Spennende stilling for deg som ønsker å jobbe med energibruk og fjernvarme

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Samfunnet står overfor store endringer i energisystemet som følge av klimaendringer, energipolitikk og teknologisk utvikling. Med økt elektrifisering vil vi få nye typer kraftforbrukere og mer variabel kraftproduksjon. Fjernvarme spiller en avgjørende rolle i energisystemet og i den grønne omstillingen. Effektiv og god bruk av fjernvarme og overskuddsvarme er viktig for energisystemet og bidrar til bedre utnyttelse av kraften.   NVE har en rekke oppgaver innenfor fjernvarmefeltet. Vi skal sørge for en samfunnsøkonomisk rasjonell utbygging av fjernvarme gjennom konsesjonsbehandling og vi er ansvarlige for å følge opp lovverket rundt prising av fjernvarme. Samtidig skal vi bidra til en effektiv energibruk. For tiden jobber vi med å se på om prisreguleringen bør endres. Dette er et spennende område som angår mange og som er i i utvikling. Til dette trenger vi deg som ønsker å bidra i den daglige saksbehandlingen og den strategiske utviklingen innenfor fjernvarme og energisystemet.   Energi- og konsesjonsavdelingen skal bidra til en kunnskapsbasert utforming av norsk energipolitikk og analysere virkningene av endringer i eksisterende og nye virkemidler på energiområdet. Som fagdirektorat for energi er det viktig å forstå utviklingstrekkene og hvordan de vil påvirke energisystemet og energibruken fremover. Avdelingen har også ansvar for å fremme en samfunnsmessig rasjonell utvikling av både fjernvarme- og kraftnettet. Vi er 122 personer i Energi- og konsesjonsavdelingen som jobber med ulike sider av energisystemet.   Stillingen vil inngå i seksjon for energibruk og europeiske rammebetingelser, EKB. Vi har ansvar for å bidra til effektiv energibruk i Norge med kunnskap om hvordan nye energiteknologier og mønstre for energibruk påvirker energi- og kraftsystemet. Og vi følger utviklingen av ulike EU-direktiver og planer knyttet til energiområdet. Det innebærer å analysere hvordan disse virker inn på det norske energi- og kraftsystemet og føre tilsyn med energibruksdirektiver som NVE forvalter. Seksjonen skal også sørge for god kunnskap om samspillet mellom ulike energiformer og tiltak som fremmer et effektivt energisystem.   NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringer, fornybar energi, forsyningssikkerhet, flom, skred, og internasjonalisering av bransje og regelverk er noen eksempler på dette. Hos oss vil du jobbe i en sterk kunnskapsorganisasjon som har arbeidsoppgaver innenfor mange viktige samfunnsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer å ha faglig ansvaret for NVEs oppgaver innenfor fjernvarme, inkludert saksbehandling og forvaltning av systemet for prising av fjernvarme.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være å:

 • ha kunnskap om kraftsystemet i dag og gjøre vurderinger av de store endringene kraftsystemet står ovenfor i fremtiden,spesielt med tanke på fjernvarmens utvikling og rolle i energisystemet
 • behandle klager på fjernvarmeprisen
 • veilede om regelverket for fjernvarmepris og andre forhold
 • bistå andre seksjoner i behandlingen av saker knyttet til fjernvarmekonsesjon
 • være med på arbeidet med ny regulering av fjernvarmeprisen
 • veilede og bistå aktører som bruker og produserer fjernvarme og overskuddsvarme
 • holde foredrag og presentasjoner. Svare på spørsmål befolkningen og presse 

Ønskede kvalifikasjoner

Krav:

 • relevant utdannelse på masternivå eller tilsvarende arbeidserfaring innen fagområdet
 • minimum 2 – 4 års relevant arbeidserfaring
 • erfaring med saksbehandling eller tilsvarende erfaring
 • gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Det er en fordel dersom du også har/kan:

 • erfaring fra energibransjen
 • erfaring fra prosjektledelse eller prosjektarbeid
 • kan gjennomføre og har forståelse for tekniske og samfunnsøkonomiske analyser
 • kunnskap og interesse for energi-, miljø- og samfunnsspørsmål

Personlige egenskaper

 • du arbeider selvstendig, målrettet og effektivt
 • du har gode samarbeidsevner
 • du er analytisk, og har evne til å avveie ulike interesser
 • du er samfunnsengasjert og har god rolleforståelse

Personlige egenskaper tillegges betydelig vekt.   

Vi tilbyr

Som medarbeider i NVE blir du en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med et utstrakt tverrfaglig miljø. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha rom for personlig utvikling, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder og en stor kontaktflate.Vi holder til i sentrale lokaler på Majorstuen i Oslo. Der har vi tilbud om trening i arbeidstiden, treningsrom og et aktivt bedriftsidrettslag, og du kan delta i mange ulike aktiviteter sammen med gode kolleger. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk, og er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi har gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid), og medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til NVEs lønnspolitikk med innplassering i stillingskodene rådgiver/seniorrådgiver/over-/ senioringeniør (1434/1364/1087/1181). Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger vi for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre i henhold til NVEs gjeldende retningslinjer.Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Kompetanse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden. Søknadspapirer returneres ikke. Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet.      

Kontaktpersoner

Birger Bergesen
Telefonnummer: 901 12 838
Christina Wachter
HR-kontakt
Telefonnummer: 920 65 215
Maren Aschehoug Esmark
seksjonssjef
Telefonnummer: 971 83 379

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger