Tjenesteansvarlig Sky - Avdeling for elektronisk forvaltning (AEF)

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

AEF har ansvaret for at helhetlig IT-styring er en integrert del av virksomhetsutviklingen og styringen i UDI. Utlendingsdirektoratet forvalter og drifter en stor portefølje av saksbehandlingssystemer for hele utlendingsforvaltningen. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. Vi har kommet langt med å oppfylle ambisjonen om å digitalisere virksomheten. 

Avdelingen har for tiden i overkant av 60 ansatte, og er inndelt i fem seksjoner – Fagsystemer, Fagdata, Leveransestyring, Brukerstøtte og Utvikling. Drifts-, vedlikehold- og utviklingsoppgaver er satt ut til eksterne leverandører, men styres av avdelingens medarbeidere. 

UDI har allerede etablert flere tjenester i skyen de siste 3 årene, både egenutviklede og leverandørspesifikke. Eksempler er www.udi.no (Azure), UDIs arbeidsplattform (Office 365), intranett (O365), Tolke-booking (Azure), selvregistreringsløsning for asylsøkere (Azure), ElasticSearch (AWS) og er i gang med flere innovasjonsaktiviteter der planen er å etablere nye tjenester i skyen. Målet er å ta i bruk muligheter som ligger i en skybasert hverdag der dette gir gevinster både for brukere og virksomheten. 

Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og samfunnet for øvrig. Vi jobber for at Utlendingsforvaltningen skal være i toppsjiktet innen digital forvaltning i det offentlige. UDI har også etablert et eget program for modernisering av IT-løsningene på utlendingsfeltet. 

Vi søker etter en dyktig og målrettet prosessdriver som har god kunnskap om og gjerne erfaring med etablering av IT-tjenester i et hybrid økosystem. Du vil få ansvar for å gi IT-tekniske føringer for utvikling og operasjonalisering av skytjenester, sikre integrasjoner i hybride omgivelser samt videreutvikle UDIs skystrategi i samarbeid med andre ressurser i UDI-IT Du må ha evne til å drive frem, formidle, evaluere og etablere relevante løsningskonsepter, og bidra til at UDI gjør riktige tekniske og strategiske valg. 

UDI ønsker å være et fyrtårn i digitaliseringen i staten. Som Tjenesteansvarlig Sky vil du få en sentral rolle i å bidra til at UDI tar i bruk de muligheter som ligger i skyen, og være en viktig driver i UDI sitt moderniseringsarbeid. Personen vil være med på å påvirke hvordan og hvor fremtidens informasjonssystemer skal etableres. Stikkord er mikrotjenester, kunstig intelligens, maskinlæring, kontainerteknologi, Azure, AWS, Google Cloud, O365 og D365. 

Innovasjon og brukerorientering er viktige fokusområder hos UDI, så vi forventer at personen bidrar med gode innspill og idéer til hvordan UDI kan anvende ny teknologi og løsninger til å jobbe smartere og mer kostnadseffektivt. 

Hvis du har lyst til å være en sentral driver i dette arbeidet er dette stillingen for deg! Du vil få ansvar for å koordinere og lede leverandørressurser, og bidra til at UDI til enhver tid får de beste ressursene på dette området gjennom våre rammeavtale

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide målbilder og veikart for skyporteføljen i samarbeid med arkitekter og leverandører, og forankre denne i IT-avdelingens ledermøte
 • Ivareta sikkerhet og integritet i en skyvirkelighet
 • Være en pådriver i kontinuerlig forbedringsarbeid, deriblant foreslå effektiviseringstiltak, utrede og gjennomføre disse i tett samarbeid med kollegaer og leverandører
 • Være pådriver for å identifisere tiltak som bidrar til reduserte forvaltningskostnader gjennom migrering til skyen
 • Holde seg oppdatert om tjenester som leveres av de store skyleverandørene og ivareta egen kompetanse på området
 • Være pådriver og kravstiller for etablering av Multi Cloud Vendor Management løsning
 • Gjøre seg kjent med UDI sin systemportefølje og identifisere områder der skytjenester er hensiktsmessig
 • Bidra til at UDI sin forvaltning av skytjenester i størst mulig grad er fullautomatisert. Stikkord: Automatisert overvåking, release/deploy, oppgradering og opp-/nedskalering
 • Kvalitetssikre og godkjenne prosjekters og leverandørers forslag til skyarkitektur og -løsninger
 • Ansvar for at det utarbeides en Lifecycle Management plan for skyporteføljen

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen informasjonsteknologi. Solid relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.
 • Dokumentert erfaring med skyutvikling og forvaltning av skybaserte tjenester
 • Utarbeide beslutningsforslag, og sikre forankring av disse.
 • Evnen til å koordinere og gjennomføre IT-relaterte endringer på en effektiv og målrettet måte i UDI og med UDIs IT-leverandører.
 • God kunnskap om de muligheter som ligger hos skyleverandører
 • God forståelse av kundens behov og erfaring med å utarbeide tekniske krav
 • Det er en fordel om du har erfaring fra IT-systemforvaltning og/eller –utvikling i organisasjoner med kompleks systemportefølje
 • Det er en fordel om du har erfaring med rammeverk som ITIL, TOGAF , COBIT
 • Gjerne også erfaring med digitaliseringsarbeid og prosessautomatisering
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Personen som ansettes må kunne sikkerhetsklareres

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Like å drive igjennom endringer og oppnå resultater (gevinstrealisering)
 • Trives med å styre og faglig lede utviklingsressurser, og finne gode løsninger i tett samarbeid med medarbeidere, kunder og leverandører
 • Nysgjerrig på nye trender og kunne formidle dette
 • Være løsningsorientert og selvdreven
 • Kunne samarbeide med mange aktører for å finne de beste løsningene
 • Være en god relasjonsbygger og motivator som skaper engasjement og trivsel
 • Evne til å tenke langsiktig i en operativ hverdag
 • Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være med på å bygge innovativ og fremtidsrettet arkitektur
 • En rolle som du i stor grad vil være med på å påvirke og utvikle
 • Stillingene blir lønnet som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i lønnsspenn kr 500 000 – 800 000 avhengig av erfaring og bakgrunn. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
 • God pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Betalt overtid
 • Fem uker ferie og fleksitidsordning
 • UDI er en IA-virksomhet
 • Flott kantineordning og hyggelig kaffebar

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor søkere som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

I samsvar med offentleglova kan en søker bli offentliggjort selv om han eller hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Personen vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner

Huu Nghia Truong
fung. seksjonssjef
Telefonnummer: +47 952 68 802
Robert Rødsten
seksjonssjef
Telefonnummer: +47 951 96 069

Hvem er Utlendingsdirektoratet (UDI)?

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no