Teamleder Saksbehandlingsplattform - Avdeling for elektronisk forvaltning (AEF)

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utlendingsdirektoratet forvalter og drifter en stor portefølje av saksbehandlingssystemer for hele utlendingsforvaltningen (UDI, Politiet, Utenrikstjenesten, UNE, IMDi mm). Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. Vi har kommet langt med å oppfylle ambisjonen om å digitalisere virksomheten. 

Avdelingen har for tiden i overkant av 60 ansatte, og er inndelt i fem seksjoner – Fagsystemer, Fagdata, Leveransestyring, Brukerstøtte og Utvikling. Drifts-, vedlikeholds- og utviklingsoppgaver er satt ut til eksterne leverandører, men styres av avdelingens medarbeidere. 

Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og samfunnet for øvrig. Vi jobber for at utlendingsforvaltningen skal være i toppsjiktet innen digital forvaltning i det offentlige. 

UDI har også etablert et eget program for modernisering av IT-løsningene på utlendingsfeltet. 

DUF (Datasystem for Utlendings- og Flyktningsaker) er UDIs sentrale saksbehandlingssystem. Systemet ble utviklet tidlig på 2000-tallet og benyttes av store deler av utlendingsforvaltningen til å fatte vedtak i oppholds- og asylsaker. Norvis, saksbehandlingsløsning for visumsaker, er også en integrert del av UDI sin saksbehandlingsplattform. Norvis benyttes blant annet av Utenrikstjenesten og Politiet. På grunn av både teknologiske og arkitekturmessige utfordringer er det ønskelig å fase ut disse systemene til fordel for mer fremtidsrettede løsninger som bidrar til mer effektiv sakshåndtering, og som legger til rette for elektronisk samhandling og automatisering. 

Vi søker etter en dyktig og målrettet prosessdriver som har god kunnskap om, og gjerne erfaring med, utvikling og forvaltning av komplekse systemer. En person som ønsker å være en driver i moderniseringsarbeidet, som ser nye muligheter og samtidig bidrar til at forretningssidens krav til stabil drift og forvaltning oppfylles. 

Du vil blant annet få ansvar for å gi IT-tekniske føringer for utvikling, etablering og operasjonalisering av fremtidig saksbehandlingsplattform og videreutvikle UDI sine tjenester i tett samarbeid med leverandører, kunder og andre ressurser i UDI og Utlendingsforvaltningen. Du må ha evne til å drive frem, formidle, evaluere og etablere relevante løsningskonsepter, og bidra til at UDI gjør riktige tekniske og strategiske valg. 

UDI ønsker å være et fyrtårn i digitaliseringen i staten. Som teamleder for saksbehandlingsplattformen vil du få en sentral rolle i moderniseringen av UDI sine saksbehandlerløsninger. Du vil være med på å påvirke hvordan og hvor fremtidens informasjonssystemer skal etableres. 

Det er ikke tillagt personalansvar til rollen, men du vil få ansvar for å etablere et Team for Saksbehandlingsplattform på tvers av organisasjonen og lede teamet. 

Hvis du har lyst til å være en sentral driver i dette arbeidet er dette stillingen for deg!

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utredning, design og utvikling av fremtidens saksbehandlingsplattform
 • Ansvar for forvaltning av eksisterende saksbehandlingsløsninger (DUF og Norvis)
 • Utarbeide strategi og plan for utfasing og sanering av eksisterende saksbehandlerløsninger
 • Videreutvikle eksisterende løsninger der det er hensiktsmessig, i tett samarbeid med medarbeidere og leverandørene
 • Være sentral ressurs i moderniseringsarbeidet av saksbehandlingsplattformen i UDI
 • Utarbeide aktivitetsplaner og beslutningsgrunnlag
 • Økonomiansvar for teamets aktiviteter og rapportere på fremdrift
 • Være kontaktpunkt og kravstiller ovenfor drifts- og utviklingsleverandører
 • Ta del i utredninger og høringer
 • Holde seg orientert om arkitekturtrender og IT-teknologi, særlig knyttet til offentlig sektor

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå. Solid relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.
 • Erfaring fra arbeid innen systemforvaltning og/eller -utvikling, herunder forståelse for utviklingsstandarder og -teknikker, og erfaring med behovsanalyser, kravspesifisering og løsningsbeskrivelser
 • Dokumentert erfaring fra praktisk arbeid med systemarkitektur
 • Erfaring med tjenesteorientert arkitektur og etablering av mikrotjenester
 • Prosjektledererfaring, teamledererfaring og/eller annen relevant ledererfaring
 • Relevant erfaring med bygging av ulike arkitekturer som applikasjons-, informasjons- og teknologiarkitektur er ønskelig
 • Det er en fordel om du har erfaring med kost/nytte betraktninger av IT-tiltak
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Må kunne bli sikkerhetsklarert

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Være en god relasjonsbygger og motivator som skaper engasjement og trivsel
 • Like å jobbe i team og lede ressurser
 • God analytisk legning
 • Være resultatorientert og kunne jobbe fram gode løsninger gjennom kompromiss
 • Evne til å tenke langsiktig midt i en operativ hverdag
 • Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling i en kompleks organisasjon
 • Muligheten til å lede og påvirke arbeidet med etablering av fremtidig saksbehandlingsplattform
 • Stillingene blir lønnet som seniorrådgiver (kode 1364) i lønnsspenn kr 524 200 – 800 000 avhengig av erfaring og bakgrunn. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
 • God pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden
 • Overtidsbetalt
 • Fem uker ferie, sommertid, fleksitidsordning
 • UDI er en IA-virksomhet

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor søkere som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

I samsvar med offentleglova kan en søker bli offentliggjort selv om han eller hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Personen vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner

Robert Rødsten
seksjonssjef
Telefonnummer: +47 951 96 069
Tore Magnus Oraug
seksjonssjef Fagdata
Telefonnummer: 977 72 493

Hvem er Utlendingsdirektoratet (UDI)?

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no