Tilrettelegger grunnboring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. mars, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Divisjon drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger inkludert ferjesamband, samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekt.

Laboratorium midt er en av fire seksjoner i en landsdekkende avdeling for Laboratorier og grunnboring i Divisjon Drift og Vedlikehold. Avdelingen har ca. 85 stillinger på landsbasis, og seksjonen i midt skal ha 18 medarbeidere. I tillegg til grunnundersøkelser, stikkprøvekontroll og kvalitetsoppfølging av byggekontrakter, jobber Laboratorium midt også med store og små FoU-prosjekter som skal bidra til at norsk veibygging, drift og vedlikehold utvikler seg i riktig retning.

Den landsdekkende avdelingen har i dag 9 grunnboringsrigger i drift fordelt på 4 geografiske områder/seksjoner. Det skal nå utvides fra 1 til 2 aktive rigger i område midt, som da skal dekke oppdrag i Trøndelag og Møre og Romsdal. Ved behov, kan det bli aktuelt å ta oppdrag i andre deler av landet også.

Hos oss består et grunnboringslag av en tilrettelegger og to grunnborere. Tilrettelegger gjør forberedelser før boringene kan starte. Dette kan bestå av kontakt med grunneiere, undersøke om det er kabler/ledninger i bakken og utsetting av borpunkter. Det er grunnborerne som utfører boringen ute i marken og overleverer boreresultater til boreleder eller geoteknisk saksbehandler. I Statens vegvesen skal det alltid være to personer til stede på en aktiv rigg.  

Ønsker du mer informasjon om grunnboring? Lese mer om dette i vegvesenets  Håndbok V222 Geoteknisk felthåndbok

Arbeidsoppgaver

Som tilrettelegger vil du:

 • vurdere og svare ut innkomne bestillinger med tanke på kapasitet og framdrift.
 • sørge for at alt praktisk er klart til grunnundersøkelsene starter opp fra første befaringer i samarbeid med geotekniker, til grunnboringsrigg er på stedet og alle tillatelser er på plass.
 • Ivareta grunneierkontakt, påvisning av kabler, sikre framkommelighet og tilgang på vann, utstikking/innmåling av borpunkt (med GPS-utstyr), mobilisering av utstyr, arbeidsvarsling, risikovurdering med mere.
 • ha hovedansvar for at utstyr er kalibrert og vedlikeholdt.
 • ha god kommunikasjon med geotekniske saksbehandler og grunnborerne og
 • sørge for at prosjektene er informert om framdriftsplaner.
 • være ute på rigg i perioder der driften tilsier det.

Jobben innebærer betydelig reisevirksomhet.

Kvalifikasjonskrav

Teknisk fagskole/fagbrev innen anleggs- eller mekaniske fag er ønskelig. Relevant erfaring fra fagområde kan kompensere for manglende formell utdanning. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Stillingen setter krav til mobilitet og det kreves førerkort kl. B. Det er en stor fordel om du har BE og C, da dette er nødvendig for å kunne utføre alle aktuelle arbeidsoppgaver. Du må være villig til å ta disse etter hvert dersom du ikke har de fra før.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi vil også legge vekt på at du har:

 • gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • er fleksibel  i forhold til tjenestereiser
 • har riktige og gode holdninger til HMS i arbeidet
 • har god evne til kommunikasjon og samarbeid
 • en ansvarsfull, strukturert, kvalitetsbevisst og løsningsorientert tilnærming
 • gode samarbeidsevner, er imøtekommende, tar initiativ og kan jobbe selvstendig

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonssjef Wenche Hovin, tlf. 41562157, wenche.hovin@vegvesen.no

Kontaktpersoner

Wenche Hovin
Seksjonssjef
Telefonnummer: 415 62 157

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger