Teknisk saksbehandler innen vegforvaltning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. september, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vegvesenets divisjon for Transport og samfunn, avdeling transport sør, har behov for å styrke bemanningen. Vi har nå ledig stilling på seksjon Transportforvaltning Sør 1 (Agder).

Transportforvaltningsseksjonene i Statens vegvesen har ansvaret for en rekke forvaltningsoppgaver knyttet primært til riksvegnettet, men har også oppgaver knyttet til fylkesvegnettet. Blant annet har vi oppgaver innen disse fagområdene:

 • Planlegging etter plan- og bygningsloven – gi uttale til kommune- og reguleringsplaner.
 • Følge opp eksterne utbyggere som bygger nær riksvegene.
 • Trafikksikkerhetstiltak i vegnettet, analysere ulykker og foreslå konkrete TS-tiltak
 • Permanent skilting; Ansvar for skiltvedtak for all skilting langs riks- og fylkesvegnettet og trafikkregulerende skilt langs de kommunale vegene.
 • Gange, sykkel og kollektiv; legge til rette for og følge opp tiltak knyttet til miljøvennlig transport - spesielt i byene.
 • Arbeidsvarsling/sikring av arbeid på langs riks og fylkesvegene; Vurdere og godkjenne arbeidsvarslingsplaner, følge opp og kontrollere arbeidsområder mhp. Sikkerhet og framkommelighet. 

Arbeidssted for stillingen er Arendal/Kristiansand.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsvarsling:

Saksbehandling knyttet til vurdering og godkjenning av arbeidsvarslingsplaner for arbeid på eller ved riks- og fylkesveger. Dette innebærer tett dialog med byggherrer og entreprenører for å finne frem til løsninger som gir god trafikksikkerhet og god fremkommelighet, for alle trafikantgrupper. Og sikkerhet for de som jobber på/langs vegene. En viktig del av arbeidet vil være oppfølging og kontroll av arbeidsområder langs vegnettet. Vi kontrollerer at byggherrene/entreprenørene gjennomfører arbeidet ihht. godkjent arbeidsvarslingsplan og at sikkerhet og fremkommelighet ivaretas.

Avkjørselssaker og byggegrensesaker på riksveger:

 • Behandling av dispensasjonssaker ift byggegrense langs veg. Og behandling av avkjørselssaker.

Permanent skilting og oppmerking:

 • Vurdere og behandle mottatte skiltplaner og oppmerkingsplaner for all skilting/oppmerking langs riks- og fylkesvegnettet og trafikkregulerende skilt langs kommunale veger.

Trafikksikkerhetsarbeid:

 • Foreslå og vurdere aktuelle trafikksikkerhetstiltak. Behandle innkommende saker., f.eks. ønske om gangfelt eller endret fartsgrense.
 • Kompetanse innen trafikksignalanlegg er også interessant.
 • Deltakelse i fagteam.

Kvalifikasjonskrav

I utgangspunktet er vi ute etter personer som har 3-årig bachelorutdanning, eller 2-årig teknisk fagskole helst plan- eller veifaglig linje. Det er ønskelig at du har erfaring innenfor det aktuelle fagområdet. Ved lang relevant jobberfaring innen fagområdet kan kravet til utdanning fravikes. 

Personlige egenskaper:

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • At du kan jobbe selvstendig og strukturert.
 • At du har gode samarbeidsevner og er løsningsorientert.
 • Evne til å stå i en hektisk og krevende hverdag.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen? Ta kontakt med seksjonsleder Erling Jonassen (mobil 90622993/epost erling.jonassen@vegvesen.no)

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger