Space Norway AS søker Spektrumsingeniør

Spektrumsingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. november, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Space Norway AS søker en teknolog som har lyst til å jobbe i grenselandet mellom teknikk og juss.

Space Norway er et sektorpolitisk selskap, som skal bidra til nærings- og infrastrukturutvikling relatert til norsk romvirksomhet. Selskapet utvikler, fremskaffer og drifter sikkerhetskritisk romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov. 

Et viktig satsingsområde for Space Norway er havområdene i nord. Vi tre prosjekter på gang for å sikre satellittbasert bredbåndskommunikasjon, skipsdeteksjon og robust smalbåndskommunikasjon i norske interesseområder. Prosjektet for bredbåndskommunikasjon er kommet lengst og to store satellitter er under bygging i USA. Disse skal skytes opp med SpaceX i 2022. Satellitter for de to andre anvendelsene skal bygges som småsatellitter med "new space"-tilnærming. Skipsdeteksjon skal realiseres gjennom en innovativ kombinasjon av syntetisk aperturradar og høyhastighetsnedlink, mens robust smalbåndskommunikasjon skal benytte systemet VDE-SAT for to-veis kommunikasjon i VHF-båndet. Space Norway hadde i samarbeid med norske myndigheter en viktig rolle som pådriver for å få vedtatt en global frekvensallokering for VDE-SAT på ITU World Radiocommunication Conference i 2019. Space Norway har en eksperimentell VDE-SAT-nyttelast om bord Norsat-2 og målingene derfra ble brukt direkte inn i arbeidet i CEPT og ITU. Både skipsdeteksjon og robust smalbåndskommunikasjon er tenkt realisert gjennom to faser; først en test- og demonstrasjonssatellitt og deretter satellittkonstellasjoner. Felles for alle disse systemene er at de trenger tilgang på frekvensressurser.

Frekvenser er altså en kritisk ressurs som krever at Space Norway fremstår med tyngde internasjonalt – særlig i arbeidet med frekvenskoordinering overfor andre satellittoperatører og i arbeidet med å sikre at prosjektene våre tilfredsstiller alle lovpålagte og regulatoriske krav. Koordinering av ikke-geostasjonære system er mer komplekst enn for geostasjonære system. For effektivt å kunne utføre denne jobben utvikler vi egne simuleringsverktøy for å gjøre analyser av interferensnivåene mellom våre system og system fra andre land. I tillegg til slike verktøy er det viktig å ha god kjennskap til det internasjonale regelverket som styrer bruk av frekvenser og satellittbaner. Dette regelverket er under konstant utvikling og Space Norway deltar i de europeiske og globale fora der det skjer. Siden vår aktivitet innen maritim kommunikasjon og overvåkning øker, trenger vi en ny medarbeider til gruppen som utfører frekvenskoordinering og følger opp regulatoriske utfordringer.

Stillingen vil inngå i den regulatoriske gruppen i Space Norway og i første omgang ha spesielt ansvar for systemene for havovervåkning og robust smalbåndskommunikasjon.

Arbeidsoppgavene vil bestå av:

 • Gjennomføring av frekvenskoordinering og tilhørende analyser.
 • Rådgivning i valg av frekvenser og andre regulatoriske spørsmål.
 • Innmelding av satellittsystem til Den internasjonale teleunion (ITU).
 • Innhenting av nødvendige tillatelser både nasjonalt og internasjonalt.
 • Myndighetskontakt, særlig med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
 •  Deltagelse i internasjonale fora som CEPT og ITU.
 • Svare på høringer og gi innspill til norske myndigheter. 

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad eller tilsvarende i tekniske fag.
 • Kjennskap til radiokommunikasjon er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Interesse for romteknologi.
 • Selvstendig og selvmotiverende.
 • Strukturert og evne til å håndtere flere prosjekter i parallell.
 • Teknisk nysgjerrighet og interesse for å lære nye ting.
 • Utadvendt og gode samarbeidsevner.

Space Norway kan tilby:

 • Et lite, men spennende og svært dynamisk miljø som er ledende innen utvikling og bruk av rominfrastruktur, spesielt innenfor småsatellitter og "new space".
 • Et bredt teknisk faglig miljø med ansatte som har ambisjoner på selskapets vegne.
 • Flat og uformell organisasjon med åpenhet og gjensidig tillit til hverandres kompetanse og til den enkeltes bidrag til selskapets utvikling. 
 • Aktiv deltakelse i oppbyggingen av et selskap med langsiktig perspektiv.
 • Mulighet for å bidra til å realisere norske målsettinger både i nordområdene og i rommet.
 • Bidra til utvikling av operative tjenester som har nytteverdi for brukerne.

Søknadsinformasjon

Arbeidsspråket er norsk, men søkerne må beherske engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig. Søkerne må kunne sikkerhetsklareres. Arbeidet vil i perioder kunne medføre en del reisevirksomhet utenlands.

Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver, godt arbeidsmiljø og kompetente og engasjerte kolleger. Avlønning avhenger av erfaring og kvalifikasjoner.

Nyutdannede og kvinner oppfordres til å søke.

Se Space Norways hjemmesider for mer informasjon om selskapet.

Søknad med CV merkes «Regulatorisk/Frekvenskoordinering» og sendes på e-post til post@spacenorway.no eller per post til Space Norway, Postboks 65 Skøyen, 0212 Oslo

Søknadsfrist 13. november. 

Spørsmål kan rettes til gruppeleder Anton Bolstad, telefon: 994 81 482 eller e-post: anton.bolstad@spacenorway.no. 

Kontaktpersoner

Anton Bolstad
Gruppeleder
Mobil: 994 81 482

Hvem er Space Norway AS?

Om Space Norway 

Space Norway er et statsaksjeselskap, som forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Space Norway utvikler og drifter romrelatert infrastruktur for nasjonale brukerbehov og bidrar til verdiskaping knyttet til satsing på romvirksomhet i Norge.

Formål

Selskapet er et sektorpolitisk verktøy for myndighetene, og skal bidra til å nå samfunnets overordnede mål for romvirksomhet gjennom innsats knyttet til romrelatert infrastruktur.

Space Norway har fokus rettet mot nye markeder og prosjekter, gjerne med en langsiktig horisont. Ofte vil dette være på områder der andre markedsaktører ikke finner grunnlag for en bedriftsøkonomisk satsning, men der vi vurderer det til å være en viktig samfunnsmessig satsning som kan gi lønnsomhet på lang sikt. Space Norway drives på forretningsmessig basis.

Regjeringen sier i sin eierskapsmelding fra 2019-2020 at ”Statens begrunnelse for eierskapet i Space Norway er forvaltning og videreutvikling av sikkerhetskritisk romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov. Statens mål som eier er å tilby kostnadseffektiv og forsvarlig forvaltet romletatert infrastruktur”.