Stabsleiar i region Hålogaland

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg eigedomsforvaltning region Hålogaland omfattar Sør-Troms og Nordland fylke. Det er 140 tilsette fordelt på 9 ulike stader i regionen. Stillinga er plassert på Trondenes i Harstad og rapporterer til regionssjef. Som stabsleiar vil du ha personellansvar for 3 tilsette, og du vil vere avløysar for regionssjef i hennar fravær. Gode leiaregenskapar, herunder å vere en god relasjonsbyggjar, er difor viktig i denne stillinga. Det er stor aktivitet i regionen, som Forsvarsbygg skal støtte oppunder. Profesjonalisering, effektivisering og digitalisering er viktige element i den vidare utviklinga. 

Forsvarsbygg ligg under vilkåra i Offentlighetsloven – jamfør særleg Offentlighetsloven §25.

Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på karrieresidene våre www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Støtte regionssjef i den daglege leiinga og vere hennas nestkommanderende og faste stedfortreder.
 • Bidra i regionens leiargruppe og sørgje for at avgjerder implementeres
 • Koordinere og samanfatte regionen sin plan for verksemda
 • Leie eigen avdeling (regionen sin stab) med resultat- og personalansvar
 • Ansvar for leveransane til avdelingena innanfor dei enkelte fagområda/funksjonane, blant anna administrativ støtte, innkjøp, sikkerheit, beredskap og økonomi
 • Heilhetleg rapporteringsansvar for region Hålogaland
 • Ansvar for HR- og organisasjonsutviklingsprosessar i regionen, herunder operasjonalisere krav og føringar
 • Ansvarleg for planlegging og tilrettelegging for arbeidsmiljøutvalet i regionen og møter med organisasjonane

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitets- eller høgskolenivå (minimum bachelornivå)
 • Relevant erfaring frå tilsvarande funksjonar/fagområde
 • Leiarerfaring
 • Innsikt i offentleg forvaltning og ønskjeleg med kjennskap om Forsvarssektoren
 • God munnleg og skriftleg fremstillingsevne (norsk og engelsk)
 • Kandidaten må kunne bli tryggingsklarert opp til Strengt Hemmeleg/ Nato Secret

Personlige egenskaper

 • Gode leiaregenskapar
 • Omgjengeleg og samarbeidsvillig
 • Strukturert
 • Evne å tenkje heilhetleg

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsleiar (kode 1407) i Statens lønnsregulativ, frå kr. 741 300,- til kr. 883 100,- pr år (lønnstrinn 77-83). Endeleg lønnsplassering blir gjort etter ei vurdering av kvalifikasjonar.
 • Utfordrande jobb i eit godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med muligheit for lån og gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Bedriftshelseteneste
 • Gode velferdsordningar
 • Mogelegheiter for kompetanseutvikling

Kontaktpersoner

Wenche Georgsen
Regionssjef
Telefonnummer: 95075336

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger