståelse for veg ogtrafikk. Evne til å forstå og gi konsise meldinger muntlig på norsk og engelsk, og god skriftlig formuleringsevne er vesentlig for bla. mottak av publikumstelefoner, nødtelefoner, pressehåndtering, loggføring og håndtering av spesielle hendelser.

Arbeidet krever at du har god hørsel og godt syn (herunder fargesyn). Egenerklæring helse må underskrives. Du må minimum ha førerkort klasse B.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

De som trives og lykkes i stillingen, er komfortabel med å styre og overvåke vegnettet proaktivt, i tett kontakt med publikum og medarbeidere ved bruk av nødvendig teknisk utstyr. De får energi av å omstille seg raskt for å ta ansvar for stressituasjoner som tidvis oppstår, de handler selvstendig, er sikkerhetsorientert, arbeider metodisk, ser mulige konsekvenser av hendelser, tar beslutninger og kommuniserer tydelig og hargode samarbeidsevner. Våre trafikkoperatører har svært ulik bakgrunn, fra for eksempel ulike typer overvåknings- og kontrollromsoppgaver, sikkerhetsfaget, luftfart, politiet, olje- og gassnæringa, maritim sektor og media. Hos oss blir du en del av et engasjert og profesjonelt fagmiljø, som deler kunnskap og arbeider tett sammen med kollegaer med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Medarbeidere sier de opplever enspennende arbeidshverdag med samfunnsnyttige oppgaver og stillingen gir god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr:

Statens vegvesens obligatoriske opplæringsprogram for trafikkoperatører, som består av lokal opplæring og Trafikkoperatørstudiet, som innebærer noe reiseaktivitet og egenstudier. Dette leder fram til autorisasjon gjennom en teoretisk og en praktisk prøve.Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. I denne stillingen utbetales tillegg for ubekvem arbeidstid i henhold til gjeldende avtaleverk.Pensjonsordning, yrkesskadeforsikring og mulighet for lån i Statens pensjonskasse.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Cecilie Bakke Johannessen tlf. 992 03 219 eller kontorsjef Morten Hansen tlf. 992 03 219

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger