Språkutdanning i kinesisk - vi søker deg med sterk interesse for Kina

Rådgiver/seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Kina er et land som er i stadig utvikling og styrker sin posisjon som stormakt, både økonomisk, politisk og militært.

Etterretningstjenesten søker etter deg som har en relevant bakgrunn og sterk interesse for Kina. Du har et ønske om å sette deg inn i hvordan det moderne Kina utvikler seg og er svært motivert for å lære deg kinesisk. Du har et godt språkøre, men det er ikke et krav til forkunnskaper i kinesisk.

Du evner å håndtere store mengder informasjon, og er god til å se helheten og trekke ut det vesentlige i en sak, og du forstår betydningen av god budskapsformidling til ulike målgrupper.

Du vil jobbe mye i team, både under utdanningsperioden og senere i avdeling, hvor du vil få bruk for dine gode samarbeidsevner. Du jobber også godt selvstendig og er selvdreven. Studiet er intensivt og krever høy arbeidskapasitet.

Etterretningstjenesten vil kunne tilby deg to års lønnet utdanning innen språk, områdekunnskap og etterretning, med tilhørende fast ansettelse.

Etter endt utdanning venter to års plikttjeneste i et stadig voksende fagmiljø.

Arbeidsoppgaver

Under utdanning:

 • Intensiv opplæring innen kinesisk språk, områdekunnskap og etterretning

Etter endt utdanning:

 • Innhente, analysere, bearbeide og vurdere,  samt rapportere om utviklingen innenfor prioriterte fokusområder, les mer om Etterretningstjenestens fokusområder i FOKUS 2021
 • Delta i og gi vurderinger til andre fag- og arbeidsgrupper relatert til fagområdet Kina

For stillingen kreves

 • Relevant bachelorgrad eller tilsvarende. Lang erfaring/ realkompetanse kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning. Relevant utdanningsretning er eksempelvis statsvitenskap, teknologi, økonomi, internasjonal politikk og internasjonal juss
 • Skriftlig og muntlig god formidlingsevne, både på norsk og engelsk

Det er ønskelig med

 • Relevant mastergrad eller tilsvarende
 • Relevant erfaring innen fagområdet gjennom arbeid, studier, reiser eller annet
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner  
 • Kjennskap til samfunnsmessige og politiske forhold i Kina

Særskilte krav

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelse
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk- og fysisk skikkethet. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt 
 • Førerkort kl B, med mulighet for dispensasjon

Personlige egenskaper

 • Du jobber godt både selvstendig og i team og viser god lagånd, respekt og toleranse i møte med andre
 • Du har holdninger som er forenelige med å jobbe i en hemmelig tjeneste og verner om våre kjerneverdier som er respekt ansvar og mot. Du viser høy faglig og personlig integritet, og er pålitelig og lojal
 • Du har selvdisiplin og jobber systematisk og målrettet. Du gjør gode prioriteringer og vurderinger, og viser gjennomføringsevne samt setter deg nye og langsiktige mål
 • Du evner å tilegne deg store mengder ny kunnskap over kort tid, herunder språk
 • Du håndterer å stå i periodevis stress og periodevis stor arbeidsbelastning

Om ansettelsen

 • Stilling: Rådgiver (kode 1434)/seniorrådgiver (kode 1364)
 • Lønn: For rådgiver: kr 583 500 - 665 700 (lønnstrinn 64-71) og for seniorrådgiver: kr 650 300 - 752 800 (lønnstrinn 70-77) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. Det trekkes pliktig 2% til Statens pensjonskasse
 • Arbeidstid: Ansettelsen innebærer at du skal gjennomføre to års utdanning. Undervisningen foregår innenfor normal arbeidstid, og det må påregnes en betydelig mengde selvstudium på ettermiddags- og kveldstid, både på egenhånd og i grupper. Det stilles krav til høy progresjon i henhold til fastsatt fagplan
 • Prøvetid: Prøvetiden følger kursets varighet. I denne perioden kreves det gjennomført og bestått kurs for å stå i stilling

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Spørsmål
E-postadresse: karriere@etj.no

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger