Space Norway AS søker leder innovasjon og utvikling

Leder innovasjon og utvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. januar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Space Norway har en egen innovasjons- og utviklingsavdeling (I&U-avdelingen). Selskapets virksomhetsportefølje er i stor grad et resultat av tidligere suksess med innovasjon og utvikling av romrelatert infrastruktur. For å sikre fremtidige romsystemer for viktige norske samfunnsbehov, er det avgjørende at det satses på innovasjon og utvikling. Avdelingen samarbeider tett med norske brukere, norsk industri og internasjonale aktører. Nåværende leder for I&U-avdelingen går over i annen intern stilling i selskapet, og vi søker herved etter ny leder for avdelingen.

Om stillingen

I&U-avdelingen har god forståelse av brukerbehov og gjennomfører blant annet tidligfase tekniske studier og konseptutvikling. Dette følges opp med utviklings-, test- og demonstrasjonsprosjekter, der målsettingen er kostnadseffektiv operativ nytte. Konsepter som viser seg interessante og relevante for brukerne, videreutvikles. Space Norway utarbeider og definerer spesifikasjoner, med påfølgende utvikling av elektronikk hardware og software hos eksterne tredjeparter. Vi spesifiserer og kjøper nyttelaster og satellitter. Det er avgjørende å få gjennomført verifisering av forventet ytelse og bekreftelse på relevans fra brukersiden. Gjennom slike prosjekter bidrar I&U-avdelingen til at Space Norway når målsettingen om etablering av operativ infrastruktur.

Når det gjelder eksempler på I&U-avdelingens arbeid, kan bl.a. nevnes MicroSAR som er et system for satellittbasert havovervåkning basert på Syntetisk Aperture Radar, VDES som er et system for digitalisering av skipsfarten (smalbåndskommunikasjon for økt sikkerhet på havet), IoT og ytterligere økt kapasitet for satellittbasert bredbånd i nordområdene.

Lederen vil ha ansvaret for virksomheten i I&U-avdelingen, med tilhørende budsjett-, økonomi- og personalansvar.

Et utvalg av viktige ansvarsområder

 • Lede, og bidra i, team som søker innovative løsninger med potensial for å dekke operative brukerbehov
 • Holde seg oppdatert på relevante teknologier
 • Definere og spesifisere satellittsystemelementer
 • Vurdere aktuelle plattformer og nyttelaster
 • Definere sammenheng mellom systemutforming og teknisk realisering, blant annet med utgangspunkt i kost/nytte-vurderinger
 • Løse praktiske problemer ifm. testing og demonstrasjoner
 • Bidra til å nå strategiske mål så vel som prosjektmål
 • Sørge for utvikling av nødvendig kompetanse til å kunne gjennomføre nåværende og fremtidige prosjekter
 • Delta i konsernets forretnings- og virksomhetsutvikling
 • Nettverksbygging mot relevante miljøer - nasjonale og internasjonale

Etterspurte erfaringer og kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse (master- eller doktorgrad) innen elektronikk, sensorer, software, signalbehandling eller radiosystemer
 • Erfaring fra systemdesign og prosjektarbeid/prosjektledelse av satellittbaserte systemer og brukerløsninger
 • Gjerne erfaring med bruk av programvare for test, analyse og utvikling (STK, Matlab, Python mm)
 • Erfaring med å lede høyt kvalifiserte medarbeidere
 • Interesse for og erfaring med forretningsutvikling og -modeller, såvel som utredningsarbeid

Vi ser etter en leder med analytiske evner og et høyt engasjement for faget, og gjerne med erfaring fra utviklingsmiljøer og industri. Du har god arbeidskapasitet, kombinert med en planmessighet i ditt arbeid som muliggjør kontinuerlig utvikling og felles læring. Vi jobber i team og i partnerskap med andre virksomheter, med korte beslutningsveier. Gode samarbeidsegenskaper og evne til å skape- og gi tillit er viktig for oss. Åpen, entusiastisk, «selgende» og med god formidlingsevne er andre stikkord vi mener bør karakterisere vår nye leder.

Arbeidsspråket er norsk, men søkerne må beherske engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig.

Hvorfor velge Space Norway og denne muligheten?

Riktig kandidat tror vi motiveres av rollens innhold og utfordringer, spesielt de operative mulighetene teknologien åpner for. Videre vil vi trekke fram følgende:

 • Organisasjon med åpenhet og gjensidig tillit til hverandres kompetanse og til den enkeltes bidrag til selskapets utvikling
 • Sentral rolle i et konsern sentralt plassert i norsk romrelatert virksomhet
 • Mulighet for å bidra til oppbygging og videreutvikling av et selskap med langsiktig perspektiv
 • Samfunnsmessig rolle/ bidra til å løse statlige samfunnsoppgaver, også i et internasjonalt perspektiv
 • Miljø for innovativ tenkning og muligheter for å realisere innovasjonen
 • Viktig aktør i Norges satsning i nordområdene

Space Norway AS gjennomfører en rekke romrelaterte prosjekter til nytte for norske samfunnsaktører i årene fremover. For den rette personen vil stillingen derfor kunne gi gode utviklingsmuligheter, både faglig og ledelsesmessig.

Arbeidssted ved Skøyen i Oslo, men arbeidet vil i perioder kunne medføre en del reisevirksomhet.

Rominfrastruktur inngår i samfunnsviktige anvendelser og søkere må kunne gis nødvendig sikkerhetsklarering og autorisasjon. Stillingen rapporterer til administrerende direktør.

Ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, kontakt Frode Bjørnæs i Hartmark Executive Search på tel. +47 958 24 529/ frode@hartmarkexecutive.no Søknadsfrist: 29. januar.

Om Space Norway

Space Norway AS er et heleid statlig aksjeselskap, som eier, utvikler og forvalter romrelatert infrastruktur som dekker samfunnsviktige og -kritiske nasjonale brukerbehov under nasjonal kontroll. Selskapet bidrar, gjennom sin virksomhet, også til verdiskaping i norsk næringsliv basert på romvirksomhet.

Space Norway eies av Nærings- og fiskeridepartementet og representerer en sentral del av statens aktiviteter og eiendeler innen romsektoren. Selskapet finansieres med grunnlag i inntekter fra egne engasjementer, og samarbeider med andre nasjonale kommunikasjons- og romaktører.

Pr. høsten 2022 har selskapet med heleide datterselskap 48 ansatte, hvorav 7 har arbeidssted Tromsø. I tillegg består det deleide selskapet KSAT av 341 ansatte.

Kontaktpersoner

Frode Bjørnæs
Hartmark Executive Search
Telefonnummer: +47 958 24 529

Hvem er Space Norway -?

Space Norway AS er et heleid statlig aksjeselskap, som eier, utvikler og forvalter romrelatert infrastruktur som dekker viktige nasjonale brukerbehov, og på den måten bidrar til verdiskaping i norsk næringsliv. Selskapet benytter systeminnsikt, teknologiforståelse og forståelse av brukerbehov, og kombinerer dette med mulighetene teknologien gir til å utvikle rominfrastruktur som samfunnet har behov for.

Space Norway er organisert som et konsern, bestående av morselskapet Space Norway AS og de heleide datterselskapene Statsat AS og Space Norway HEOSAT AS. Space Norway innehar videre en 50% eierandel i Kongsberg Satellite Services AS (KSAT). I morselskapet ligger bl.a. eierskapet til og forvaltningen av den fiberoptiske kabelen som forbinder Svalbard med fastlandet.