Tilsynsseksjonen trenger en ny sivilingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om tilsynsseksjonen

I de senere år har havbruksnæringen sett en utvikling mot stadig mer avanserte tekniske løsninger. Bidragsytere til denne utviklingen har blant annet vært økt fokus på tekniske krav fra forvaltningsmyndighetene og nye tildelingsordninger som fremmer innovasjon. Den pågående ordningen med utviklingstillatelser, hvor oppdrettere kan søke om tillatelser for nye konsepter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer, er et eksempel på dette. For å utvikle forvaltningen i takt med havbruksnæringen søker Fiskeridirektoratet etter en sivilingeniør for tekniske avklaringer og arbeid med utviklingstillatelser. I stillingen er det resultatkrav knyttet til å kunne levere selvstendige, faglige analyser, og at arbeidet og leveranser skjer i en forvaltningsmessig sammenheng.

Tilsynsseksjonen ved kyst- og havbruksavdelingen har det overordnede ansvaret for direktoratets tilsyn med driften av oppdrettsvirksomheter, og gir faglig støtte til regionenes operative tilsynsarbeid. Det er et mål for seksjonen å gjennom drøfting og faglig fordypning, utvikle kunnskapsgrunnlaget vårt, og omsette kunnskap til handling.

Seksjonen har i dag syv ingeniører, men dette er ikke tilstrekkelig til å innfri de store forventningene som stilles til oss for å løse tekniske problemstillinger knyttet til risikobasert tilsyn (særlig rettet mot tekniske krav, rømmingsforebygging og regelverksutvikling) og behandlingen av søknader om utviklingstillatelser.

Tilsynsseksjonen har vokst raskt, og tilsatt mange nye medarbeidere med høy kompetanse. Dette gjør at medarbeidere får være med på å påvirke utviklingen av forvaltningen, og det vil være store muligheter for faglig utvikling, faglige utfordringer og læring. Arbeidsmiljøet kjennetegnes av dynamiske og offensive medarbeidere med store ambisjoner for fagfeltene de har ansvaret for. Seksjonen ønsker i større grad å jobbe i tverrfaglige grupper.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle direktoratets tilsynsmetodikk
 • Behandle, utrede og drøfte tekniske problemstillinger, og følge opp at akvakulturnæringen følger tekniske krav (blant annet til produktsertifisering, komponenter og utstyr)
 • Følge opp tekniske problemstillinger i næringen i tråd med krav i ulike relevante standarder, og å videreutvikle disse
 • Søknadsbehandling av utviklingstillatelser
 • Bidra i regelverksutvikling
 • Ha god dialog både med det operative tilsynsapparatet og med næringsutøvere blir sentralt i all oppgaveløsning

Kvalifikasjoner

 • Krav til høyere, teknisk utdanning (master/siv.ing). Aktuelle fagområder kan være bygg og anlegg, konstruksjonsteknikk, marin teknikk, maskinteknikk, produktutvikling
 • Krav til å kunne produsere tekst, og gode ferdigheter i å uttrykke seg skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • God formidlingsevne
 • Krav til erfaring med å lese og forstå rekkevidden av krav i standarder. Det er en fordel med erfaring fra å etterleve krav i standarder eller på annen måte ha kjennskap til arbeidsprosesser knyttet til standarder
 • Fordel med erfaring fra arbeid med tekniske analyser og å kunne bruke ulike analyseverktøy
 • Fordel med forståelse av tekniske produksjonsforhold i akvakulturnæringen, og erfaring fra faglig, operativt arbeid
 • Fordel med erfaring fra å levere utstyr ut fra bestillinger eller erfaring med å lage dokumentasjon (kravspesifikasjoner) til bestilling av teknisk utstyr og forstå systematikken i slikt arbeid
 • Bør ha forutsetninger til å kunne vurdere kvaliteten på tilsynsarbeid i forhold til gitte krav og mål

Egenskaper

 • Må ha en offensiv holdning til å nå mål og være initiativrik
 • Må evne å arbeide analytisk, strukturert og systematisk/kunne lage system
 • Kunne arbeide selvstendig, men også samarbeide og samhandle med andre
 • Kunne samarbeide med og ha respekt for, andre fagdisipliner
 • Ha mot til å være kritisk og ha faglig integritet, og god dømmekraft

Vi tilbyr

 • Interessante og samfunnstjenlige arbeidsoppgaver
 • Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med tilhørende goder

Stillingen er lønnet som rådgiver/seniorrådgiver etter statens regulativ, brutto kr 480.000,- til brutto kr 600.000,- pr. år, avhengig av utdanning og tidligere praksis For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Kontaktpersoner

Britt Leikvoll
Seksjonssjef
Erlend Hopsdal Skjetne
Rådgiver
Knut Eikeset,
Seniorrådgiver

Hvem er Fiskeridirektoratet?

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 450 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Som IA- bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.